HomeStaatspensioneeringPagina 60

JPEG (Deze pagina), 1.24 MB

TIFF (Deze pagina), 8.37 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

r · rl
l - GO ~
i_ E`]
groot aantal arbeiders reeds uit het loon wordt betaald. Eene verplichte i
ziekteverzekering van staatswege ingevoerd mag dezen feitelgken toestand
. aanvaarden, mag bg verbetering der ziekteverzorging van den arbeider
gi eischen dat hg als vroeger een deel dezer kosten blgft dragen. Hier komt
het slechts aan op de bepaling welk deel, op het trekken der grens voor
·, de loonen waarbg voor gedeeltelgke eigen ziektevoorziening geen plaats is.
, Zoo kan hier een loonaftrek, als in het plan TREUB, of een andere regeling
die het premiebedrag bg de verplichte ziekteverzekering aanpast aan de
_ gebleken draagkracht der arbeiders worden aanvaard. Want er is verschil
. tusschen draagkracht bg ervaring gebleken als bestaande en draagkracht
‘ die niet bestaat doch is verzonnen. De draagkracht bg den Nederlandschen
­ J arbeider voor een premie van ouderdomsverzekering is zulk een verzinsel.
_; ­, Want de Nederlandsche arbeider geeft thans geen geld uit voor zgn ouder-
. ‘ domspensioen. Ook niet de Nederlandsche arbeider die kan ,,sparen" en
eg spaart. Want, zooals wg zagen de honderd nooden van het arbeidersleven
gr · hebben spaarpenningen, zoo ze er ooit van eenige beteekenis zgn geweest,
reeds lang verslonden eer ze ook maar in zeer geringe mate zouden kun-
· ! nen gaan dienen voor ouderdomsvoorziening. De werkelgkheid leert dat de
{ ' Nederlandsche arbeider voor ouderdomsvoorziening niet sparen kan.
Kent Mr. TREUB deze werkelgkheid niet. Hg kent ze zeer goed. ,,Of
H zou het soms niet waar zgn," vraagt hg op bladz. 20-21, ,,dat indien de
_ Sociale verzekering niet tusschenbeide komt, de arbeider die gewerkt heeft
. 1 zoo lang hg kon, afhankelgk wordt van de armenzorg, zoodra hg door
` H ouderdom of invaliditeit buiten staat geraakt nog langer door arbeidin zgn
U onderhoud te voorzien ?" En zgn antwoord is ,,wie een beter lot treft zgn
· ,` slechts de uitzonderingen op den regel" en op bladz. 22 zegt hg dat deze
· _, toestand ,,voor eene Maatschappg welke er prat op gaat beschaafd te zgn
i , ij! belachelijk zou wezen als hg niet zoo diep treurig en ellendig was". Zoo
+ dit nu de werkelgkheid is, heeft het dan in het bereik van den arbeider
l ' J gelegen zelf voor zgn ouden dag te zorgen? Mr. TREUB zou het niet gaarne
{ beweren. Waar hg heeft betoogd dat de premie het best in twee helften
‘ i wordt gedeeld, de helft te betalen door den werkgever de helft door den
I ,‘ arbeider, gaat hg op bladz. 65 aldus verder: ,,ln een, zeer belangrgk, opzicht
( . staat de zaak hier echter vlak anders dan bg de bijdrage der werkgevers. ‘
. Wat daar uitzondering is, is hier regel. De volle last van de helft in de ;
, i kosten der sociale verzekering is, ook bg het uiterst matig gestelde bedrag i
§’ der uitkeering, voor de werklieden als regel zóó zwaar, dat als die last i
Q f geheel op hunne schouders werd geladen, verschillende uitgaven, welke in
‘f { het belang der lichamelgke en geestelgke welvaart van het volk behooren te
g l , worden gedaan, achterwege zouden moeten blgven of althans niet in vol- i
" ` doende mate gedaan zouden kunnen worden". Doch wie nu meent dat het i
,,de laagte der arbeidsloonen" is die Mr. TREUB ertoe brengt om te betoogen
dat de Staat in de premiebetaling der arbeiders moet tusschenbeide komen
‘ vergist zich. Het was niet te wachten dat Mr. TREUB dit standpunt zou
innemen. Het is daartoe te stevig. Terwgl hg er, naar wg zagen, reeds met
i een voet op stond, haast hg zich er af te gaan. ,,Zgn de loonen er niet naar"
" 2 zoo geeft Mr. TREUB ons zgn standpunt ten deze (bladz. 66) ,,om het opbrengen
* » van een bgdrage van de zgde der werklieden zonder overwegend bezwaar
i te doen geschieden, dan moet het geneesmiddel niet gezocht worden in
. # onthefüng van die bgdrage, maar in verbetering der loontoestanden". Wat ,
doet men eigenlgk, zoo legt Mr. TREUB ons verder uit ,,door bgdragen die ,
. de werklieden onder normale toestanden zelf behoorden te betalen uit ’srgks i
. schatkist te putten ?" ,,dusdoende werkt men de verbetering derloontoestanden
. eer tegen dan in de hand." (bladz. 67). Zal dus de uitkomst zgn dat de e

I`?
` "°"<i q » . i - ___a__ -,ï,,,;,,,ïi. ,,, anna ~ A H