HomeStaatspensioneeringPagina 48

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

{ ‘ .=‘ ’ , . , , .,... _. ­ . - , . . :3:.* """"'°""" :t.£«&'?**•§>­ .­» Ye W - r , vv , Y
positie niet veel sterker is dan die van arbeiders in het bedrüf. Zoo het
lg bedrgf den last moet dragen van de invaliditeitsvoorziening der arbeiders,
het moet uit dezelfde overwegingen den last dragen van deze voorziening
voor de zelfstandige beoefenaars, de talrijke kleine bazen en kleine nering-
doenden die werken zonder arbeiders in hun dienst, of met een zoo klein
aantal arbeiders dat hunne inkomsten _door den arbeid van anderen niet
" 4 aanzienlijk grooter worden gemaakt. Naarmate deze zelfstandigen algemeen
_) tot de invaliditeitsvoorziening toetreden, zal het bedrag dat zy hebben te
{5,, betalen het karakter verkrügen van een bedrüfsbelasting, niet drukkende
{ als een persoonlyke last, doch als vaststaand deel van bedrüfsonkosten.
" · In weinig minder ruwe lroofdtrekken dan hier liet beginsel der inva-
liditeitsvoorziening is aangegeven, zal eene raming der kosten van deze
‘ gi; voorziening worden beproefd 1). Meer dan een benaderende raming, ook des·
i , kundige op dit gebied zullen dit toegeven, zal het niet kunnen zün. De
j eenige invaliditeitsvoorziening die als maatstaf kan dienen is de Duitsche.
Doch ook deze maatstaf is zeer gebrekkig. De voorziening is daar naar men
,· weet verzekering met premiebetaling door arbeiders en werkgevers en een
Staatsbijdrage. Doch de verzekering is er nog verreaf in haar evenwichts­
Q i . toestand 2) te zyn. Het aantal arbeiders aan welke invaliditeltsuitkeering
moest worden verleend is sedert 1896, het tijdstip waarop de wet in 1891
ingevoerd met het oog op den waclrttüd feitelijk als in werking zünde kon
Y worden beschouwd, tot 1903 nog voortdurend zeer sterk toegenomen. Hier
zijn eenige cüfers der laatste _jaren:
_ invaliditeitsrente werd toegekend aan:
, in 1896 64450 personen
,` ?l ,, 1897 75746 ,,
`| ,, 1898 84781 ,,
’ ,, 1899 96655 ,,
i ,, 1900 125739 ,,
F ,, 1901 130510 ,,
,, 1902 142750 ,,
SE., ’ ,, 1903 150209 ,,
,, 1904 142296 ,,
, 1905 rzzsse ,,
Yi Er was dus naar men ziet stüging tot 1903; eerst in 1904 was er
rit j l een teruggang tot 142296 en in 1905 eene veel sterkere. Het aantal perso-
j nen aan welke van 1891 tot einde 1904 invaliditeitsuitkeering werd toege-
1, l wezen bedroeg 1169994; het aantal dat op 1 Januari 1905 1nval1d1te1tsu1t­
ïy keering trok was 734985; het verschil wordt gevormd door die sedert
overleden. De uitkomsten van wat men in Duitschlcmcl noemt het
iï e ,,Heilverfahren", de verpleging van invalieden of die het dreigen te
=· worden, in sanatoria enz. zgn nog in hun volle ontwikkeling, vooral
· wat de behandeling van longtering en andere longziekten betreft. Er
werd in 1904 voor deze genezingsbeliandeling in Duizfsclzlcmd 10.908.430
{ g 1) Wij zijn ons zelf wel bewust dat de thans volgende bladzijden met berekeningen
i voor den gemiddelden lezer niet aantrekkelijk zijn. Hij mag ze overslaan. Wij hebben ze
ï in deze brochure niet geheel willen schrappen wijl ze vooral nu onze Regeering de ou-
‘ J derdornsverzekering afzonderlijk van de invaliditeitsverzekering gaat voorstellen, wellicht
toch voor sommige lezers van belang zijn die het ,,Preadvies" waar deze cijfers beter op
" 1 hun plaats waren niet onder hun bereid hebben.
" , 2) De ,,evenwichtstoestand" bij een verzekering treedt in wanneer geene andere
J verhooging d ·r uitgaven dan door toeneming van het aantal verzekerden meer kan wor-
l ’ den verwacht. Wanneer dus van de uitkeeringen elk jaar een even groot bedrag afvalt
á door dood der rentetrekkenden als nieuw bijkomt.
. li
ïlx Mie) ,. a »‘ ' # » ' _ ,7 Y _ ,./
...».·»-«···<=»~­:·;·'"‘””*"""""""""!"’_`e""*""
"^’