HomeStaatspensioneeringPagina 62

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

f__,_ ,___ M `__________ ,____-~.... . -...~ K.- . Y - - ‘ · ""”""“‘°°""` """
l - 62 ~ .
de Hinkomensverdeeling." Al degenen die hunne inkomsten trekken niet enkel
_ rechtstreeks als ondernemers doch ook als aandeelhouders in ondernemingen,
. of ze winnen in den geldhandel die weinig, en in den speculatiehandel, die geen
arbeiders in dienst heeft, maar toch bij de ,,inkomensverdeeling" een stevig `
stuk zich weet toe te eigenen. Ook de rentetrekkers van vroeger verkregen
vermogens, ook de in allerlei betrekking bezoldigden boven zekere grens.
‘ Bij al dezen tezamen is terecht gekomen, het deel van het maatschap-
? ` pelgk inkomen dat bg oude en invaliede arbeiders niet blgkt te zgn, doch,
naar de Heer TREUB meent door ,,publiekrechtelgke" regeling moet worden
' gebracht, of zooals wg zeggen teruggebracht. Bg al dezen tezamen moet
dus de staat met ,,dwingend gezag" uit hun inkomens nemen wat de
__ [ ouderdomsvoorziening vereischt. De Staat moet dit doen als belastingheiïer.
»_ De werkgevers zullen aan de ouderdomsvoorziening wel moeten
Q betalen, doch niet als werkgevers, doch als belastingschuldigen naar den grond-
` er slag van inkomen en vermogen. De werkgevers zelven zullen als het plan
V ' van Mr. TREUB ooit wet dreigt te worden hun bezwaren tegen de belasting
‘ van het bedrijf met de halve ouderdomspremie wel doen wegen. Hun ver-
, zet zal zeker stevig zgn en zg maken daarbg waarschgnlgk geen aanspraak
’ y op onze hulp. Doch het feit dat de werkgevers mans genoeg zullen blijken
L om in dit opzicht het plan van Mr. TREUB te bestrgden, is ons geen reden
« om te verzwijgen dat dit punt ook door ons een fout wordt geacht. ,,De werk-
A gever," hebben wg gezegd in het debat in de Jaarvergadering der Ver-
eeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek van 13 October 1906,
ij ,,de ondernemer als zoodanig is vaak maar een filter, een zeef, waar dik-
; wgls wel dikke brokken op blgven liggen, maar waar ook veel doorheen
`.`‘ T gaat. Er komt veel terecht bg bankiers, kassiers, geldbezitters, aandeel-
, * houders en dezulken." Daarom is het een fout wat er noodig is voor de
>l ouderdomsvoorziening enkel bg de werkgevers te nemen. Niet op eenige
» I . plaatsen moet het vele dat voor ouderdomsvoorziening noodig is worden
“ genomen, doch op alle waar het ligt.
j Alles tezamen is het plan van Mr. TREUB zoo slecht geworden, door
ä ,’ zgn poging om tegelgkertgd ,,sociaal" en toch als staatsman ,,practisch" ,
j Q, te willen wezen. Zoo kwam hg zelfs tot de twintigjaars wachttgd, die bg l
[ », een ander een brutale driestheid zou kunnen zijn, doch het bg hem niet is.
jj r De heer TREUB dorst de consekwentie van zgn toch niet overmatige .
socialerigheid niet aan. Zg kwam te duur in het politieke gebruik. De I
jj kosten wekten bg hem de spookachtige geestverschgning van een Minister ,
i., ï , van Financien die niet op den ministerszetel wilde gaan zitten. Dan moeten de g
r g 3 arbeiders maar twintig jaar wachten heeft hg gedacht. Het is bg den Heer ;
Q; TREUB geen aangeboren boosheid. Het is een vrgzinnigdemocratische dwaas- ‘
Q" 1 heid. Maar een heel erge groote.
.y . j Zoo zal, indien het voorstel van .,Sociale Verzekering" van M1`TREUB .
J ’ ooit meer mocht willen worden dan een onschuldig en tot zekere hoogte
gs, _; vermakelgk plan, de kritiek der arbeiders er zich tegen moeten keeren. ”
‘ De kritiek en zoo noodig hun stevig verzet.
, Wg hebben het reeds gezegd voor eene ouderdoms- en invaliditeits- ‘
g verzekering, waarbg voor de arbeiders lange jaren de last der premiebe-
g taling het eenige zekere is dat de regeling hen brengt, hebben de arbeiders
T { geen haast. In het ergste geval, zoo hun macht en hun invloed nog te kort
J, schieten om iets beters te veroveren, liever geen zekerheid dan deze.
vp F ` ` "` ` ' M-. ­­­J2­Y~'°$i{t'~ 'ré‘ `=`;_“`;­;;;;j l i Y Y