HomeStaatspensioneeringPagina 75

JPEG (Deze pagina), 894.97 KB

TIFF (Deze pagina), 8.22 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

` D D D "MWWW Y­ r W-Wwvrawmwwfi
` ‘° `"
m_ ’ dan de helften de Staatsbijdrage voor ouderdoms en invaliditeitspensioen
,61, P slechts 27 millioen gulden. De Fransche wet heeft naar men z1et overeen-
M komstige vrgstelling van lage loonen als het plan van Mr. Timon. Zr] vol-
in p doet bn lange na met aan den eisch van Staatspensroen. Doch zn verlaat
zg i het Duitsche standpunt dat premiebetaling een vererschte van ouderdoms-
Let g uitkeermg moet zgn. H ` _ _ T* L_’ ?=
m, U Yoor ons e1gen land zagen wi) hoe de dwangverzekermg in invloed-
kg rnke kringen sterken tegenstand gaat ontmoeten. ·
Lm Er zgn alles te zamen dus wel aanwgzingen dat een stevige aanval
de ‘ op de verzekeringsvoorstellen waarmede onze regeermg ongetwnfeld zal
komen: ouderdomsverzekering met premiebetaling mede door de arbeiders,
uw kans op welslagen kan hebben. _ I
Had Het welslagen, de verwerping van zulk een wetsontwerp als wi) van
MS Mr. Vnnoïmvs verwachten, zou de Staatspensioneermg niet brengen. Doch zg
H6 zou voor eene zeerlversterkt optreden voor Staatspensioneermg het begrn
lit zgn er een krachtrgen stoot aan geven. Want er is, ook in ons land, bg
GH vrn wel alle politieke partgen, de zekerheid. dat het Izonder ouderdoms-
voorziening toch niet lang meer kan gaan. Staatspensioneering, uit over~
gm tuigingr dat deze regeling de beste zou zgn, hebben wg van een re·geerings­ gi;
Let partn in ons ·land voorloopig niet te wachten. Doch Staatspensioneermg
Ch uit verlegenheid omdat geen andere oplossing van het ,,Moe1lnke Vraagstuk"
Gn is te vmden, zou de arbeiders even welkom wezen. ­
put Zoo is het oogenblik 'voor de arbeiders in Nederland om krachtig
bS_ r voor Staatspensroneering, als in d1t geschrift uiteengezet op te komen wel
de gunstiger dan het ooit is geweest. Er zal sterke, waarschgnlnk langdurige
au inspanning voor worden vereischt. Doch het te behalen voordeel is elke 1nspan­
rn. mug Waard- . . .
,61. Allen op voor den e1scl1 van de Staatspensxoneemngll ii
en ‘Ef,f§
HG "`-E
IS-
in.
· §ïë§T‘$=:
en
=¤·
as
rk
·d,
an ïkxäïä
.at
an
80
Hs
ot