HomeHet karakter van het oud-testamentische verhaalPagina 11

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 33.33 MB

.
ie van het Oude Testament van die zijde nog veel winst te wachten
ig heeft, ook veel, dat tot correctie dienen kan van langs litterair­
ïn critischen weg verkregen resultaten.
in De analyse van de historische boeken van het Oude Testa-
1- ë ment heeft daarin een vergaarbekken doen zien, waarin vele
lf stroomen zijn saamgevloeid. De stof, die in die boeken verwerkt
is is, is uit verschillende bronnen afkomstig, en heeft talrijke be-
n werkingen, omwerkingen, uitbreidingen, aanvullingen en re-
', dacties ondergaan. Het onderzoek, waaraan vele, telkens weer
‘t V aan elkaar aanknoopende geslachten van geleerden hebben deel-
r genomen, heeft al die verschillende stroomen elk voor zich op-
­ gespoord, elks eigenaardige kenmerken en vaak uiteenloopend
­ ; karakter pogen vast te stellen, en het ingewikkelde en lang-
1 durige proces van hun geleidelijke vereeniging tot den vorm,
< Waarin wij ze tegenwoordig voor ons hebben, begrijpelijk trach-
­ · ten te maken.
j Omtrent het karakter nu van die elkaar opvolgende bewer-
L kers van de Bijbelsche boeken en oorkonden is men het lang
L niet eens. Waren dat schrijvers, die met gebruikmaking van het
; ä mondeling en schriftelijk overgeleverde materiaal zelfstandig
componeerden 1), of waren het compilatoren, die zich uitsluitend
j of bijna uitsluitend bepaalden tot het redigeeren van wat zij
jg in die overlevering aantroffen? De laatste meening is de tegen-
woordig verreweg overheerschende. Laat ik nog eens mogen
citeeren wat Gunkel over de bekende ]. en E. van den Hexa­
teuch zegt 2). Nadat hij op grond van een lange bewijsvoering
vastgesteld heeft: ,,]. und E. sind also nicht Einzelschriftsteller,
j sondern Erzählerschulen", gaat hij aldus voort: ,,Diese Sammler
sind also nicht Herren, sondern Diener ihrer Stoffe. Wir dürfen
sie uns denken erfüllt von Pietät gegen die schönen alten Er-
zählungen und bestrebt, sie so treulich und gut wiederzugeben,
‘ wie sie nur vermochten. Treue ist ihre erste Eigenschaft ge-
_i wesen; darum haben sie so vieles übernommen, was sie nur
halb verstanden, und was ihrem eigenen Empfinden fern stand".
1) Zoo b.v. Dillmann en ten aanzien van ]. vooral Bernhard Luther, bij
Ed. Meyer, Die Israeliten. Halle, 1906. S. 105-173.
_ 2) Genesiscommentaar (Handkommentar zum A. T. herausg. von W.
Nowack) 2 Aufl. S. LXXV. Evenzoo in ,,Kultur der Gegenwart", zie blz. 7,
1 aant. 1.
fl

[