HomeStaatspensioneeringPagina 49

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

4;
iii--
" 49 "

I het Mark uitgegeven, ruim 1/10 de gedeelte van wat aan invaliditeitsrente werd
ders uitgekeerd. In onzen gedachtengang zou aan deze genezingsbehandeling
mm; bij de invaliditeitsvoorziening in ons land een zeer ruime plaats moeten
tim; worden gegeven, zou zij van Staatsvv·-ge en op Btaatskosten moeten wor- .4 ; I
dem genxingerrchtt Er zijn een aantal andere omseandrgheden die op de be- II
­ edrijfsinvalrdrtert van invloed kunnen zijn. Iedere uitbreiding der fabrieks- Lm ‘’jj
met h iene iedere verscher in der wettelike voorschriften in het b l d · `"'`‘‘ j
mn eyg en u ·b up g f‘b ‘ lï J lï 1· t ‘ rr ­ G·3J¤g·Gl jï
H te gezon er van ar er ers rn a rre en en wer p aa sen, je ere verkorting
,11 d G van arbeidsduur, kan op de vermindering der bedrijfsrnvalidrteit van invloed I
[ zgn. Doch ook gezonder leven der arbeiders buiten de fabriek, verbetering rg vl`ä 1
' der woningtoestanden enz. Het is met het oog op al deze invloeden waar-
[Ww schünlgk dat over enkele tientallen jaren. de verhouding van het aantal in- ‘¥e ;Q·
deze valieden tot dat der arbeiders in het bedrijf gunstiger zal worden dan zij `°j
dïé tot hêïïä gïoïlwxïärïthet bovenstaande schijnt het niet al te gewaagd, het
Che aantal invalieden dat in 1904 in Dznfschlctncl tot de uitkeering is toegetreden, it
en als gl`°?"ï1*"” "°8ïr§§“ë£ïêê‘äê“ê2%”r§;ïäë t`Qï‘áïZ“"1‘vm tïv%"’m“ä 1 1
GGD liohe Näclriïoïilten cdes Reichs Ver‘siclrerun¤samb€;%’ 19c03€H2@S B<=;iïldftGv7'ndH A
hts­ .. ._ 86 1899(1 .d 1.¤‘d .> .. . .# 1.21*
img wg voor de jaren l 9 - U e in ee ing er tot de rnvaliditertsurtkeerrng is
891 toegetredenen, naar bedrnfsgroepen en naar leeftnden. Over latere jaren is
kon deze rndeelrng, naarrwij meenen, nog niet gepubliceerd. Wij. hebben deze
HH enfers bijeengevoegd in dezelfde leeftijdsgroepen als d1ede,,U1tkomsten der
Beroepstelrng l899" voor Nederlctncl kent, met uitzondering van de groep I; #1
18-22 jaar, die in deze voorstelling loopt van 20-22 jaar,wijl in Dmltscir
Zand de laagste leeftijd waarop invaliditeitsuitkeering kan intreden 20 Hg
jaar is. ,1
Aldus vinden wij voor Dnitschland, voor de vier jaren 1896-1899, ki
de volgende indeeling van in die jaren tot de invaliditeitsuitkeering toege- g, f
tredene: ë
Invalieden. r 'B4
Leeftijd. ` A B F O j O. B. Totaal.
l I .
”___#' M--- 1 B TM Idmw D H M in _ M Q ;
GF Mannen. > ! I j ·q_
SO" I 1 L 1 1
ge- 20-22 jaar 603 . 1289 134 1 134 ‘ 2160 j
I I _ .
rit- 23-35 ,, 4892 1 13052 I 1671 j 1205 ï 20820 E
I _ . r
art 36-50 ,, I 11275 j 25309 I 2778 I 2616 E 41978 ;j .
iet 51-60 ,, 21695 ¤ 30501 3298 I 4491 59985 o*" Q
te 61-65 ,, I 19914 j 18254 I 2271 3951 44390
gi Totaal . . . I 58379 j 88405 101521 12397 j 169333 i
30 E j ,,
9 Vrouwen I I I jj L?
ZS 20-22 jaar 669 811 1 32 I 453 E 1965 I
fi 23-35 ,, 3873 4708 Y 293 I 3209 I 12083 jy,
,1, 36-50 ,, 5765 6344 1 450 I 4319 I 16878 ‘
51-60 ,, I 9980 I 8004 i 823 I 7719 26526 ?‘.
T2 61-65 ,, 7283 , 5102 I 615 6411 j 19411 [
I"- Il“l7l.e_-~ï*__I;___-v·__Ij~_?‘··_·T*_`>__
M Totaal . . . j 27570 { 24969 2213 j 22111 j 76863 ä»
4 i
Si?

I. IE.
1 1,