HomeStaatspensioneeringPagina 54

JPEG (Deze pagina), 1.19 MB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

A ­ __ _ 4 g _ nan -­-=­=­·•«¤­­· a»,e.»¤èv»ï¥.#••`­­­-­` . J-..4 .,
I ­ 54 ~
Einde 1889 bedroeg de bevolking 4511415, einde 1899: 5 139 000, d. i. eene
toeneming van büna 14 ¤/0. WU vinden dus 1 100 000 X 1.14 =1 254 000.
. In Dallschland bedroeg in 1904 het aantal verzekerden, naar het
rat aantal zegels berekend, 14000000. De bevolking was 59 364 000. In die ver-
houding zou het aantal voor Nederland met 5 139 000 einde 1899 komen op
{ï ï 1 220 000.
s` , Op grond dezer raming zouden de kosten voor het bedryf bedragen
.;ï. ’ ongeveer zeven en een halve gulden per arbeider en per jaar voor elken
arbeider van 16 jaar en daarboven. Dit bedrag zou een gemiddelde zyn;
voor de bedrüven met een groote verhouding van invaliedenzou het grooter
, moeten wezen, voor die met kleinere invaliditeit kleiner. Vrouwelüke
« , dienstboden, het is uit het geheele betoog duidelük, zouden onder deze
invaliditeits­voorziening vallen en de gezinnen waar zü werkzaam zijn
r, zouden dus in dit opzicht als ,,bedrüven" worden beschouwd en voor het
il vastgestelde bedrag aangeslagen.
r_. . ` De staatsbüdrage zou alles moeten dekken wat voor de uitkeering
ontbrak; zg zou moeten voorzien in de storting voor werkloozen, voor wie
J · tüdens hunne werkeloosheid door het bedrijf niet zou worden betaald wül
' zü niet op de loonstaten zouden voorkomen; zy zou ook den toeslag moeten
I inhouden voor de ,,zelfstandigen", de kleine bazen en ambachtslieden, ook
” de kleine zelfstandigen in het handelsbedrüf, die van de gelegenheid om
zich onder deze voorziening te stellen gebruik hadden gemaakt. De staats-
, büdrage zou eveneens in de kosten der genezingsbehandeling moeten voor-
zien, welke in Dullschland in 1904 per verzekerde f 0.48 heeft bedragen,
een bedrag dat met het oog op verdere ontwikkeling wel hooger zal moeten
· worden gesteld.
• _, De administratiekosten zullen eveneens ten laste komen van den
1 T, Staat. Wül echter de invaliditeitsvoorziening hier is gedacht als eene uit-
il breiding van de Ongevallenwet, en hare uitvoering voor een groot deel
, samen zal vallen met de werkzaamheden van de Rüksverzekeringsbank, zal
· _ Z` hier op een aanzienlük kleiner bedrag mogen gerekend worden, dan bij
Q i l geheel afzonderlüke regeling het geval zou zyn.
e f`, Q Alles büeengenomen meenen wg dat de Staatsbüdrage, gesteld de
fi ,) l voorziening kwam spoedig tot stand, op ongeveer zes tot zeven millioen
1 gulden per jaar zou moeten worden geraamd.
_ Zoo komen wy tot de slotsom, dat met eene bydrage aan het bedrgf 1,
"’ opgelegd van gemiddeld zeven en halve gulden per arbeider en per jaar en ï
1 met eene Staatsbüdrage van ongeveer zes tot zeven millioen gulden per
’" , jaar, een invaliditeitsfonds zou worden verkregen, voldoende om de invalidi-
i_ i teitsuitkeeringen op denzelfden voet als de ouderdomsuitkeeringen, (aanzienlük
_ « ‘ hooger dus dan onder de Duitsche wet het gemiddelde zgn, hoewel inderdaad
Y nog laag), te kunnen leveren.
, Er is hierbü niet gerekend om de invalieden die er op het oogenblik .
I van de invoering dezer verzekering reeds zouden zün, in deze uitkeering
op te nemen.
~. De lezer zal de reden begrüpen. Het geval staat anders dan by het
i ouderdomspensioen. Daar blükt de aanspraak uit den leeftü d. By jaren tevoren
, ingetreden invaliditeit zou het bewgs zeer moeilük zyn te leveren. Ook kan
* i waar een zoo groot deel van de kosten van de werkgevers wordt geheven,
F ; met vroeger ingetreden gevallen in deze regeling geen rekening worden
, 1 gehouden. Het is bg de invoering der ongevallenwet ook niet geschiedt. En
wg zouden ook daar voor de toepassing geen middel hebben gezien.
- Dit behoeft echter gansoh niet uit te sluiten dat voor redelgk aanwüs-
1 bare gevallen van invaliditeit, ingetreden binnen zekeren tigd voor invoering ‘
` `ïi · . .-. ..,,.~ I,-·,>-n?4,«,à`f.--na=: ·-.. 4»-·- »‘i’ */2 i' 5