HomeStaatspensioneeringPagina 79

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

' ’ ’ ' ' ' ` ` ` NY"'r' Y`? " Y`-WV", WV `MFWWWr"-­wY`­Vw“­`vwF.­w”w_-·-`wf d ig,


Albert Hahn. Onder Zwart Regime. 12 Karikatuurteekeningen in kleuren.
Gewone uitgave in omslag, uitverkocht. Luxe editie f 2,50.
` Stellwagen. Individu. In band f1,40, in omslag 95 cent.
LITERATUUR OVER RUSLAND.
Leo Deutsch. Zestien jaren in Siberië Gedenksohriften uit de ballingschap
van den bekenden Russischen revolutionair. Vertaald door J . F. Annan-
|_ siurr. Geïllustreerd met 8 documenteele fotograiieen en een portret van
den schrüver. Omvang 411 bladz. Prijsingenaaidf1,50, gebonden fl,90.
Gnjew. De Stormvogel der Revolutie. Mededeelingen van een ooggetuige
over de ,,aderlating" van 22 Januari 1905 te St. Petersburg. Naar het
ï­ Duitsch van SoNJA VVERNER. Met omslagteekeningen van OH. Oocnnnnïr. ‘:
S l Omvang 150 bladzüden. Prüs ingenaaid f0,90, in prachtband f 1,25.
i Priester Gapon. Oproep aan het Russische Volk. Prijs 10 cent. `P
D A. Matouchenho. De Matrozenopstand in de Zwarte Zee. Met portret.
g j Prijs 15 çent.
Peter Kropothtn. De Revolutie in Rusland. Prüs 10 cent.
Dr. H. Blocher en M. Blurnberg. De Russische Omwenteling en de Alcohol.
‘· Prüs 10 cent.
._ BROCHUREN.
g F. o. tl. Goes. De Arbeidskracht. Prüs 60 cent. -»
­-­·­-- De organische Ontwikkeling der Maatschappij. Prüs 60 cent. '._.
S P. J. Troelstra. In zake Partijleiding. Omvang 176 bladz. Prüs 60 cent. .rï’_[;j-Q.
Victor Grtyïuelhes en A. Keufer. Tweeërlei Taktiek in de Vakbeweging.
g Prgs 10 cent.
J. Ouclegeest. De Vakbeweging. Eenige beschouwingen over ontstaan, doel
2. en middelen der Vakorganisatie. Omvang 40 bladz. Prüs 15 cent.
` A. Ogterop. De maatschappelijke toestand der arbeidsters. Prüs 10 cent. .,·;·.`;;’
J. Joosse. De Arbeiders en het Onderwijs. Prüs 10 cent.
Fr. Starnpfer. Godsdienst is privaatzaak. Prüs 25 cent.
K. Kautshy. Parlementarisme, Volkswetgeving en Sociaal­Democratie. C gi
Vertaald door K. O. Bnoon. Tweede druk. Omvang 135 bladz. Prijs 25 cent.
Laurence Gronluncl. De Socialistische Maatschappij. Vertaald door F. W. N. i
Huenunomrz. Omvang 175 bladz. Prijs 25 cent.
Henriëtte Roland Holst. De Vrouw, de Arbeidswetgeving en de Sociaal-
Democratie. Omvang 36 bladz. Prüs 15 cent.
Friedrich Engels. De Ontwikkeling van het Socialisme van Utopie tot
Wetenschap. Vertaald door F. L. Aivnnnsivrrr. Prijs 25 cent. ' [
Paul Karnpfrheyer. De veranderingen in de Theorie en Taktiek van de j
_ Sociaal­Democratie. Uit het Duitsch door B. Rnïnnonr. Omvang 80
bladz. Prüs 10 cent. ‘fr;{;;Fi@§
­ Karel Beerbloch. Uit het leven der Fabriekswerkers. Omvang 70 bladz.
- Prüs 15 cent.
1, M. Wtbaut-Berdents van Berlekorh. Het Boek en het Volkskind. Omvang S
48 bladz. Prijs 10 cent. ’
r L. M. Hermans en H. Sptehrnan. Gemeentearmen. Omvang 40 bladz. Prijs gi
ç 25 cent. .
Dr. T. R. Alltnson. Medische Verhandelingen. 5 bundels. Prüs gecartonneerd
, 60 cent. Elke bundel is op zichzelf compleet.
­­-­-- Het Boek voor Gehuwde Vrouwen. Vierde druk. Prijs geoar-
­ tonneerd 60 cent.
; ­-­- Longziekten. Prijs geoartonneerd 60 cent. j` A-·-.
­-­-­- Maagkwalen. Omvang 160 bladz. Prüs gecartonneerd 60 cent.
L ­-­­­­- Rheumatiek. Tweede herziene druk. Prijs 25 cent.
INHOUD: Oorzaken. -­ Verschijnselen.- Gevolgen.-Behandeling. - Genezing.