HomeStaatspensioneeringPagina 74

JPEG (Deze pagina), 1.20 MB

TIFF (Deze pagina), 8.22 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

Y . ,.
·Z à
.
ri ‘ ‘ë
IT; ’
in
ii -M- j
izj [
lig armoede waarin hunne klasse moet leven wel eenigermate te kennen. ë E
i 2 Er zgn somtgds oogenblikken dat zg over deze dingen nadenken, wanneer [
de dagtaak is volbracht en zgn inspanning heeft hun niet alle geschiktheid i ,
­;,& tot denken ontnomen. Of ook wanneer er geen dagtaak is geweest, wgl j 1
{Y;. geen ondernemer er voordeel in zag hun dagwerk te koopen. Wanneer zg j 1
dan aldus hunne armoede zien en de oorzaken overwegen, komen zg niet .
,ï allereerst tot de erkenning van veel ,,eigen schuld". Doch zg zien dan, I J
{ ‘Q’j steeds scherper en klaarder, hunne armoede als gevolg van maatschappelgke
`T oorzaken, welke alsnog de heerschende zgn. Zoo is er voor hen die de pgn , I
der armoede kennen niets ,,pgnlgks" in, zoo zg op hun ouden dag uit de ­
F ,,openbare kas" zullen worden onderhouden. i
êä En wel verre dat ,,Staatspensioen" hun üerheid zou ,,afstompen"
. brengt het hun iierheid terug die onder hulpelooze armoede wel veel had
{ geleden. Het is de ontwakende en sterker wordende ,,iierheid." die hen als
A ,,Staatspensioen" hun levensonderhoud doet eischen en doet nemen uit die
jj ,,openbare kas", waarvan zij weten dat zg voor een al te groot deel uit
z hunne bijdragen in het maatschappelijk arbeidsproduct, uit het deel dat hen
A; niet als loon werd betaald, is gevuld.
Er is een ander bezwaar van Professor Gnnvnn dat op het eerste
al gezicht gewichtiger lgkt. Staatsouderdomspensioen, zegt hg 1), voorziet niet
g: in de even noodige vroeger dan den ouderdom intredende invaliditeit. Doch
Q de professor vergeet dat waar wg ouderdomspensioen eischen, wg even
‘ sterk opkomen voor gelgktgdig ingevoerd Staats­invaliditeitspensioen.Want _
. wg zgn het met hem eens: ouderdomspensioen moet met invaliditeits-
1 pensioen samen gaan. Bg het invaliditeitspensioen eischen wg niet dat de
~` staat de volle kosten betaalt doch stellen voor dat hg een groot deel van
de ondernemers zal heüen. Wg hebben hiervoor onze gronden gegeven.
l Voor de arbeiders echter heeft het invaliditeitspensioen hetzelfde karakter
als het ouderdomspensioen: het karakter dat het eene als het andere hen
K door den Staat wordt verzekerd, zonder eenige premiebetaling van hunne
, zgde. Zoo dat op het punt van den eisch der gelgktgdigheid van ouderdoms-
j. en invaliditeitsvoorziening wg van professor Gnrzvniv de medestanders zijn.
j Het gaat niet om het eene of het andere. Het gaat om het eene en
het ander gelgktgdig te verkrggen.
I Zoo is het wel niet de onweerlegbaarheid van de bezwaren der.tegen­
standers die ons van den eisch om staatspensioen moet weerhouden.
Er zgn andere teekenenen van de zwakheid onzer tegenstanders.
Er is de ontzaggelgke ontevredenheid over de dwangverzekering naar
j Duitsch model, de zeer groote bezwaren die hare werking aan den dag
L ` heeft gebracht.
Want het is een merkwaardig verschgnsel dat noch in Frankrgk
« noch in Engeland het Duitsche voorbeeld zal worden gevolgd. In Engeland,
, wg zagen het, wacht een wetsvoorstel voor Staatspensioen op ,,tgd en geld"
1 bg de regeering. In Frankrgk is een wet aangenomen door de kamer van
f afgevaardigden, in Februari van dit jaar, door den Senaat nog niet be-
l krachtigd, die het Staatspensioen wel niet brengt maar er dichter bg staat
_ dan bg het Duitsche stelsel. Want de wet eischt geen premie van arbeiders
fi; die minder verdienen dan negen francs per week en stelt voor de anderen
g de bgdrage op twee procent van het loon, vult het pensioen aan tot 180
’ gulden. De staatsbgdrage bedraagt 120 millioen gulden afdalend naar raming
tot 80 millioen. In Duitschland met een bevolking anderhalfmaal zoo groot
bedraagt het gemiddelde ouderdoms en invaliditeitspensioen weinig meer
1) Bladz. 14 van zijn preadvies.
{
I i
l $
l
¥ 3
E M . , .
ZLM" rrr······~‘·········"‘·"""‘* irri.; .... .;;-LIïI,`.’;. r ,