HomeHet karakter van het oud-testamentische verhaalPagina 19

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 33.33 MB

. _ I7
F12; deï Hagar, ,,de Egyptische slavin." Zij beschrijft ons uitvoerig, welke
1;: of Liet J godsdienstige kwesties het volk koning David zooal kwam voor-
ie of 66; _ leggen en welke de proeven van groote wijsheid waren, die de
‘ koningin van Saba Salomo zoozeer deden bewonderen. Men
. , , herkent altijd weer hetzelfde motief: behoefte aan concrete voor-
mçusche stelling en aanschouwelijkheid. Men denkt onwillekeurig aan een
Z m dan E kind, dat niet tevreden is met het zien van de figuren in zijn
jwètdm prentenboek, maar u vraagt: wie is dat; en hoe heet die en wat
'ellmgm doet die? Het wil daar een antwoord op hebben, maar is ook me
E? gg? elk antwoord voldaan. Het zal allicht ook geen critiek oefenen
' 1 5 als ge na eenige dagen, terwijl ge uw antwoord vergeten hebt,
geêlach- een anderen naam noemt. Het afgebeelde tafereel moet als het
jelmgam ware ge s pe e 1 d kunnen worden. Wat verteld wordt, moet
makçm duidelijk voor oogen komen te staan met preciese namen en ge-
mt Illch tallen en vormen en kleuren.
lmkêluke Sommige van die Agadische uitbreidingen hebben haar oor-
ïeïllïïï sprong in oude volkstradities, welker ontstaan zich in de nevelen
. F der tijden verliest maar die wellicht een juist eendere geschiedenis
H m de hebben; de meeste zijn ongetwijfeld -­- en zoo wordt het terecht
.b 1 h ook gewoonlijk voorgesteld ­- dichterlijk-vrije uitwerking van
I C gc, C pg het origineel. Wij hebben hier meestal niet te doen met spontane
ëdltm legendevorming maar met compositie. Psychologisch is het even-
je gm? wel niet zonder meer van zelf sprekend en daarom de moeite
H Him waard om het vast te stellen, dat men zich zulk een vrije bewerking
llïtïlä; veroorloofd heeft van het authentieke ,,woord Gods" en de
ïorisch authentieke traditie, Het blijkt, dat het respect, dat rnen voor
_ die door de Godheid zelf gedicteerde traditie ongetwijfeld had,
ïiïliï zich niet in dien zin uitte, dat men het eeuwig onveranderd, on-
L vermeerderd en onverminderd verder meende te moeten over-
äl iii leveren. Maak genoeg wordt ook de gevoels- en gedachteinhoud
jC1_zak_ van het Bijbelverhaal door de Agädä niet onbelangrijk gewijzigd.
Janna; Een figuur als die van Pavid wordt naar hartelust verheerlijkt.
ama te De gedachte aan den krij gsman treedt geheel op den achtergrond
Sschm voor denlvromen, in alle onderdeelen vanude godsdienstwet be-
pd niet dreven dienaar Gods. Gezondigd heeft hij zeer zeker met. Het
doch- Bijbelsche verhaal daarover moet anders opgevat worden. De
qg van vriendelijkheden van Ezau bij z1jn'ontmoet1ng met ]acob, lde
' zegeningen van een Bileam krijgen in de Agadische voorstelling
=* 2
il
l