HomeStaatspensioneeringPagina 65

JPEG (Deze pagina), 1.26 MB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

_. 55 -
lezen I · "färà
kw,. I man eene deputatie van ongeveer 80 parlementsleden ontvangen behoorende ag;
door . tot de liberale en tot de arbeiderspartü die er op kwamen aandringen dat ·?
1 zal ouderdomspensioen bovenaan zou worden gezet op het program der regee-
met ring. De minister van financien was ook tegenwoordig. Er was o.a. een werk-
,kGD_ , gever onder de sprekers, de Heer 'I‘AYLoR, die verklaarde dat de aller-
PGM 4 beste werkgevers het er over eens waren dat zij niet bij machte waren
1 OI; voor ouderdomspensioen der arbeiders te zorgen, en dat ook geen enkele Qty
MCD vrijwillige verzekering daartoe kon geraken, zoodat hier Staatsoptreden ge- ,‘i«
WO1, boden was De eerste Minister verklaarde toen dat hü het volkomen eens ‘_
DEH 4 was met alles wat de afgevaardigde hadden gezegd over de noodzakelijkheid
van van ouderdomsvoorziening door den Staat. Het eenige wat hem; in den weg
utarl stond om zulk een regeling in te voeren was ,,tüd en geld". I-In was voor-
mm stander van een Staatspensioen voor ieder die er om vroeg, binnen zekere re-
ml. gelen. Van dwangverzekering met premiebetaling was hü een tegenstander.
mdé Hij was ook niets ongerust dat een Staatspensioen het gevoel van eigen
uur waarde of onafhankelükheid bij de arbeiders zou ondermünen. Integendeel, "j
zou het voor de arbeidende mannen en vrouwen heel het leven door een Q *
Wel. steun zijn en een sterkende zekerheid, te weten dat eenige voorziening was ; ‘
rlük getroffen voor den tüd dat zij niet meer werken konden. Alleen de Staat {gg,]
evenwel kon een algemeene pensioenvoorziening tot stand brengen, alleen de 2;
_ de Staat heeft de middelen. Zoodra er ,,tüd was en geld" zou de aangelegen­
mb heid geregeld worden. De Minister van financien verklaarde het geheel eens ',
gem te zgn met den eersten Minister. De regeling was züns inziens uiterst jij,
ook dringend. `iè
mn Wig zeggen nu niet dat in Engeland nog in deze parlementszitting
bg een voorstel voor Staatspensioen zal worden ingediend en aangenomen. Het 3
gAU zal allicht nog iets langer duren eer er ,,tijd" en vooral ,,geld" is. Doch
@14 wel zeggen wij dat in Engeland het land van de vakvereenigingsfondsen en , _
GIS allerlei arbeidersfondsen bij uitnemendheid, de volslagen onmogelükheid om ,`
B1. langs den weg van vrigvvillige verzekering ouderdomspensioen tot stand te 4;
ms brengen ook door de regeering volledig wordt erkend. Er wordt over de yj
BH . mogelükheid zelfs niet ernstig meer gesproken.
,t)_ » Zoo is het voldoende het plan van Mr. CAU kort aan te geven om ­
- zijn volstrekte onaannemelükheid voor de arbeiders aan te toonen. Niet
91, . enkel zün onvoldoendheid voor den eersten tüd, doch ook zijn volstrekte ·
44 g onmogelijkheid om ooit oplossing te kunnen wezen. Gelet op de volledige ;
Of j mislukking van alle vrüwillige ouderdomsverzekering voor de arbeiders in W
BH * Engeland, zgn plannen als dit eigenlijk reeds lang dood en begraven eer ze ä
in op nieuw geboren worden. Ook worden ze niet aannemelijk door de be- ,
SL ä wering dat zulke subsidies aan arbeidersfondsen dan toch in de goede .i
H ; richting werken al zouden ze voorloopig slechts een druppel zün in den i
je emmer. Zelfs dat zijn ze niet. Ze kunnen niet eens als een druppel in ·
JP den emmer worden aanvaard. Want het voorstel geeft zich den schijn wel 5
€_ niet een volle emmer maar dan toch een half volle op den duur te beloven. a i
lg Het voorstel zegt tot de arbeiders: zorgt gg in uw fondsen voor de 1
eene helft, wü doen er de andere helft bij. ‘E
JH Precies als het Gentsche stelsel bij voorziening in de gevolgen van ‘Z
l._ . werkloosheid, zegt Mr. CAU. Inderdaad er is overeenkomst. Overeenkomst
in elk opzicht, in onvoldoendheid en ook in principieele onaanemelrjkheid.
,._ Want zoo wie ook uit het feit dat in eenige steden door de arbeiders om ,;
subsidies voor werkloosheidsvoorziening op grondslag van het Gentsche j
stelsel is gevraagd, zou willen opmaken dat daarmede de arbeiders er-
°· kennen dat het in hun macht ligt, in de macht hunner vakvereenigingen I
om langs dezen weg in de gevolgen der werkloosheid te voorzien, dan heeft .
5 I é
l ·>