HomeStaatspensioneeringPagina 44

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

L 44 _
V Igroepen, naar den leeftüd waarop de invaliditeit is ingetreden, dan vindt
. en:
V op elke 1000 mannen die invaliede
werden in de 4 jaren 1896-1899
. waren in elk der verschillende groepen:
A. B. O. D.
, Landbouw, enz. Nüverheid, enz. Handel, enz. Overige
beroepen.
rl; van 20-22 J. oud 10 15 10 10
i ,, 28-85 ,, 85 150 165 95
. ,, 86-50 J. ,, 195 285 275 210
,, 51-60 ,, 870 845 825 865
,, 61~65 J. ,, 840 205 225 820
op elke 1000 vrouwen:
· ‘ . ,, 20-22 ,, 25 85 15 20
· ,, 28-85 J. ,, 140 190 185 150
,, 86-50 J. ,, 210 255 200 200
' ,, 51~60 J. ,, 860 820 870 840
1 ,, 61~65 J. ,, 265 200 280 290
Bü het aantal invalieden zyn dus de verhoudingscgfers per bedrüfs·
I groep :
voor de mannen het laagste 6 en het hoogste 12.5
,, ,, vrouwen ,, ,, 8.6 en het hoogste 18.14.
, al Oüfers die zonder verdere ontleding, voor welke hier niet de plaats
lf, is, duidelük genoeg aantoonen dat het aantal invalieden door het eene be-
s drüf gemaakt zeer aanzienlük grooter is dan door het andere.
Ook in den leeftüd waarop de invaliditeit intreedt is reeds by onze
g zeer grove, voor berekening in onderdeelen veel te grove, bedrüfsgroepeering
J zeer belangrük verschil. J
‘ ·‘ In de Nüverheids- en Handelsbedryven groepen B. en 0. b.v, is voor j
V de mannen de verhouding invalieden tusschen de 23 en de 85 jaar, dat zyn I
dus degenen die gedeeltelyk een groot aantal jaren uitkeering zullen trekken,
gg büna dubbel zoo groot als in groep A. Landbouw, Jacht en visscherïü. In p
de volgende leeftüdsklasse van 86-50 Jaar, is de verhouding nog ander-
; halfmaal zoo groot. Terwgl bg de oudsten, die slechts enkele jaren in- r
, validiteitsrente zullen trekken het grootste aantal in verhouding is in groep V
A. (Landbouw enz.) büna een drie kwart maal zooveel als in groep B (Nh- i
. verheid enz.) en anderhalf maal zoo veel als in groep O Handel enz.)
­ ' Er is, het ligt voor de hand, by de bedrüfsinvaliditeit een zeker ‘
_, gegeven van persoonlyke vatbaarheid voor de bedrüfsinvloeden welke de
invaliditeit veroorzaken, dat zich doet gelden. De sterke en volkomen ge-
, zonde arbeider zal het in een vak dat niet onder de zeer gevaarlijke moet
5 gerekend worden, in den regel langer volhouden dan de zwakkere. Om de
5 I juiste beteekenis te bepalen die het bedrüf heeft ten opzichte der inva-
= ‘ ‘ liditeit, zou dit persoonlüke gegeven buiten rekening moeten worden gela-
I J ten. De werkelükheid evenwel is dat eene beroepskeuze geleid door ge-
_ _ zondheidsoverwegingen buiten het bereik van den arbeider ligt; hü
. ‘ wordt niet wat hü wil; hy wordt wat hy kan; werkt niet onder de omstan-
digheden die hy de beste acht; werkt onder de omstandigheden die hem
k worden opgelegd. Weinig meer is er keuze geleid door overwegingen van