HomeStaatspensioneeringPagina 67

JPEG (Deze pagina), 1.21 MB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

I ä
­ cv -
.4
somtijds klimmend naar groeiende behoeften, doch steeds big vend beneden
‘U de vervulling dezer dagelüks dringende behoeften, aldus geen overschot
Ff latend voor ouderdomsvoorziening. Het ,,Gentsche stelsel" op de ouder- j
’h · domszorg toegepast heeft zeer in het oog vallende aantrekkelijkheden voor ’
in j de bezittende klasse. De arbeiders echter moeten elke gedachte er aan van
*6 ’ zich wüzen. Niet de helft van een denkbeeldig klein gedeelte der ouder Y
P . domsvoorziening is de bezittende klasse als geheel aan de arbeiders ver- -
Lt j schuldigd, doch de geheele voorziening. Want niet de helft van een klein
°• » gedeelte, doch het geheele verschil van hetgeen de arbeider voortbrengt
al en hetgeen hü als loon ontvangt gaat naar de bezittende klasse. Hier moet ‘_
H uitsluitend de volle eisch worden gesteld van het beginsel. Want hier is
b' niet zooals bu de werkloosheid, reden voor compromis, reden om het op
H een accoordje te gooien. 4
H Er is hier over het voorstel van Mr. CAU uitvoeriger gesproken dan
G waarschünlijk volgens velen het plan wel verdient. We zouden het niet rx
J gedaan hebben zoo het voorstel zich niet beroepen had op zijn overeenkomst r
J met het ,,Gentsche stelsel/’ Het Gentsche stelsel is nu eenmaal een mode ,
ë artikel, zonder meer verdienste dan een aantal andere minwaardige mode- ,1
L artikelen. Zün grootste verdienste voor de bezittende klasse is zün goed- @,1
J koopte. Dus zou het voor de arbeiders een zeer slechte mode zijn, zoowel L
' bg werkloosheid als bij ouderdomszorg. Doch slechte modes zijn niet minder i"
` aanstekelijk dan goede. Daarom scheen het ons noodig tegen deze althans ’
' j zeer ernstig te waarschuwen. A
' Er is een ander plan van vrüwillige verzekering van Mr. Dr. J . H. W. .,
T Q. TER SPILL. Wü kunnen er kort over zgn. Niet omdat het slechter is i"
Y dan dat van Mr. OAU. Doch omdat het minder gevaarlijk is. Eigenlijk komt
· het plan van Mr. TER SPILL in zün preadvies voor de Ver. v. Sthk en Stat. ‘*
’ ·ook slechts in de tweede plaats. In de eerste plaats staat zün sterke aan- ·
val op de dwangverzekering van Duitsch fabrikaat. Die dwangverzekering j.
` den doodsteek helpen geven dat is waar het Mr. TER SPILL om gaat. Wat {jj
er in de plaats van den doode zal komen, daarover valt met hem te spre­ `
ken. Als de dwangverzekering maar eerst goed dood is. Zoo is hij een
. welkom medestander van gansch niet te versmaden strüdvaardigheid en T
g kracht om de ramp der dwangverzekering naar Duitsch model af te
wenden. 4
Voor zichzelf will Mr. TER SPILL de vrüwillige verzekering naar het j
Belgische stelsel. Het is een stelsel van lijfrenteboekjes waarbij de Staat `
thans door een büdrage de uitkeering verhoogt. De arbeider is niet aan een E
bepaald bedrag gebonden. Zooals op een spaarbankboekje doet hij op dit j
lüfrenteboekje inschrüven wat hij kan missen, telkens als het geval dat ";
l hij iets missen kan zich voordoet. Het sparen voor lüfrente kan op de j
° scholen reeds beginnen en wordt er ook reeds toegepast. Iedere storting op E
. het boekje geeft recht op eene bepaaldejaarlüksche uitkeering aan te vangen ..
op het 65e jaar of eerder, zooals bü de storting kan worden bepaald. De
uitkeering is natuurlük kleiner naarmate het tijdstip van uitkeering vroeger 4
{ wordt gesteld. Er kan ook worden bepaald dat big overlijden voor het in- ‘z
. treden der uitkeering de gestorte bedragen worden terugbetaald. Er zyn nog ‘
ä andere toepassingen en aanwendingen der gestorte gelden mogelük, zooals
E die ook bg particuliere levens- en lüfrenteverzekering bestaan.
j Het stelsel is oud, dagteekent reeds van 1865. Doch lange jaren bleef *
het uiterst beperkt in zijn werking. Eerst na 1891 toen de premies werden
ingevoerd en overal in het land instellingen werden in het leven geroepen
die als agenten dezen vorm van sparen bevorderen, kwam er uitbreiding
Sedert zün nog eenige malen o.a. in 1903 de toelagen uit de Staatskas ver- '
ri
Tl