HomeStaatspensioneeringPagina 58

JPEG (Deze pagina), 1.23 MB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

[ - 58 -
heid in uitkeering althans voor de oude arbeiders een overgangstgdperk
‘ inhield.
j` " De Heer TREUB ,,treurt", maar hg troost zich. Twintig jaar, hooren
_ wg hem denken, ze zgn betrekkelgk gauw om. ,,Sociale" verzekering, die
aanstonds haar, zg het zeer kleine uitkeeringen zou aanvangen, is te duur.
Er is geen minister van financien voor te vinden.Daarom is deze goedkoope
, de besä twantkde eeáuig mogälgkel in het gebäuiïkf T h ft d
jr: e mer waar ige in e op ossing cie e eer anus ee gevon en
is het gemak waarmede hg heen stapt over dit uitstel van twintig jaar.
De ouderdoms- en invaliditeitsverzekering, het is duidelgk, is voor hem
‘ niet meer dan een punt van een politiek program. Het is het ,,moeilgke H
fë . ‘ J vraagstuk" voor de staatslieden van dezen tgd. Het treft hem niet dat
« zgne oplossing van het ,,_vraagstuk" er eigenlgk slechts een zgn zou voor
- _ den ,,m1n1ster van financ1en". Want dat ook na deze oplossing, de toestand
, ‘* van oude en invaliede arbeiders nog een half inenschenleven blgft zooals
gg · ze is. Het gaat aan den Heer TREUB klaarblgkelgk voorbg, dat voor de
ls arbeiders de ouderdoms- en invaliditeitsvoorziening iets anders is dan een
,l ,,vraagstuk" bij welks oplossing vooral ,,de minister van financien" moet
worden ontzien. Dat het voor hen is de opheffing van den meest dringenden
, en meest onredelgken nood van vandaag en van morgen.
_l Twintig jaar wachttgd. Het is ,,te betreuren", zegt de heer TREUB,
" ‘ { ,,maar het is niet anders". En wellicht het merkwaardigste in dit voorstel
· " is de blgde zekerheid die er uit spreekt, dat nog in geen reeks van tien-
`H « tallen jaren het eind is te zien van de bestendiging dermachtsverhoudingen
g die het een staatsman van het oogenblik mogelgk maken, zelfs wenschelgk
§ doen schgnen, om zulk een voorstel te ontwikkelen.
‘ ,; 3 1 Want wie, behalve staatslieden, voor wie papieren prograinpläintrïn
· §· eigen gk de dingen zgn waar het in de politiek om gaat, heeft g ce
§l _ änräoïriiïg van zulk een ,,socialeHverzekering" thans haast. De arbeiders?
gr ` o s re zt niet, en integendeel. et is hun te doen om de zekerheid der ,
S . voorziening zoo ouderdom en invaliditeit hen treffen. Zoo gezegd wordt ,
‘ dat zg niet kunnen wachten, dan wordt hier gedacht aan een regeling die
ë' ¢ ’ lläun leven zoir verlichten. Dochtdcï11;Geg·elinCgdvan1deèn Heer Tnnunlvrêrlicht l
. », un even nie maar verzwaar e me en as eener premie ve a ing. 5
; Getemperde premiebetaling, inderdaad, maar tot elke cent ondragelgk, al
,, l ware het alleen omdat elke premiebetaling zonder gelgktgdig onbeperkt l
" A intredend recht op uitkeering ondragelgk is. Gesteld, wat wg ontkennen, ·
i dat eenige premiebetaling voor ouderdoms­ en invaliditeitsverzekering door §
° 5 de arbeiders kan worden aanvaard. Beter geen regeling zullen de arbeiders f
l r zeggen dan deze. Want hun geloof in de duurzaamheid der tegenwoordige g
machtsverhoudingen, is minder vast dan dat van den Heer TREUB. Voor I
dezen staatsman zelf geeft het voorstel het beste wat sociale politiek, mits j
‘ • pragjèisgh tgehoriïlen, op läet oogenbàik láan bieëlenz Dïïch volcä de arbeiders ‘
is i es e vo s agen me s en min er an nie s. on er zu erege ingzgn
‘ hun ouderdom en hun invaliditeit nog jaren onverzorgd. Met deze regeling
zgn zg het ook. Het eenige verschil is dat zg met de regeling premie l
;X ig moeten betalen. Nog eenigen tgd onverzorgd zgn, aangewezen op de
«‘ verschrikking van armenbedeeling. het is een droevig vooruitzicht. Maar *
gg .l het wordt door de enkele premiebetaling niet vroolgk. Als het dan toch T
g T armenzorg moet wezen, dan maar zonder premie. In twintig jaar,
· , denken zg, kan wellicht niet heel veel gebeuren. Maar allicht, toch
, « zooveel dat de staatsmannen van dan, moge de Heer TREUB gezond
l blgven, wel in uitkeering minstens zullen bieden wat de Heer TREUB
ri nu reeds biedt, zonder dat de arbeiders al dien tgd gedwongen zgn ge- ,
i l
(
‘<ï"i ‘’'‘ e . ` { r ...­;·- · n