HomeStaatspensioneeringPagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 8.12 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

.. .. www-we
v

er).
I N H O U D. _
Bladz. a
Inleiding .............. 8-10 ,-
Het standpunt onzer party ten opzichte van ouderdoms- en , *
invaliditeitsvoorziening, bladz. 8. ­- Het is niet in stryd met 3
het beginsel van ons strydprogram, om voor de invaliditeits· , 1ä
voorziening een deel der kosten rechtstreeks door de werkgevers 1
te doen betalen en het overige deel door den Staat, bladz.9. -
Het is thans de juiste tyd om onze eischen voor ouderdoms-
en invaliditeitspensioen met nadruk te stellen, bladz. 10.
Hoofdstuk I. Het karakter van de verplichte ouderdoms-
verzekering ......... 11-29 Q ;
Als reden voor den verzekeringsdwang wordt de zorgeloosheid (
van den arbeider genoemd, bladz. 11. - De Fransche staathuis­
houdkundige Mr. Brook, geeft van het karakter der dwang- , «
verzekering een zeer oprechte verklaring, bladz. 12. ­ Uit de 4,
Memorie van Toelichting van het Ontwerp­Kuyperblyken ook
de beweegredenen van de voorstanders der dwangverzekering,
bladz. 12 en 13. - Samenvattingen dezer beweegredenen, bladz.
13 en 14. - Het ,,sparen" door arbeiders kan niet tot ouder-
domsvoorziening leiden. Getuigenis van Professor Mr.1>’AULNrs
DE BOUROUILLE, bladz. 14 en 15.- De vrijwillige verzekering [gi,
kan niet baten, bladz. 15 en 16. ­- In het stelsel van dwang- ,?"
verzekering. zooals het in Rapport en Memorie wordt verdedigd, gt
past feitelijk, de premie geheel uit het loon van den arbeider lpg
te nemen, bladz. 16-17. - Een ,,moreele verplichting" van -,4
den werkgever om een deel der premie te betalen, is niet in
overeenstemming met de grondslagen van het loonstelsel, ,ï_
bladz. 17 en 18. ­ Opmerkingen aan het adres van Mr. TREUB, .x_'ï
bladz. 19-20 (Noot). -­ Waarom vragen gemeentewerklieden [ii;
het pensioen aan hun werkgeefster, de gemeente, en niet van It
den Staat, bladz. 20 (Noot). - De nietswaardigheid eener rai .
staatsbydrage, die uit verbruiksbelasting wordt bekostigd, *·.,j«
bladz. 20. -- De onjuiste en de juiste overwegingen voor bydrage <i T
van den Staat, bladz. 21. - Onderzoek naar den feitelyken gij
toestand der oude arbeiders in Nederland. Uitspraak der Staats- M
commissie, dat het loon niet toereikende is om voor ouderdoms- Alf,
N voorziening voldoende te ,,sparen",bladz. 22 en 23. ~ Feiten uit j.-Elf
het onderzoek der Staatscommissie, bladz. 23 en 24. ­ Feiten uit Wij,]
het onderzoek van Mr. Dr. J. E. MrLLAR1>, bladz. 23. - De
spaarpenningen en waar zy voor worden gebruikt, bladz. 24 àfëy
en 25. - Uitspraken waartoe het onderzoek Mr. MILLARD heeft
geleid, bladz. 25 en 26. ­- Onze samenvatting van den werkelyken (
toestand, bladz. 26. - Het besef van de onhoudbaarheid wordt , .`
algemeen, bladz. 27. - By de bezittende klasse spreekt dit
besef zich uit in drang naar dwangverzekering, bladz. 27 en 28.- Q g
Voor de arbeidersklasse is verplichte ouderdomsverzekering E
niet ,,wensohelyk", bladz. 29. .

Qi
`iilfïv
al
il Ji`?] "°"']F*` W; ···*" Q. . · =¤F§ïïï;12E,h4-4·»§"·v" " bug"