HomeStaatspensioneeringPagina 72

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.15 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

l
‘! - 72 -
g¥· de wet die het ons toekent en het niet willen nemen. Het is een kleine
(L 5 tegemoetkoming in de belastingverhooging die van de Staatspensioneering p
_. het gevolg is geweest. ' · d
» . Er is echter op de laatste jaarvergadering van den Bond voor Staats- g
g pensioneering uitgesproken, met zooveel woorden gezegd wat eigenlxük ook v
5, reeds vroeger werd aangenomen, dat er neiging bestaat om by wüze van ·
j ,,overgang" den eisch van pensioen voor allen te vervangen door pensioen G
_? voor hen, ,,die ’t noodig hebben" d. i. wier inkomsten op Göjarigenleeftüd G
ïï is een bepaald bedrag niet overschrüden. Op dit standpunt zou er gelegenheid I Z
.f komen tot gezamenlijk optreden voor Staatspensioen tusschen den Bond en I Y
E hen die op ons standpunt staan. Want de eisch van uitsluiting van elke C
, ` premiebetaling bü het ouderdomspensioen vereenigt ons beiden. I
· De Bond, zou dezen vorm, deze inkrimping van haren vollen eisch r
ia ’*,_; slechts als overgangstoestand aanvaarden. Zü zou blüven streven naar haar I 2
. é. ' ,,doel" ,,een gelük Staatspensioen als een recht toe te kennen aan iederen S
, ,, man en iedere vrouw van zekeren leeftüd," ,,pensioen voor allen"rük en arm l ‘
f zonder eenig onderscheid, ,,met het recht om ’t niet aan te vragen." ;
Q v Wü kunnen het verschil voor het oogenblik vergeten. Het heele , l
,, ,,Staatspensioen" tot de bedragen waarover thans kan worden gesproken, is 'I i
voor ons etvenzeer slechts ,,overgangstoestand." Allerminst het ,,doel waar- Q {
Q, naar wij s reven." , ;
Naarmate de machtsverhoudingen zich wyzigen, zullen wij aan dit il l
{ pensioen toch nuen dan te veranderen hebben. Zoo zouden de leden van _ I
‘) den Bond en wij over het opportunistisch aanvaarden van dezen ,,over­ .
gangstoestand" elkander wederkeerig kunnen troosten.
Q 5
1
[ VII. De kansen op de verovering van Staatspensioen.
J Hoe staan in Nederland de kansen voor het veroveren van Staats- ik
j pensioen? Men zou de vraag ook zóó kunnen stellen: hoe staat het met
, de eàanparigheid der Nederlandsche arbeiders in het gezamenlük stellen
‘ van ezen eisch?
j Er zal zeker nog stevige agitatieyeen zeer krachtige beweging voor
I Staatsouïerdomspensioen in Nederland noodig zgn, eer wg op deze vraag j
een guns ig antwoord kunnen geven. j
, . De nood der oude arbeiders in Nederland is zoo bitter, dat door een E
aantal arbeiders elke maatregel die verbetering belooft, zelfs de dwang-
verzekering met de zware lasten die zg hun op de schouders legt, nog als i
‘ verbetering zou worden beschouwd. Het is vooral in deze kringen dat een /
beter begrip van het ware karakter der dwangverzekering, onverschillig of
‘ die den naam draagt van Vnnenns of van LELY of van Knven, den aan- I
drang naar Staatsouderdomspensioen moet wekken en versterken. Zoo zal
j in den allereersten tüd onze strüd voor Staatsouderdomspensioen wel een
strüd tegeni) värplichte ouderdomsverzekering met verplichte premiebetaling
' door de ar ei ers moeten zün.
Doch er zijn teekenen dat de strijd zal worden gewonnen. Er is de
‘ zwakheid onzer tegenstanders. WU bedoelen niet zwakheid in hunne feitelüke K
machtspositie. Ze zgn inderdaad, en helaas, nog sterk genoeg. Doch zwak- l
heid in de tegenwerpingen waarmede zg hunne weigering pogen te recht- `
vaardigen.
R.
I `fi
EQ r·-­~;·­·~·~»u=;.«` ,,,. .-.. .