HomeStaatspensioneeringPagina 64

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

Ti- »­­.-`*-·••¤äi ”‘«·••»*1:u·1•¤•¤•-n•«•p;••·e•».>>~¤••«‘~··­~·­»-'»,,,·.,;­•­»·~»~»T­v­:.·•«r-­~«­»; -~v.­,s.«,,;r’l$¤·l!ï,~g· ,,. . _ Y I 1
W
l - 64 - (
( I;]
. ,,Armenzorg en Volksverzekering" gedateerd November 1905, wilde hg dezen (
, toeslag nog laten uitreiken door de armbesturen. Het verdient de voorkeur .
E zegt hg ,,om de subsidien aan de ondersteuningsfondsen te doen geven door `
W ‘ de armbesturen, en niet door de gemeenten of den Staat. Dan toch zal
. bij die fondsen de wensch levendig blgven om ook dien laatsten band met .
‘ de armenzorg te verbreken en zich geheel onafhankelgk daarvan te maken. ’
« Worden daarentegen de subsidien door de gemeenten of den Staat verstrekt, ~
‘ dan zal licht de neiging ontstaan om die uit te breiden, in plaats van op
eigene krachten te steunen." De gedachte was niet slecht. De armbesturen (
" hebben zich den vvelverdienden fellen haat en hartgrondigen afkeer verwor-
ven van allen die het lot trof er mede in aanraking te moeten komen. 1
_ ] Staats of gemeentebgdrage voor ouderdomspensioen door de handen van I
i de armbesturen doen gaan zou de uitkomst kunnen hebben een zeker aantal
J arbeiders van die bg dragen te doen gruwen. Men vraagt zich met bezorgdheid
` fr ­ af, hoe zulke goede gedachten in zoo korten tgd, minder dan een jaar,
"! verloren moeten gaan. Doch in elk geval, in zgn rede op de genoemde
r ‘ vergadering sprak Mn. OAU in dit verband niet meer van het armbestuur
Q , doch van Staat of Gemeente.
« De lezer heeft reeds begrepen dat MR. OAU den Staat niet hals over
gg . kop in het onbegrensd uitgeven van subsidies wil werpen. Het zou geleidelgk
f' E moeten gaan bg wgze van ,,proefneming."
L MR. CAU is hier echter voorzichtiger dan zelfs in het belang van de
Q gë Staatskas wel noodig zou zgn. I-Iet plan van Mn. OAU zou, werd het aan-
,; vaard, den Staat al heel weinig kosten. De waarheid is dat de vakvereenigingen
. · en de ziekenfondsen voor arbeiders er niet zgn die aan hunne leden ook
z (R slechts de helft van een pensioen kunnen geven dat bg benadering dien
V e ( naam zou mogen dragen, stel de helft van vier of vgf gulden per week bg
bl · ouderdom en invaliditeit. Er niet zgn en er niet zullen komen. MR. OAU
, ll, kan het leeren uit de ervaring in Engeland. Er is geen land waar het fondsen-
ï wezen bg de vakvereeniging en ook de ondersteuningsfondsen van arbeiders
; J (friendly societies) eerder en sterker is ontwikkeld dan in Engeland. En er
( _; is geen land waar de onmogelgkheid om door zulke fondsen in ouderdoms ,
, ) en invaliditeitsuitkeeringen stelliger en tastbaarder is gebleken. Wij hebben Q
( ‘,’ op dit punt enkele feiten genoemd op bladz. 15 (Noot) en bladz.32 (Noot).
· Er zgn er nog meer.
; Er waren in 1901 in Engeland 5.217.261 leden van zieken en onder- §
' steuningsfondsen (friendly societies). Ruim een derde van dit aantal 1.778.744
'ï (1* waren in de twee grootste fondsen vereenigd n.1. de ,,Ancient Orders of (
foresters" en de ,,Manchester Unity of Old Fellows". Beide deze fondsen 1
(g` voerden in 1882 pensioenverzekering in. In 1902 dus 20jaar later waren erin .
1 het eerstgenoemde fonds 3489 leden dat ls ééoz op elke 243 die een pensi­ L
oenverzekering hadden gesloten. In het andere fonds was zeventienjaar na j
het in werking treden de uitkomst nog geringer, aan pensioenpremie 2
( werd in 1900 slechts ontvangen bgna 14000 gulden; de premie stellende op
‘ 10 cent per week (hetgeen stellig te laag is) dan vvgst dit op 2800 verze-
kerde of één op elke ruim 300. Bg de kleinere fondsen is de verhouding
zeker niet beter. 1)
i I-Iier is dan ook hoe thans in Engeland over de mogelgkheid van
” r, ouderdomsverzekering door vrgwillige verzekering of zelfs door dwangver­ ’
_, zekering wordt gedacht.
g Op 20 November jl. werd door den eersten Minister Campbell Banner-
I
S 1) Bladz. 50 en 51 ,,Old Age Pensions Pro and Con Frederik Royers Isbissenrïs Co.
Ld. London 1903.
*' l
p er
-‘ . .ï ,, Z__ . - ..
' .