HomeStaatspensioneeringPagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 8.12 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

1
j vr mnoun

• Bladz.
Hoofdstuk ll. Ouderdomspensnoen eheel op kosten van
d st r g 29 42
en aa ......... ­
De overwegingen voor den Staat om oude arbeiders te
pensioneeren, bladz. 29-30. - De gronden der arbeiders voor
hun eisch van staatspensioen zün andere dan de overwegingen
Qj van den Staat, bladz. 31 en 32. ~ Bü de tegenwoordicre machts-
jï_;;;ï verhoudingen kan staatspensioneering slechts onvoldzbende zgn,
bladz. 32 en 33. -­ Het staatspensioen in Denemarken, bladz.
33 en 34. - De gangbare bezwaren. Ontleding van het bezwaar
`_­_ dat dit staatspensioen ,,armenzorg" is, bladz. 34. - De beweerde
belemmering van het ,,sparen", bladz. 34. ­­ Onze eigen bezwaren
tegen sommige bepalingen der Deensche wet bladz. 35.-
De uitkeeringen in Denemarken, bladz. 35. -1 Ons voorstel
van staatsouderdomspensioen voor Nederland, bladz. 38 en 39.-
Berekening der kosten. Ramingen van het aantal personen
J ,&‘%ä‘»4
door Mr. J. E. MILLARD en door H. Vnrneniv. Onze eigen
rarmng aan de hand der ervaring in Denemarken, bladz. 39-
40. - Hoe de kosten zullen worden gevonden, bladz. 42. ~ De
invoering van staatspensioen is een vraag van macht bü hen
·èj1l;¥;:¥ die het eischen bladz. 42. ­
7
Hoofdstuk Ill. Het invaliditeitspensioen verzekerd door den
Staat, die een deel der kosten van de werk-
gevers heft ......... 43-55
Om welke reden moet het invaliditeitspensioen niet geheel
door den Staat worden bekostigd, doch voor een deel door de
werkgevers? bladz. 43.- Invaliditeit treedt in het eene bedrijf
veelvuldiger en vroeger in dan in het andere, bladz. 43 en 44. -
Het invaliditeitspensioen moet gelük zijn aan het ouderdoms- ,.
pensioen, bladz. 43. - Inkomsten uit arbeid van invaliede
m i arbeiders of uit besparingen moeten niet in mindering komen
van het invaliditeitspensioen, bladz. 44. ­- Omschrijving van
wat de Wet als ,,invaliditeit" zou beschouwen, bladz. 47. -­
Voor zelfstandigen zal gelegenheid zijn tot de invaliditeitsvoorzie -
ning toe te treden bladz. 47-48. ­- Uitkomsten van de duitsche
invaliditeitsverzekering, bladz. 48. - Raming der kosten van
de door ons voorgestelde invaliditeitsvoorziening voor Neder-
F? land, bladz. 49-51 en Bülage I en H, bladz. 76 en 77. ­
Verdeeling der kosten tusschen werkgevers en Staat. Van de
arbeiders moet geenerlei bijdrage in de kosten worden genomen,
bladz. 53. - Voor aanwüsbare gevallen van invaliditeit,
ingetreden voor de invoering der wet zou een afzonderlüke rege-
ling op staatskosten kunnen worden getroffen, bladz. 54 en 55. ­-
De gelü ktü dige invoering van ouderdoms- en invaliditeitspensioen
is een volstrekt vereischte, bladz 55.
Hoofdstuk IV. De ,,Sociale Verzekering" van Mr. Treub . 55-62
Mr. TREUB’s plan wg kt af van het standpunt van denVrijz. Dem.
Bond, bladz. 55. - Uiteenzetting van Mr. TREUB’s voorstel, bladz.
jg 55 en 56. - Voorloopig zouden, zoo dit voorstel wet werd, voor
ouderdom en invaliditeit enkel premiën worden geheven, doch
geene uitkeeringen worden gedaan, bladz. 56. - Zoo zouden dus
,.;, ouden en de meeste invalieden nog een halven menschenleeftgd
onverzorgd blü ven, bladz. 57. - Het voorstel is dus van de grootst
"€5;;~,,`_~;_#5_;gg;·`_i*·§;r;5&ï·; r··‘ ·’ ' iv···:f_i;_ , " ' ’ ' " xl ' X` 2 YU? i` "`ïaYè·"" T'?. ‘ ‘ïé ‘?~`J·--ï~ï'-`ïP`?-Yi -‘ï·>· ¤""‘“ ­­