HomeHet karakter van het oud-testamentische verhaalPagina 22

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 33.33 MB

M i » ï El ïï
M ig I { ‘ r
E « .
` h ao
=ä v i
‘ de Agädä. In den Islam is het eender. De grenzen tusschen Waar- ‘
1, i heid en verdichting, tusschen historie en legende in het leven van
J Mohammed of in de vertellingen over de profeten of in al wat I
W W à J de Hadith aan geschiedenissen bewaard heeft, zijn langzamerhand
j vervaagd en verdwenen. Voor den Moslim is het werkelijkheid j
‘ geworden, zoowel het een als het ander.
1 Wij moeten hier even stilstaan om een paar conclusies te trekken.
g r p V Ten eerste deze, dat er dus wel onderscheid moet gemaakt worden _
A tusschen den oorspronkelijken schrijver of maker van het verhaal
' - Wij denken aan die gevallen, waarin wij met vrije compositie
gl; j te doen hebben - en de lateren, die het hooren of lezen. De
· ä I eerste moet er zich van bewust geweest zijn, dat hij dichtte, voor
Ff i de laatsten is het ,,traditie" geworden en dus voorwerp van geloof.
p Q _ Dus niet wordt het verhaal verteld omdat het gebeurd is, maar
l ­ i I _ omgekeerd, doordat het verteld wordt, wordt het tot een realiteit.
> Het groote gezag, dat aan de mondelinge traditie werd toegekend,
i I z berust voor een deel daarop. Misschien mag men dat in verband
S ‘* I brengen met een meer algemeen verschijnsel, dat wij bij de ouden
i F ` , in het algemeen en vooral sterk bij de Oostersche volken waar-
_ j Q nemen: de nauwe connectie tusschen de voorstelling en hetgeen
i voorgesteld wordt: tusschen beeld of teekening met de persoon
L of het voorwerp, dat er door afgebeeld wordt, tusschen den naam
ll en zijn drager; waarom niet ook tusschen het verhaal en het voor- Y
I val, dat verhaald wordt? Hoe dit zij, het feit staat vast. Een soort- {
K Qi ` gelijke stemming hooren wij trouwens ook wel bij Herodotus:
i j ,,Nu moet ik iets vertellen, dat mij wel niet geloofwaardig voor- in
_ .g komt, maar men vertelt het nu eenmaal." D.w.z. men vertelt het,
dus is het traditie, dus zal er wel iets reëels in zijn. ;;
A In de tweede plaats is het zonder meer duidelijk, dat de groote `,
; ; vrijheid van behandeling, die wij in het Semietische verhaal L
ë konden constateeren, licht kan leiden, en bij herhaald vertellen
zeker zal leiden tot inconsequenties in de voorstelling. Waar het
5* verhaal niet ten doel heeft een nauwkeurig weergeven van his- i
torische gebeurtenissen, wordt naar een strenge eenheid niet
gestreefd. Een getal, dat slechts als type bedoeld is, een naam, ?
k:)§ die uitsluitend tot meer concrete bepaling gegeven wordt, en §
allerlei andere bijzonderheden, die alleen beoogen de situatie
duidelijk en als het ware tastbaar voor den geest te stellen, maar
1% ei ‘#
ts? 7
W
rttrt te s er j s is ä