HomeStaatspensioneeringPagina 43

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

- 43 ­ 1

zonder
achts- . . . . . .
[delen III. Het mvahdrteitspensioen verzekerd door den Staat die een E d* _ ‘
mens deel der kosten van de werkgevers heft. je
rzüds
1110011 Welke reden is er om ten opzichte van de geldelijke gevolgen van
001011 invaliditeit der arbeiders eene voorziening te begeeren, welker kosten voor · g f
111 de een deel moeten worden opgebracht door het bedrijf waarin de arbeiders "
- 11013, werkzaam zijn?
10<11`& Er is allereerst deze reden dat de invaliditeit intredende voor den 1 l
ouderdom, voor een groot deel bedrijfs-invaliditeit is, ontstaan tengevolge __;
0 110- van het bedrijf, de werking die het bedrijf en de omstandigheden waarin gx
äeest het wordt uitgeoefend hebben op de gezondheid van den arbeider. E?
*011150 Dat de gevolgen van deze bedrijfsinvaliditeit, rechtstreeks ten laste
' 0013 behooren te komen van het bedrijf, een post moeten vormen in de kosten- _§*,
*01011 rekening van het bedrüf, ligt voor de hand. Het is het standpunt ingeno-
10011 men door de Nederlandsche ongevallenwet. Er is uit een oogpunt van aan- ”'
11011 sprakelijkheid voor het bedrijf, geen tastbaar verschil tusschen verminking r
ZUH, der arbeidskracht die het den arbeider plotseling, bij ongeval aandoet, en 1, ggj
001* de verminking die het hem aandoet als gevolg van eene meer of min lang-
11 te durige werking. Zoo behoort er ook geen verschil te zgn in het dragen der
_ aansprakelijkheid, het opkomen voor de gevolgen. Waarom zal het bedrüf
ï1113” den arbeider wel eene vergoeding verschuldigd zün, zoo het hem een hand
{00 heeft afgenomen, en niet zoo het aan zijne beide handen, de werk kracht dig *1
1120 heeft ontnomen, het vermogen om loon te maken, geheel of voor een groot
Z011 deel, in elk geval het vermogen om loon te maken in het verworven ‘_e;
1011 beroep. Waarom wel vergoeding zoo het bedrijf hem bij ongeval een oog
0111 neemt, geen vergoeding zoo het hem door de soort van het werk zijn beide
1011 oogen onbruikbaar maakt. Men zoekt inderdaad te vergeefs naar het argument ä• .,
’01`· dat zou rechtvaardigen ten opzichte van het eene geval anders te staan dan [0,,
@0 ten opzichte van het andere. U1
iik Een andere reden waarom de voorziening in eigenlijke bedrgfsinva ‘
111* liditeit geheel ten koste van het bedrijf moet komen, is het zeer groote
0115 verschil van de verhouding waarin bedrijfsinvaliditeit in de verschillende be- ï ;j
drüven voorkomt, ook in den leeftijd waarop zij intreedt. ·*
011 Hier zün eenige cgfers, bewerkt naar de officieele gegevens van het _;
101 Reichs-Versicherungsamt in Dmtschlcmd over de jaren 1896-18991) welke -;
1§· verhoudingen aangeven van voorkomende bedrijfsinvaliditeit: ;
is , .
;S- op elke 1000 mannen werden in het bedrijf gedurende op elke 1000
­1;. de vier jaren 1896-1899 als invalide ingeschreven vrouwen all ,
A. In de bedrüven van Land- 1'*
G- bouw, Visscherij en Jacht 10 9.5 . 6
B. In de nijverheidsbedrijven 12.5 15.5 ä ·
1- C. In de Handels- en Trans- 1
H portbedrü ven 6 3.6 rg 0
I- D. In de overige beroepen (ge- `H i`
>- , pensioneerden uitgesloten) 8 13.14 1
’t Bangschikt men nu de invaliditeitsgevallen voor elk dezer bedrijfs- gg
"‘_‘_` _‘_ 9
1) ,,Amtliche Nachrichten des Reichs­Versicherungs Amts, 1903, 2es Beiheft (Sta- ,, Q
tietik der Ursachen der Erwerbsirnfähiglïeit (lnvalidität) nach dem lnvaliditäts und Al- i
tersvers. Gesetz für die Jahre 1896 bis 1899") Berlin 1904. A. Asumz dc Co. De cijfers zijn I
bewerkt naar die voorkomende in tabel IVa en 1Vb.
1 Y
l
Qi
.‘ë'1
YA.: ,.m. l . H .... · ` {