HomeStaatspensioneeringPagina 68

JPEG (Deze pagina), 1.25 MB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

.. 58 ._
hoogd. Thans is de werking als volgt. Voor elken gulden die op het boekje
wordt ingeschreven legt de Staat er 60 cent bü echter tot geen hooger ,
. bedrag dan vier en een halve gulden per jaar. Voor de ouderen evenwel is
A deze Staatstoeslag hooger. Voor allen die op 1 Januari 1900 veertig jaar
` waren kan de toeslag ad 60 cents per gulden berekend, klimmen tot zeven
gg; gulden twintig per jaar, terwül in 1903 over de eerste drie gulden storting op
, het boekje de Staatstoeslag is gebracht op een gulden voor elken gulden voor
de 40 tot 45·jarigen, voor de ouderen nog klimmend tot 2 gulden voor de
50-jarigen. Deze verhoogingen betreffen echter slechts de eerste stortingen
’Y1, tot drie gulden per jaar.
2 ; Deze laatste maatregelen, vooral die van 1900 en 1903, hebben eene sterke E
.. toeneming van het aantal inlagen in deze lüfrenteboekjes ten gevolge gehad.
g Het is niet te verwonderen, want zü geven aan besparingen de groote aan- ‘
. § trekkelükheid van er extra voordeelen mede te behalen. Zoo komen deze voor-
deelen voor een goed deel ten nutte van personen die bg verplichte verzekering .
. j Q buiten de daarbü als regel gestelde loongrens zouden vallen. Van het aantal
jl nieuwe boekjes in 1905 uitgegeven, ruim 85 000, behoorden zeker niet meer V
)g·ï dan 60 O/0 aan arbeiders; ruim 33 procent werden genomen voor school-
= kinderen.
1 De Staatstoelagen worden niet verleend zoo de inleggers boven een
F zeker bedrag in de Rüks directie belastingen betalen (bedragen van 25 tot 40
; gulden naar gelang van het inwonerstal der gemeenten). Bovendien houden
Q de toeslagen op, zoo op het boekje eene uitkeering van 180 gulden is bereikt.
** _ Sedert 1903 is de Rüksbüdrage voor deze toeslagen of premies op
z 71/2 millioen gulden gebracht. Bovendien wordt aan elken arbeider die in
. l 1901 reeds 65 jaar was en behoeftig eene Staatstoelage van 32*/2 gulden
Ji per jaar uitgekeerd.
Een overzicht der lüfrenten zooals die reeds zyn verkregen geeft ons
l ig waarlük niet het beeld dat deze regeling tot doeltreffende ouderdornsvoor­
‘ ziening kan leiden. Er waren op 31 December 1905 verkregen 73321üf-
renten en ruim een vierde gedeelte daarvan, 2097, bedroegen zes gulden of
minder, büna 1000 bedroegen tusschen 6 en 12 gulden en nog 1717 dus g
weder büna een vierde bleven tusschen 12 en 60 gulden. Er zün er 826
jl tusschen 60 en 180 gulden waarbü wellicht ook nog een zeker aantal arbeiders ;
l. zgn; de 869 van 180 tot 360 gulden en de 832 van 360 tot 600lüfrente komen "
if zeker van personen die voor Staatspensioen niet in aanmerkingzouden komen 1).
, Wü willen bg deze cüfers gaarne doen gelden dat de belangrü ke Staatstoeslagen
lg nog sedert te korten tüd in werking zyn, dan dat in deze cüfers een beeld
ir { der toekomstige ontwikkeling kan worden gezien. Doch wel is er toch reeds
, in te zien dat de bedragen die de arbeiders vrüwillig kunnen sparen gering
* zyn. Büna de helft der inlagen nog niet toereikend voor een uitkeering van l
1 twaalf gulden per jaar; het is niets en het blüft niets ook al worden die V
1 `;_ uitkeeringen met den staatstoeslag verdubbeld. Ook de volgende groep
i ~ tusschen 12 en 60 gulden lijfrente, gesteld ook deze bedragen werden door
1 Q den Staatstoeslag verdubbeld, blüven nog zeer ver van voorziening. Waarbü
2 Si' dan nog wordt aangenomen dat een zeer groot deel der arbeiders zelfs
1 zulke inlagen zou kunnen doen, zonder te kort te doen aan wat als dringender
behoeften vaststond. Eene vooropstelling die ook nog in strüd is met de
‘ werkelükheid. Einde 1905 immers, dus toen de hooge Staatstoeslag reeds
eenige jaren in werking was bedroeg het aantal verzekerden in Belgie
780 000 2). Nemen wü aan dat van deze verzekerden drie vüfde arbeiders
1 Bladz. 120 Preadvies Mr. trim SPILL.
, 2) Bladz. 117 Preadvies Mr. rma SHLL.
l
1
Q
(F

§·. . ·· ‘ ‘··L· -«· · ­»~·¢F­ . Wa. .,,,,....,.._.. ­ ««~ . ~
, r..; ­»
­~·..,, J ;·___ ,­ ­==~:.··< xgqrm ‘rQ`