HomeStaatspensioneeringPagina 52

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 8.42 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

V ‘ .""‘,. . ,; . _. ,,`. . .» . _.. . . r. ,,...,4., ,,... _ .., ;.;­·r .v»»#·$J§ZT·"«ä·~•`.,­.`­­­­­.... ,.,., _ _ , M
- 52 _.
­
ïï_ B vermeld, hoeveel zal dem de eoorzieiiiiig koelen, iii een tyd ddi zg deze
‘ _ eeeiiwiehisioesiomd heeft bereikt (dat dus het aantal die door dood afvallen
gelijk staat met het aantal toetredenden) bij eene uil/ceeriiig eem gemiddeld
gi / 225,- per iiivdliede, op/zoudeiide met liet 65** l8?J67l§‘]'ClCl7^ (overgang tot het
, ouderdomspensioen).
, De thans volgende berekening is mg verstrekt door een deskundige 1),.
Pi , op dit gebied van erkend gezag.
r Volgens deze deskundige berekening dan, bedragen de kosten der aldus
’·ï*Q' gedachte invaliditeitsvoorziening:
jg voor elke gulden uitkeering:
·- , voor de mannen ....... f 47149,152
#:.3 ,, ,, vrouwen ....... ,, 16 409,164
Qi; ’ . , mannen en vrouwen te zamen f 63 558 316 2)
er 7 . · . ,,, ’
voor eene gemiddelde urtkeering van f 22e.- dus:
ug f 14 300 621 per jaar
_ op den grondslag der bevolking, zooals die was einde December 1899.
. Mijn vriendelijke helper merkt hierbij nog op:
_j; ,,Voor ieder jaar heb ik een vermenigvuldigingsfactor bepaald, waar--
mede het aantal invalieden per jaar van dien leeftijd vermenigvuldigd
moet worden om de kosten te krijgen. Deze vermenigv. factor vindt U in
, de eene bijlage 3). Daar U het aantal invalieden per jaar in leeftijdsgroepen
ii? geeft, heb ik voor iedere groep den gemiddelden leeftijd genomen en het
aantal invalieden per jaar met den vermenigv. factor, behoorende bii dien
, gemiddelden leeftijd, vermenigvuldigd. Deze berekening is slechts globaal.
, Juister zou het zijn wanneer men niet leeftijdsgroepen doch ieeftgdsjaren
.l nam 4).
.‘ ‘; Als sterfte onder de invalieden is genomen eene sterftetafel, samen-
i ig gesteld uit de verschillende sterftetafels voor invalieden in Duiisehldiid 5).
{ De berekeningen zgn slechts juist voor een constante bevolking of
ff `) 2 beter uitgedrukt voor een constant aantal invalieden per jaar. Daar echter
` . j de bevolking toeneemt zal ook het gevonden bedrag toenemen hoogstwaar-
j schgnlgk in dezelfde mate als de bevolking zelve.
· Bg het bedrag der kosten zullen wg dus steeds in het oog hebben te
houden, dat die hooger zullen zgn naarmate de bevolking sedert einde 1899
ij zal zgn toegenomen.
ls nu de bedoeling dat het volle bedrag der kosten dezer invaliditeits­ ¤
l voorziening door het bedrgf wordt opgebracht? Het zou naar onze meening
Y * --
1) Tot mijn leedwezen staat deze deskundige mij niet toe in dit geschrift zijn naam
te vermelden.
Vet, 2) De berekening wordt hierachter gegeven als bijlage I.
l 3) Hierachter opgenomen als Bijlage Il.
4) Bij vergelijking zal den lezer blijken dat op deze wijze geene fout van betee­
, kenis is gemaakt.
T 5) Deze sterftetafel komt ook voor in de ,,Mededeelingen van de Nederl. Ver. v.
2 T Gemeentebelangen" 1903 le stuk: ,,Onderzoek aangaande de Pensioneering" enz,.
. { Tabel M IV.
· · Zg wijkt belangrijk af van de sterftetafels vroeger bij de berekening van de kosten
. C van invaliditeitsvoorziening gebruikt. De oorzaak der afwijking licht in de verrassende
‘” ervaring der zeer groote sterfte onder jonge invalieden die in Duitschlmzd is opgedaan.
r Zij is o.a. uitgedrukt in een tabel voorkomende jin de ,,Atlas und Statistik der
Arbeiterversicherung d. Deutschen Reichs, Beiheft zum Reichsarbeitsblatt Juni 1904"
, Berlin, CARL HEYMANN, bladz. 38, aan welke tabel onderstaande cijfers zijn ontleend:
i, Van 100 invaliditeits­rentetrekkers, die in de jaren 1891-­1897 de rente werd toe­­
gewezen stierven: ‘
`J ­v ‘ N p__ .- egi .::.:..li.u¢"ï '* (-&ï~g­,rYi_____;___à,ï_"l.rL.r¤•n;,..: _ , ;~ ï"*= ï~,;lw__;M;,l_j 1 ~ -
· in