HomeStaatspensioneeringPagina 56

JPEG (Deze pagina), 1.16 MB

TIFF (Deze pagina), 8.37 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

/ . M ..v­T..~ .­ . ­ .. ., ..-.-.~ ... .,..`.. _ . A. 1.-..._,.­­`­:.:.xx·«·­­·-·­­&«¤ï"§La». -~­` _: ­
[ 1 te 4
De uitkeering bg ongeschiktheid om te werken (invaliditeit) eveneens f` 3,-
per week. De uitkeering aan weduwen bedraagt eveneens 3.- er week
. P
en wordt toegekend, ,,aan alle weduwen die niet een eigen inkomen uit
j r arbeid of uit een andere bron hebben van ten minste dit bedrag." De
ziekteverzekering verschaft geneeskundige behandeling en geneesmiddelen en
2 een uitkeering van drie vierden van het loon gedurende 13 weken
jagà .
~ , per jaar.
·¤» _ De ouderdoms, invaliditeits en weduwenverzekering zgn verplichtend
, voor ieder, ook voor hen die meer dan f 1200 inkomen hebben De premien
worden echter berekend over een bedrag van ten hoogste 1200 gulden.
, De ziekteverzekering is slechts verplichtend voor allen die minder
*; . dan 1200 gulden jaarinkomen hebben.
De kosten van ouderdoms- invaliditeits­ weduwen- en ziektenverzeke-
~ _ ring worden geschat 11 procent van het loon of inkomen te zullen bedragen.
_ ‘l Deze premie zal voor arbeiders voor de helft betaald worden door den werk-
ig gever voor de andere helft door den aibeil
C , ,,Zelfstandigen," kleine bazen, kleine kooplieden enz., moeten de ge-
, heele premie zelf betalen.
W _ Het feit der premiebetaling voor ouderdom en invaliditeit geeft op
zich zelf geen recht op uitkeering. Zg wordt niet verleend zoo blgkt dat .
gr ook ,,zonder uitkeering geene armoede is te duchten." Wie dus op zi'n 65e
. jaar oc ree s rie gu en 1n’omen ee , rrgg geen ui eermg.
á" ` th dd` ld 'l«. hftk"t 'tk ` J
**- ­ Voor zóover isbliet naar men ziet dwangïreràzekering. Doch nu komt
`7 de tempering der premiebetaling door een scheutje staatspensioneering er
in. De Staat betaalt voor gehuwde arbeiders de premie over de eerste vgf
’ gulden loon. Arbeiders met vgf gulden loon of minder betalen niets.
*2,; De werkgever en de Staat betalen voor deze ieder de helft der premie.
f ë, Arbeiders met 6 gulden loon betalen premie over een gulden en wel .
* 51/2 cent per week. De werkgever betaalt voor hem 33 cent en de `
, Staat 271/2 cent. Arbeiders met 7 gulden loon betalen 11 cent per week; .
8 gulden 161/2 cent; 9 gulden 22 cent; 10 gulden 271/2 ct. enz., 15 gulden
’ 55 cent.
' F Ongehuwde arbeiders betalen de halve premie over hun volle loon; 1
Q van 5 guljden 271/2 cent; van 10 gulden 55 cent enz.
· . De lezer zal denken dit voorstel is in elk geval beter dan de pen-
, sioenontwerpen waarmede tot nu toe kerkelike of liberale regeeringen de
arbeiders hebben bedreigd en waarbg de vrgstellling van premie voor gehuwde
' ‘ IV V • V .• • C •· • '
F 4 arbeiders over vgf gulden loon niet werd gegeven. En zoo de lezer vrgzm­
l nig­democraat mocht zgn, denkt hg er bg: geen wonder dat dit voorstel
1. l = beter is dan die booze pensioenwet van dien slechten Kuyper; want het
" is van ,,onzen"_Treub. Doch de lezer, vooral deze vrgzinnig­democratische
lezer, heeft hlet janämerlgk iêaoetàlzgn oordeel opsighorten. Mr. Treub
pg, is nog maar ezig e gaan zi en. e va en moe nog omen.
*1 2 Hier is de verrassing die Mr. Treub ons bereidt. De eerste ouderdoms-
uitkeering van deze ,,sociale verzekering" gesteld dat dit voorstel wet A
l · { werd. zal geschieden twintig jaar na de invoering. Arbeiders ouder dan 45 T
`· 1 jaar worden in deze sociale arbeiders­verzekering niet opgenomen. Van invali- 2
g , diteitsuitkeering zgn zg die bg de invoering der wet niet jong meer zgn ï
` , ook vrgwel uitgesloten. 44 jarigen kunnen ze slechts krggen na 20 jaar
' · premie betaald te hebben· 43 jarigen na 19 jaar; 42 jarigen na 18 jaar. i
~ · (bladz. 35 Dat daalt zoo aaf tot deïi ,,gewone wachtti'd" van 3 of 5 jaar ‘
_ J
. die voor allen ten allen tgde blgft gelden.
.· · De eigenaardigheid dezer ,,Sociale verzekering" is dus dat ze voor- l
' loopig enkel premien heft en voor de ouderen geen uitkeeringen doet. Hoe x
i 1
l
A i
in ` * E ~ · ·­ · ·, _______ `~`¥·-1 -*_·wr" YA H 1 Y