HomeStaatspensioneeringPagina 47

JPEG (Deze pagina), 1.25 MB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

« rv ­
ïmhli? pensioen. De mogelijkheid bestaat, zelfs de waarschgnlgkheid, dat onder de
[ud€1`· arbeiders, die volgens het begrip ,,invaliditeit" in de termen der wet, zooals
IH de dit hieronder wordt aangeduid, op invaliditeitsuitkeering aanspraak ver-
hêeft krggen, er een aantal zullen zgn die nog eenige inkomsten uit lichten arbeid
Will zullen kunnen trekken. Er wordt niet voorgesteld deze inkomsten in minde- _`
ring van de uitkeering te brengen. Vaak zullen de strikte levensbehoeften .5
IG $€· voor den invaliede grooter zgn dan voor den 65-jarigen. Hij zal 0. a. in veel ,
ïêïllk meer gevallen dan de 65-jarige, kinderen tot zgne zorg hebben.De inkomsten
’@ll?€· uit den arbeid dien hg nog kan verrichten zullen eene bijdrage zijn om hem = ï
·HdGl` dit mogelgk te maken.
__ Ook zullen bij de invaliditeitsuitkeering inkomsten uit besparing, gesteld ;;
’dï`Uf dat ze van beteekenis konden zgn, niet in mindering worden gebracht. Er a l
VOO? is reden om hier anders te handelen dan bij het ouderdomspensioen. Doet
men het niet, dan kan voor sommige hooger-bezoldigden dan de gemiddelde
QZBH arbeider, doch die eveneens binnen de loongrens van f 1200.- per jaar en
lvëm dus onder de invaliditeitswet vallen, en die zich op sparen buitenmatig fi
mochten hebben toegelegd, de invaliditeitsuitkeering eenigszins het karakter é
dëïï verliezen van eene vergoeding, zg het eene gedeeltelijke, van schade hen i i
Vt 111 door het bedrgf berokkend. Voor den gemiddelden arbeider zal het al ofniet _ gj
Inag maken dezer onderscheiding van weinig beteekenis zgn. Want naar wij zagen yäl
@1tS* worden zijne besparingen, zoo ze er al zgn, aan huisraad en kleederen en ,.,_
Jzen andere levensnooddruft besteed.
, Wg komen nu tot de omschrgving van het begrip ,,invaliditeit" en
ïd@¤ wensohen ons daarbg te houden aan het beginsel aangegeven door Prof. ljiii
Vëm Mr. H. B. Grrnvmv (bladz. 120 rapport Staatscommissie), overeenkomstig
lden art. 9 der Duitsche wet. ,,Tot pensioen wegens invaliditeit gerechtigd is hg Fig
Ttgd die 0, tengevolge van zgn lichamelijken of geestelijken toestand blgvend
, 111 buiten staat is om door arbeid die voor zgne krachten en bekwaamheid A_ `
ven is berekend en die met het oog op zgne ontwikkeling en vroegere bezig- ‘
(MG, heid hem in billgkheid kan worden opgedragen een bedrag te verdienen `
.der gelgk aan de som van een zesde van het gemiddeld jaarlgksch loon in de ‘i‘Y’*l
eld. loonklassen in welke voor hem gedurende de vgf laatst verloopen jaren is “
üdê bggedragen, en van een zesde eener som door Gedeputeerde Staten voor ä,
ins' iedere gemeente vast te stellen als jaarlgksch inkomen door gewonen
Tw, handenarbeid te verdienen; b. tgdelgk, langer dan een jaar daartoe buiten >
rel, staat is zoolang die toestand voortduurt." De omschrijving zal in zooverre . .
P@‘ te wgzigen zgn als in het hier gedachte stelsel van loonklassen geen
sprake is, doch alleen van gemiddeld verdiend jaarloon, zooals uit de loon- `; ä
het staten blijkt. V
de De vaststelling der invaliditeit wordt gedacht op overeenkomstige g.-il,
?ï`s Wgze als thans voor de ongevallenwet geldende is. j
JH- Wglindezebladzgdenniets anderswordtbedoeld,daninzeerruwehoofd­ " i
ml? lgnen het beginsel aan te geven dat een invaliditeitsvoorziening zou moeten i
?¤‘ beheerschen, allerminst dus wordt gedacht aan een uitgewerkt plan voor , B
IS, het ontwerp eener wet, zal aan het bovenstaande, althans wat het beginsel 1
9* betreft, niet veel meer moeten worden toegevoegd. ig
BH Er is voorop gesteld dat door het bedrgf zal worden bijgedragen voor j ri
.ar alle arbeiders die onder de Ongevallenwet vallen, nadat aan deze Ongeval-
d8 lenwet de vereischte uitbreiding zal zgn gegeven. Daarnaast wordt bedoeld en
Gt aan de zelfstandigen in het bedrgf, de groepen Aen B uit de beroeps­telling, Q Q
T9 de gelegenheid open te stellen tot de invaliditeitsvoorziening toe te treden, _y
Bl? door het betalen van hetzelfde jaarbedrag dat per arbeider in hetzelfde of W
” het overeenkomstige bedrgf wordt vastgesteld. Er zgn er onder deze zelf- ri U
·S‘ standigen velen, zonder dat men zeggen kan hoe veel, wier economische .)·
. 1
el. ë
gi
. `l ·§
1 `il
M1 4+ {