HomeStaatspensioneeringPagina 57

JPEG (Deze pagina), 1.24 MB

TIFF (Deze pagina), 8.37 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

­ sv ­

E5; de heer Cl‘reub tot deze uitvinding is gekomen? Hij moest er toe komen.
ïüt Want hij is staatsman, naar men weet, en dus verstandig. Wat is de voor· Tiif g
DG naamste eisch die een verstandig staatsman aan ,,Sociale verzekering" moet
stellen? Het is deze: dat de verzekering niet veel kost. Dat scheen een .
,811 moeilijk geval voor Mr. Treub. De uitkeering lager dan drie gulden ’s weeks
`GH stellen ging niet goed. De ouderdomsgrens op 70 jaar stellen, ging ook niet,
Hd want dat had 1{uyper gedaan, en de politieke vrienden van den Heer Treub had- j
ën den er verkiezingsmunt uitgeslagen. De arbeiders de volle helft van den premie- . á
‘ last laten betalen? Doch dan ging hij vierkant op den stoel der individualisti­ gr
[Gr sche dwangverzekering zitten! Wat te beginnen? De vrijstelling van premie
over vijf gulden loon was nu precies het ,,sociale" element. Zij kwam de
,€_ arbeiders meer ten goede naarmate hun loonen geringer waren. Voor de i
fm allerlaagste loonen verviel dan de premiebetaling geheel. Voor deze was het i pg ,
iq; een soort staatspensioneering zonder dat het onpractische sociaal­democra-
tische woord werd genoemd. Ook voor loonen van 7 gulden ’s weeks, voor
,G Nederland het gemiddelde (bladz. 100), bedroeg de premie door den arbeider gyf
‘ ` te betalen nog slechts 11 cent per week, allicht niet meer dan hij uitslui- F
) tend voor afzonderlijke ziekteverzekering zou hebben te betalen. ,,Sociaal" '
alg was deze verzekering dus wel genoeg.- Doch hoe te komen tot de practische , al
56 · goedkoopte? De heer Treub heeft eenigen thd geleden een plan van her-
vorming van vermogens, inkomsten en successiebelasting uitgewerkt. Volgens ug
lt dat voorstel verkreeg de Staat een inkomstenvermeerdering van 7 a71/2 mil- Q,
lr lioen gulden per jaar. Dat is in zijn gedachte de grens van de Staatsbijdrage
if die kan worden gegeven. Doch voor zijn plan was dit bedrag lang niet
[ genoeg. Hij kon beginnen met de ,,Sociale verzekering" enkel tot de arbei-
§‘ ders in loondienst te beperken. Al de ,,zelfstandigen", er van uit te sluiten. _j
Vanwege het ngeleidelük te werk gaan" (bladz. 106). Doch dan kwam de
è Q Staatsbijdrage toch nog veel te hoog. De vrijstelling over 5 gulden loon dus u _
_ beperken tot de gehuwden. Ongehuwden met 5 of meer guldens loon kun- a
{ j nen waarachtig hun premie wel zelf betalen! Maar het hielp niet genoeg. r 1,;
‘ ! Niet enkel de staatsbijdrage bleef nog veel te hoog, ook de premiebedragen
_ voor werkgevers en arbeiders werden nog hooger dan de heer Treub ze wel `
’ j gaarne wilde voorstellen. Zal de Heer TREUB dan besluiten dat er met een Lg, ,
_ staatsbijdrage van 7 millioen voor ,,sociale verzekering"niets is te bereiken? I
x 2 Zal hij vragen zooveel er noodig is, het dubbele bijvoorbeeld? Zoo onpraktisch ·
Q is enkel een sociaaldemokraat. Het is Hwaarschijnlijk dat vooreerst geen minister ;
f , van financien zal zijn te vinden, die zulk eene belastingverhooging op eens en e ·
voor een enkel - zg het ook zeer omvattend onderwerp - aandurft"zegt ’
‘ de Heer TREUB (bladz. 106). Geen rninisterschap, doch een koninkrijk voor . j
T een idee! De Heer TREUB heeft het gevonden. Hij maakt zijn ,,sociale ver- ­; · i
zekering" zóó dat een lange reeks van jaren enkel prernien worden geind, ;
E doch geen uitkeeringen worden gedaan. Twintig jaar wachttijd voor ouder- [ j
, domsrente, twintig jaar afloopend tot vüf of drie voor invaliditeitsrente.
2 De arbeiders van 45 jaar en ouder zijn van de voorziening uitge- [
g sloten. Zoo de wet in 1910 wordt ingevoerd, zal de eerste ouderdomsuit- !
C keering in 1930 geschieden. Intusschen mogen de ouden en invalieden zich ä
f zelven helpen als vroeger. ,,Dat hierin voor de ouderen een hardheid ligt,
zal niemand ontkennen, maar ook de wetgever kan het feit niet ongedaan
l maken dat de sociale verzekeringsplicht niet vroeger ingevoerd is, dan het T
geval is." Het ,,is te betreuren maar het is niet anders", zegt MR. TREUB is g
(bladz. 34). ,
De lezer weet nu op welken grond wij zeiden dat de ,,sociale" ver- ,
j zekering van den Heer TREUB, naar onze meening voor de arbeiders nog '?
verwerpelijker is dan het ontwerp KUYPER, dat bij nog iets grootere schriel-
i ·i