HomeStaatspensioneeringPagina 55

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

gene der wet, bg afzonderlgke regeling en uit een afzonderlgke zelfstandige staats- Qègïïï
GOO- bgdrage kan worden voorzien, zonder evenwel de werkgevers hierin te doen
W hst medebetalen. ‘ A .
G Vel" De invoering der ouderdomsvoorziening en der invaliditeitsvoorziening j
GH Ol? moet gelgktgdig geschieden. Beide behooren bg elkander in een, niet te L
_ verbreken verband. ‘`­`
jagen De ouderdomsvoorziening invoeren zonder eene invaliditeitsvoorziening, K; ­,
Juïêïï zou gelgk staan met eene pensioneering van de arbeiders wier namen be- _ ;_`
ZUHJ ginnen met de letters A tot en met M, en eene uitsluiting van het pensioen i l
ä9j‘Gl` voor de anderen wier namen met N tot en met Z beginnen. De regeling, j l
bke zou weinig minder willekeurig zgn. Er is ook geen reden waarom de ouder- g i Q
deze domsvoorziening wel, de invaliditeitsvoorziening niet zou worden ingevoerd.
VZJJH Althans geen betere dan deze, dat de machtsverhoudingen nog wel toelaten " ·
het met de arbeiders te sollen. Want minder dan sollen zou het niet zgn zoo ;.L `
__ de 65-jarige arbeider om zgn ouderdom pensioen verkreeg en, de 60­jarige die
wig in het bedrgf tot werken geheel ongeschikt is geworden aan de armbedeeling
WF? bleef overgeleverd. Want het is volkomen dezelfde oorzaak, volkomen het- €
JWUI zelfde kapitalisme, dat dezen ouden arbeider zoowel als dezen jongeren
gg? invaliede, zonder van staatswege geregelde voorziening hulpeloos doet staan. ,j.§,l
hl l
·ats­ ··-- -- --··· · · iggxï
oor-
gen, _· {4
*19611 IV. De ,,Sociale Ve1·zekering" van Mr. Treub.
tyd
s
dim MR. M. W. F. TREUB, is met een eigen plan van ,,sociale verzekering"
{gti gekomen. Met eigen bedoelen wg niet dat het geheel oorspronkelijk zou r,
‘ G zgn. Zooals Mrt. TREUB zelf zegt 1) vertoont het eenige overeenkomst met de a
voorstellen van Dn. FREUND, tot hervorming der Duitsche arbeidersverze >
U kering. Doch m.et eigen plan bedoelen wij dat het afwgkt van het standpunt j.~<
de door `den. Vrgzinnig­Democratischen Bond ten opzichte van ouderdom en
EH invaliditeitsvoorzienmg_1ngenomen. Deze Bond was tot nu toe voorstander li,
van de dwangverzekering met premiebetaling mede door de arbeiders. De j
pff Heer TREiJB heeft zijn partggenooten weder eens verrast. Het thans door ·
6-11 ri hem ontwikkelde stelsel is geen zuivere dwangverzekering. Het is, de Hemel . ;
H A zal den Heer TREUB bewaren, ook geen staatspensioneering. Het is getem­ .­ ,.l
ü perde dwangverzekering en getemperde staatspensioneermg. Er stonden j `
1 ' twee stoelen. Wie die den Heer TREUB kent kon iets anders verwachten g ,
lk dan dat hg er tusschen in zou gaan zitten? Hij heeft het, naar wij zien ..«‘ _ 3
ld zullen beproefd. Doch wij weten dat deze eigenaardige wijze van zitten J
.k veel gevaar biedt tot vallen. De Heer TREUB is aan het gevaar niet ontkomen. {
[ . Hg is gevallen met zgn beenen in de lucht. Maar hg komt in die houding J
lg niet uit op zijn gunstigst. Wij krijgen te zien hetgeen ornhuld werd met Q
at de gekleede jas van ,,Sociale verzekering." En het valt niet mee. De sociale- ‘ ;
‘ verzekeringsbeenen van den Heer Timor; zijn nog veel magerder dan de ,, E
ll; ergste verwachting van tempering kon doen vreezen. ` , ii
1 Hier is het plan van MR. TREUB in groote trekken samengevat: Hg
> vereenigt ouderdomspensioen (met uitkeering aan de weduwen) en invalidi- ,,.4
[1 teitsverzekering met ziekteverzekering tot een ,.Sociale.verzekering." Het *`¥` _,
D ouderdomspensioen bedraagt f 3,- ’s weeks in te gaan op 65-jarigen leeftijd. ;®
,. 1) ,,Over Sociale verzekering" door MR. M. W. F. TREUB, ScHELrEmA & Hom<EMA’s `är
° Boekhandel, Amsterdam Augustus 1906, bladz. 86.
ly
ii,
.2 ,
a 'Q‘