HomeStaatspensioneeringPagina 59

JPEG (Deze pagina), 1.20 MB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

r.
­ se ­

jpêrk weest elke week op hun bittere nooddruft nog het bedrag der premie te
bekrimpen.
,0,.8,1 _ ·Doch gesteld dat het voorstel van Mr. Tenue- werd ontdaan van den
3 die twmtigjaars wachttijd die het feitelijk voor arbeiders buiten bespreking g ,
mm, stelt, dat het dus. in dien zin werd gewüzrgd dat recht op uitkeering m `,· 5
Oopé geval van na de invoering ontstaande invaliditeit aanstonds intrad, ook
recht op ouderdomsuitkeering voor alle arbeiders, onverschillig hun leeftijd ïggi ,
mem mits beneden 65 op het oogenblik der invoering. Het voorstel hoewel
jaar minder belachelgk, zou er niet aannemelijk door worden. Want het zou ig ,
mm blijven inhouden dat den arbeiders nog steeds een nieuwe last werd op de ‘,; j
Ukê schouders gelegd. Er is in ons eerste gedeelte uiteengezet op welke gronden
dat de arbeiders zich er tegen moeten verzetten dat de kosten van ouderdoms-
.OO1_ en invaliditeitsvoorziening ook slechts voor een deel uit hun zakken worden j L
and genomen. Voor zoover de invaliditeit aanwüsbaar door het bedrüf wordt ëyjg
ms veroorzaakt moeten de kosten harer voorziening uitsluitend door het bedrijf
de worden opgebracht, evenals dit bedrijf ook moet dragen de volledige *°
Een kosten voor de voorziening bü ongeval, deze in ons land ook reeds gi
06,; draagt l). Voor zoover· de invaliditeit niet door het bedrüf wordt veroor­ ·
{Gn zaakt, moeten hare gevolgen worden gedragen door den Staat. Om
dezelfde reden die gebiedt dat ook de kosten van ouderdomsvoorziening r.
JB der arbeiders door den Staat worden gedragen. De reden ontleend aan _
hei de werkelükheid, die ons overal toont dat de arbeiders, als geheel, niet
,D_ in staat zijn zelve de kosten van voorziening bg invaliditeit en ouderdom ;Eär"
BH op te brengen, dat het hun toevallende deel van het arbeidsproduct, hun @2*
jk loon, niet verder reikt, dan de voorziening, meestal volstrekt onvolledige gj
l van de meest dringende levensbehoeften van elken dag. Dezelfde reden dus dat ’,
,,1 de voortbrengingswijze die door den Staat wordt aanvaard, gehandhaafd en
ig versterkt, teveel van hun arbeidsproduct neemt en dit brengt en ophoopt Q `
jr, in andere handen, in de handen der arbeiders echter te weinig laat. De _'
Ji, reden eindelijk, op grond van welke de kosten van ouderdomsvoorziening moeten El
it . worden geheven als belasting op grootere en groote inkomsten uit bedrijf, je
B jj inkomsten uit vermogen, moeten worden opgebracht in een woord door »
,t hen die door deze voortbrengingswijze worden bevoordeeld ten koste van .
, l de arbeiders, de benadeelden. ‘*`
E i Het is enkel wat betreft de ziekteverzekering dat eene regeling als .
jg Q die in het plan TREUB, vrüstelling van een zeker loonbedrag voor de bere- .
i kening van het aandeel dat de arbeider in de premie voor de ziekteverzeke­ fj
,3 L ring heeft te betalen, kan worden overwogen. Want op het punt van ziekte-
g g verzekering verzetten wh er ons niet tegen dat de arbeider mits zijn loon
T g een zeker minimum overschrijdt eenig deel in de premie zal betalen. jg
f r Waarom eischen wg wel staatspensioneering bij ouderdom en niet volledige 4
ï staatsziekenzorg. ls het feit dat ziekte den arbeider als een geldelijke ramp .
” , treft, hem buiten staat vindt om in de gevolgen te voorzien, wanneer niet A
te voren in dagen van gezondheid voorziening langs den weg van verzeke- <
ring is getroffen, is deze werkelükheid niet evenzeer een gevolg van dezelfde i ,
oorzaken die den arbeider onverzorgd doen zijn wanneer ouderdom hem
l treft? Er is in beginsel tusschen het eene en het andere maatschappelijke {
i gevolg geen verschil. Wat is dan de reden waarom in het eene geval wel
‘ een deel van de premie van den arbeider mag worden genomen en niet in _
het andere. De reden is deze, dat alweder de werkelijkheid leert dat voor- Y .
ziening in ziekte, anders dan bij de ouderdomsvoorziening, door een vrij `
1) In hoeverre het ziekteverzekeringsontwerp Vmrenivs in deze verhouding wijziging ä
zou brengen blijft hier buiten beschouwing. i
r i j
i -
il ·x