HomeStaatspensioneeringPagina 61

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 8.37 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

al
ali
.. 61 .. ;,Y,,.`
N9 arbeider de volle premie moet betalen, opdat aldus de loonstandaard ver-
betere? Wie het verwacht, houdt er alweder geen rekening mede dat de
Gl Heer TREUB bij voorkeur een andere slotsom trekt dan uit zgn redeneering
DF zou volgen. Op gevaar af dat ,,dusdoende" het loon nog zal dalen moet er
pl toch een staatsbgdrage komen. De Staat ,,betaalt zgne bijdrage tegenover r
lS· het algemeen belang dat door de verzekering wordt gediend". Of de Heer ,J.l
jg TREUB het dan wezenlgk een ,,algemeen belang" acht dat de Staat met zgn
lf? bijdrage in de premie de ,,verbetering der loontoestanden" tegen werkt? i {
ul Het is verre van ons den Heer TREUB van zooveel leelijks te verdenken. ii ,
ht Maar wg blijven er ook ver van daan in dezen doolhof van tegenstrijdige . j
m redeneeringen een volgbare gedachtengang te kunnen vinden. g j
Zoo kunnen wg in het stelsel van den Heer Tnntns niet anders zien ïïä
*‘ dan verwarring en hinken op twee gedachten. De arbeider moet premie
’n betalen. Evenwel hij kan niet. Wg laten dus den Staat te hulp komen.
D Doch dat is zoo slecht voor den loonstandaard. Maar als we het niet doen
E: komen we ,,tot het zonderlinge resultaat, dat de Staat van zgn aandeel in
l` die kosten geheel zou zgn vrggesteld". (bladz. 65). Dus laten we toch den ·. j
9 Staat een deel der premie betalen, voor den gehuwden arbeider. Welk deel? ~ï ,
Over vijf gulden loon. Waarom premies over vgf gulden en niet over tien?
’f Wg weten er geen antwoord op, de Heer Tnnuia waarschijnlgk geen ander Iig
9 dan dit: anders zou het te duur worden en er vooreerst ,,geen minister van
t financien zgn te vinden". Q2
F Zoo zullen wg ook dezen voorloopig afwezigen of onvindbaren Minister
1 van Financien maar de schuld geven dat de uitkeering in het plan TREUB "· gi
1 zoo laag is. Zg is naar wij zagen f 3,- per week bg 6E>­jarigen leeftgd en
3 bij vroeger intredende invaliditeit. 2
l Wg behandelen hier van het geschrift van Mr. Tnnun enkel de hoofd- in
{ printen van het plan der sociale verzekering, de voorziening waar het voor ag
de arbeiders op zou uitloopen en de lasten die het hen zou opleggen. In " «
’ de wetenschap der rechtsgeleerdheid heet het plan van den Heer Tnnuis ._
· een publiekrechtelgke regeling. Haar ,,rechtsgrond" is ,,het recht en rg
de plicht van den Staat om met zgn dwingend gezag" ,,in het leven te
roepen en te houden eene organisatie welke bg het intreden van een der
‘ genoemde oorzaken van tijdelgk (of blgvendr inkomensverlies(ouderdom en `
; invaliditeit) de voor het volkswelzgn schadelijke gevolgen daarvan zooveel ,
~ mogelijk wegneemt". (bladz. 20).
i Ons bezwaar is niet dat de regeling ,,publiekrechtelgk" wordt ge- J,
j noemd, want wg erkennen met Mr. Timon in alle volledigheid den plicht '
{ van den Staat om met ,,dwingend gezag" in te grijpen, waar de maat- ä
j schappelgke verhoudingen onder welke wg leven, zoo onhoudbare toestanden g
l heeft doen ontstaan, als ten opzichte der onverzorgdheid van oude en
invaliede arbeiders de heerschende zgn. Ons bezwaar is tegen den inhoud · f
der regeling. Tegen de uitkeering, hebben wg het bezwaar dat zg te laag
is. Tegen de verdeeling der lasten hebben wij het bezwaar dat voor de ouder- .g
doms- en invaliditeitsvoorziening de arbeiders nieuwe lasten in den vorm »
van premiebetaling worden opgelegd. Ook dit bezwaar, dat terwgl van de
eigenlgke bedrgfsinvaliditeit een groot deel der kosten van de werkgevers ,;:
behoort te worden geheven, de kosten van de ouderdomsvoorziening niet ‘
door de werkgevers als zoodanig, behooren te worden opgebracht. Want
het zgn niet uitsluitend de werkgevers die in onze maatschappelijke ver- i
i houdingen de bevoordeelden zijn, uit wier inkomens door den Staat ~*
T met ,,dwingend gezag" moet worden genomen, om in de gevolgen van
,,inkomensverlies" der arbeiders bg ouderdom en invaliditeit te voorzien. .
; l-let zgn al degenen die in allerlei verhoudingen aan den goeden kant staan bg
· · l
·x