HomeStaatspensioneeringPagina 70

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 8.52 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

[ ¢_i
j - 70 - i
l r ·‘ #
‘: over het Belgische aanmoedigingsstelsel eens nader worden gesproken. Dan l
kan worden nagegaan of het de millioenen waard is die het zou kosten. f
ll Eerst het onafwgsbaar noodige en dan het wellicht wenschelgke.
» Het is niet enkel in België dat de vrgwillige verzekering volstrekt ‘
<·; 2 ontoereikend blgkt. Ook in Frankrgk en Engeland is zg sedert jarenlang van l
,;· regeeringswege aangemoedigd, zonder dat evenwel de groote Staatstoeslagen i
‘. werden verleend. De uitkomsten in die landen zgn dan ook veel geringer. ,
lf Zoo is het zeer verklaarbaar dat zelfs Mr. ter Spill die zulk een lgf­ ‘
E rentestelsel aanbeveelt, van zgn afdoendheid allerminst overtuigd is. Want L
_ hg komt tot de slotsom: ,,En wil men dat (het Belgische stelsel) niet, dan r
j § verdient m. i. het Deensche stelsel nog ver de voorkeur boven de Duitsche
‘g‘` _ ll dwangverzekering". à
'D Naar men ziet van zgn eigen voorstel geen sterke verdediging. r
De strgd die thans in ons land aan de orde is, zal dan ook niet
tusschen dwangverzekering en vrgwillige verzekering kunnen gaan. De à
vrgwillige verzekering mist ongetwgfeld het diep veraehtelgke beginsel van §
' de dwangverzekering, den boozen toeleg om met wettelgken dwang uit
`i· het loon der arbeiders te nemen, wat naar bekend is erniet in is begrepen. g
ll! Doch de vrgwillige verzekering hoe ook aangemoedigd en met toeslag ver-
dè?. ii sterkt en beloond is van tastbare onvoldoendheid, maakt aan de ouderdoms-
’,Q voorziening niet eens een begin. Zoo gaat de ernstige strgd enkel tusschen Z
.` dwangverzekering en staatspensioneering. Zoo de politieke medestanders 5
Q? r ,‘: van Mr. TER SPILL, de dwangverzekering doeltreffend willen bestrgden, dan Q
fi ‘ moeten zg onzen eisch van staatspensioneering steunen. Met deze politieke i
g medestanders bedoelen wg de zeer machtige groep van grootdndustrieelen l
, en ondernemers, die in de ,,Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers"
‘ ï haar middelpunt en haar organisatie vindt. Zg hebben alle reden, deze U
J ondernemers, om de dwangverzekering naar Duitsch model zeer inniglgk
,_ l te haten. Niet enkel omdat zg dwang is met al de ingewikkeldheid en den
last die een premienverzekeringsstelsel voor de werkgevers met zich zou
brengen. Doch ook omdat de kosten van den dwang voor een deel recht-
i d ë streeks van hen worden geheven. De werkgevers zgn terecht van meening dat
‘ x de kosten der ouderdomsvoorziening voor de arbeiders, wanneer ze nu een-
maal niet meer kunnen worden ontgaan, behooren te worden gedragen door
ig · allen die over inkomens en vermogens boven zekere grenzen de beschikking
ï·§§j · hebben verkregen. Het is alweder alleen de Staatsouderdomspensioneering, l
l waarin de werkgevers niet anders dan als belastingbetalers bgdragen, die i
.§, hen op dit punt kan bevredigen. Zoo kunnen we zien gebeuren, dat in den ,
;.‘ eisch voor staatsouderdomspensioen, de werkgevers optreden naast de arbeiders. ;
ï· Het schouwspel is vreemd op het eerste gezicht. Doch het vreemde gaat ‘
F er af van dichter bg gezien. En de staatspensioneering is voorde arbeiders .
zoo dringend noodig, de dwangverzekering zoo verwerpelgk, dat om de r
. ;' eene te verkrggen en aan de andere te ontkomen, alle steun, ook die van I
M. deze ondernemers, zeer welkom moet zgn. l
VI. De Bond voor Staatspensioneering.
' De ,,Bond voor Staatspensioneering" maakt propaganda voor een
Staatspensioen volgens een plan dat verschilt van het onze.
Tot voor korten tgd was haar standpunt: staatspensioen voor alle
Nederlanders, arm en rgk.
nà `
r., , .
§§! " ~‘ .e . . e ­­.= "ï"'”°`“""""‘