HomeStaatspensioneeringPagina 42

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

..- .·..­·¤¤­<=¤». .·,,»£·v2¥x·•••,- ..,,­., _ _ ._ ` _` Y ` _ -
_ 42 _
, zelf zyn uitgesloten de kosten te heffen uit belastingen die in het büzonder
de arbeiders of den kleinen middenstand zouden drukken. Dezelfde machts-
i verhoudingen die het eene gebieden zullen iietandere beletten. De middelen
zullen worden gevonden uit verhoogde en progressieve heffingen van inkomens
en vermogens, verhoogde en progressieve suecessiebelasting. Er is onzerzüds
ook niet het allergeringste bezwaar om een stevig stuk er van te vinden
in werkelü ke en ingrijpende vermindering der militaire uitgaven. Wü bedoelen
‘ ‘ militaire hervorming niet van de soort die tot verhooging, doch van de
j- soort die tot verlaging dezer uitgaven leidt. Er zullen, wij herhalen het,
if menschen in de wetgevende lichamen zijn, die daar weg op weten, zoodra
j zg gedreven worden er weg op te vinden.
?ï§ï_ Het beheer van het Staatspensioen, de behandeling van en de be-
‘‘‘i slissing op de aanvragen, de uitkeering der pensioenen enz.zal, in den geest
der Deensche wet, ook hier bij de gemeenten moeten berusten. De gemeente
is de aangewezen organisatie voor deze nieuwe bemoeiing, zonder dat
. _ belangrijke administratiekosten daarvan het gevolg moeten zijn. De kosten
der uitkeeringen zullen aan de gemeente door den Staat geheel worden
vergoed. Qndervinden, zooals inderdaad het geval zal zyn, de gemeenten
J eene vermindering in de uitgaven voor armenzorg, het zal. geen ramp zün,
. want er zün in bijna alle gemeenten een tiental andere noodzakelüke voor­
· Zieningen, die thans door gebrek aan geld en van de middelen om het te.
'“ verschaffen achterwege blijven.
Er zal, evenals in Derzemdrkm, plaats kunnen zijn voor verpleging
" ' in tehuizen naast de uitkeering in geld. Doch zooals daar in de praktük de
r keuze staat aan de gepensioneerden, zal hier hunne vrüheid van keuze
, r in de wet worden vastgelegd. Er is geen reden waarom deze tehuizen
i · oorden van kwelling zouden wezen. Zü worden ingericht onder invloeden
_, ij die ontgroeid zyn aan alle rechtstreeksche of onrechtstreeksche neiging om
op de ouden het vergrijp van hun voortleven te wreken, onder invloeden
e >‘ uitgaande van de erkenning dat de ouden volle aanspraak hebben opwaar-
ïg dige bejegening en behoorlük levensonderhoud. Wat Enrrrr SELLERs, die
2* , eenige der Deensche tehuizen heeft bezocht, er van zegt 1), klinkt redelük
j bevredigend. Evenwel, zooals wg zagen is de verpleging in tehuizen uit-
·' zondering en zelfstandig wonen de regel. De waarschünlükheid is dat dit
in ons land hetzelfde zal zyn.
Vatten wg dus samen hoe wg verlangen dat de Staat in de gevolgen
" , van ouderdom bij arbeiders en daarmede economisch gelijkstaanden zal
§ voorzien, dan zeggen wg : niet door dwangverzekering, doch door Smais-
i pensioen. Want verplichte verzekering is geweld: Staatspensionneering is
K recht. Verplichte verzekering is roof van Staatswege op de arbeiders; Staats-
gd; ‘ pensioneering is teruggave van een deel van hetgeen krachtens onze voort-
?.·=~Q , W brengingswüze van hen is genomen.
De dwangverzekering moge dus voor de bezittende klasse ,,wensche­
’ _ lük" wezen; voor de arbeidersklasse is zy onaannemelük.
Of de Staatspensioneering zal komen omdat de arbeiders deze ,,wen-
‘ schelük" achten? Hare invoering is in onze beschouwing een vraag van
Q macht. Zij zal komen zoodra de arbeidersklasse en het deel van den mid- -
ik W denstand dat onder overeenkomstige economische verhoudingen in onge- .
T ` veer even benarde omstandigheden is geraakt, met elkander de macht
‘ V hebben en de macht aanwenden om de regeling tot stand te brengen.
I
t ’ 1) Bladz. 22--24 "Wetenschappelijke Bladen" 1901 I. · i
j i
i
i
i * `*:7;`...z ”^;
. gl V <~.,.ä...... vv