HomeStaatspensioneeringPagina 66

JPEG (Deze pagina), 1.28 MB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

, A -­ 66 - A
l J
§ hg het heelemaal mis. De georganiseerde arbeiders weten zeer wel, dat zg i
. nooit voor de helft in de gevolgen van werkloosheid kunnen voorzien. Zg
. I weten dat elk stelsel dat van het standpunt uitgaat: voorziening van Staats- of
C gemeentewege, niet in verhouding tot den omvang der werkloosheid, doch ~
s in verhouding tot wat zekere groepen vakarbeiders in staat zgn gebleken
voor dit bizondere doel te besparen in een bizondere kas, van werkelgke
" voorziening slechts een spotbeeld is Wanneer zg op dit punt dezen vorm ,
” aanvaarden, dan is het omdat zoo in deze tgden Staat en gemeente met 2
_ een handvoltje geld aan het steunen gingen van werklooze vakarbeiders, I
`* onafhankelgk van de vakvereeniging, zg allicht aan de organisatie nadeel
zouden toebrengen, bgvoorbeeld door er niet voor te waken dat bg het zoeken
, naar werk of het verschaüen van werk de loonstandaard niet worde gedrukt.
ei Dan is het verder omdat de vakvereeniging reeds in het belang van dien
H g loonstandaard en de andere arbeidsvoorwaarden regelingen met zgn leden
éen E voor het geval van werkloosbeid heeft moeten treffen. Het is omdat de
S , W ¤ vakvereeniging uit dien hoofde moet eischen ook de leiding te hebben van
Qä- ' alle pogingen die zich met de leniging der werkloosheid bg zgn leden
Q7 ! gï bemoeien. bDe vakvereeniging weet zeer wel dat zg tegen de werkloosheid i
; . " 4*. zeer weinig kan doen. Zg weet ook dat 2 maal nul, geen erooter cgfer
· . geeft dan nul? ein itvïleïmül efen llïgnaè leege dip tnogtnieiê op eean hälä ei. Zäo
, wee zg oo a e ,, en sc e s ese" e ui ers weinige wa e va ­
vereeniging door fondsvorming voor werkloosheid kan doen, slechts verdub-
ii belden dit ook na die bewerking nog weinig blgft. Doch door dit Gentsche stel- p
sel, te vragen, zelfs te eischen, weet de vakvereeniging dat zg nadeel voor-
J komt. Daarnaast verwacht zg van het Gentsche stelsel eenig voordeel voor
. E`; hare organisatie, wgl het de strekking heeft de aansluiting te begunstigen,
. r ’.:’ de aansluiting die toch nog iets anders dan steun bi` werkloosheid bedoelt.
g J
ty. { Dus kunnen de arbeiders het Gentsche stelsel voor de werkloosheid aan-
· H H, vaarden, mits zg er bg weten, ook er bg zeggen wat het waard is.
ä jj Waarom staan deze dingen anders bg ouderdomszorg? Waarom mag
2 3, hier de bgna leege dop der subsidie niet worden aanvaard. Omdat er hier
al geen enkele aanleiding is om ook maar een oogenblik in te gaan in de
M burgerlgke gedachte, dat ouderdomszorg ooit de taak der vakvereeniging ,
l Q zou kunnen zgn. i
gj De oude arbeiders geraken buiten de vakvereeniging op hetzelfde
I. oogenblik dat ze geraken bïriten het vak. Er is in het vak geen plaats meer
ii voor hen, zoodra de aanwending hunner arbeidskracht voor den werkgever
Q, E ;' , minder voordeelig wordt dan van die door jongere arbeiders geleverd. Doch
, ; tegelgkertgd is er dan ook geen plaats meer voor hen in de vakvereeni­
gl ging. Elke andere opvatting is een verwarring van het karakter van de
." vakvereeniging die toch een organisatie in den loonstrgd is. Het is de i
' verwarring die haar toppunt bereikt bg Mr. OAU die de vakvereeniging zoo Y
Y ‘ zg fondsen heeft met armbesturen vergelgkt. De vakvereeniging heeft het .
4 , standpunt in te nemen dat oude arbeiders die voor hetbedrgf onvoordeelig
' * werden het vak moeten verlaten. Want dit standpunt is een der grondsla-
,; gen van het loonstelsel, binnen welks grenzen de vakvereeniging zich
{·§ beweegt. Dus moet de vakvereeniging hare zorg tot valiede arbeiders be- ,
, l perken, kan de zorg voor blgvend invaliede en dus voor het vak onge- á
H in schikte of door ouderdom voor het vak ongeschikte, hare taak niet zgn. ,
Door in te gaan op ouderdomsfondsen met subsidie van gemeente g
, W of Staat zou zg den valschen schgn aanvaarden te meenen dat deze dingen W
anders staan, den schgn aanvaarden dat zg meer kan dan de werkelikheid W
_ J
, ; leert. Immers ook in Engeland, is gebleken dat de vereeniging op zgn
, gunstigst kan veroveren een loon voldoende voor levensonderhoud, inderdaad
ll
·*` . I>i:~ ..­Y ,,_ A ~=.- g ·.