HomeStaatspensioneeringPagina 45

JPEG (Deze pagina), 1.25 MB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

jj
.
rrndt gezondheid, aan de zijde der werkgevers bij het koopen der arbeidskracht;
er is, behalve in Staats- en gemeentedienst en in enkele uitzonderingsgevallen, Z;
in elk geval in Neclerlrmd geen belang voor het bedrijf, om de kansen van ··%· .
den afzonderlüken arbeider ten opzichte van invaliditeit te voren te kennen. " ,
Op het oogenblik dat zg intreedt, eindigt de verhouding van verkooper en ;_
kooper waarin de gegeven arbeider en het bedrüf tot elkander stonden.
J Zoo is het - behalve ten opzichte van die bedrüven waar buitengewone ,
’ lichaamskracht wordt vereischt en wellicht in den landbouw - niet aan-
n' nemelük dat er groot verschil zal bestaan in gezondheidstoestand van de gi l
arbeiders in het eene bedrijf of in het andere, op het oogenblik dat zg in p
het bedrijf komen. Met andere woorden, mag men aannemen dat het men- Q V;
schenmateriaal hetwelk de verschillende bedrüfsinvloeden zal ondergaan, jj
voldoende gelijksoortig is, om te kunnen besluiten dat de zeer uiteenloo- ,
pende uitkomsten ten opzichte van invaliditeit in de eene bedrijfsgroep en
in de andere, moeten worden geweten aan het bedrijf en niet aan de personen.
De redeneering gaat uit van de veronderstelling, die voor ons land
nog de werkelijkheid is, dat de gevolgen der invaliditeit niet door het bedrijf T ',
worden gedragen. Wordt het bedrijf voor de gevolgen der invaliditeit geheel
of gedeeltelük aansprakelijk, dan ontstaat, het is duidelijk, het belang om gi
die gevolgen te beperken, hetzij door geneeskundig inzicht geleide keuze
ten opzichte der arbeiders die tot het bedrijf worden toegelaten, hetzü door
ifs· maatregelen die beoogen de invaliditeit minder vaak en minder vroeg te ‘§
doen intreden, hetzij door geneeskundig ingrijpen om dreigende invaliditeit
in haar begin te genezen. Een punt dat, op een andere plaats in dit hoofd- jj, [
stuk nog nader zal worden besproken. èïër
Naarmate men nu de splitsing voor aantal invalieden, voor de verhou­
ding der leeftijden waarop de invaliditeit intreedt, en voor de oorzaken der ïgï-~,
its invaliditeit verder doorvoert tot elk bedrijf, meer in onderdeelen gaat dan _
’€‘ wij hierboven hebben gedaan, zullen de verschillen in de verhoudingscijfers f'
nog meer uiteenloopen, nog scherper in het licht treden. jj,
ZG Wij doen het hier niet, omdat het in deze bladzijden er niet om gaat, ,*"·
lg voor elk bedrijf een verhoudingsci_jfer aan te geven, van wat het heeft te
A bekostigen voor de voorziening in de gevolgen van de bedrijfsinvaliditeit, ,
)ï` ‘ voor de arbeiders in zijn dienst. Het gaat er hier enkel om, aan te too- ‘
H W nen dat de soort van bedrijf van overwegenden invloed is zoowel op aantal ‘
J, invalieden als op leeftijd wanneer invaliditeit intreedt. Dat het dus aangewezen . ;
H is om aan het bedrijf de kosten voor de voorziening in de invaliditeit die ’.xï·’
Y` het verwekt op te leggen, en dat voor elk bedrijf, of voor op dit punt Q
l' · verwante bedrijven die tezamen een groep vormen, een grondslag van hef- ,
P fing voor invaliditeitsvoorziening zal moeten worden vastgesteld, zooals ,i.* 'H
l' i thans onder de ongevallenwet elk daaronder vallend bedrijf zijn gevaren- Tij r
klasse en daarmede overeenkomende verzekeringspremie heeft. ‘-
F l Er wordt bij het leggen van dit verband tusschen het beginsel dat
3 onze ongevallenwet beheerscht, en het overeenkomstige dat de voorziening è D
‘ in de gevolgen van bedrijfsinvaliditeit zal moeten beheerschen, uit den aard _j
? der zaak gedacht aan de uitbreiding die voor ons land aan de werking der “"§
’ ongevallenwet nog moet worden gegeven, aan het brengen onder deze wet Wi
’ van de bedrijven die er thans nog van zijn uitgesloten. Deze uitbreiding _
l der ongevallenvoorziening moet aan de invaliditeitsvoorziening voorafgaan,
in elk geval er mede gepaard gaan. Want de aansprakelijkheid van het
bedrijf voor de gevolgen van het plotselinge ongeval ligt nog meer voor ? .
de hand, dan die van de langzaam intredende invaliditeit, is trouwens in pig 1
de wet reeds vastgelegd. ‘ l
Doch aannemende dat aan de ongevallenwet volledige uitbreiding is ä
X `
iïïä
.ï ·
Mg
"ïh.: ;.. _