HomeStaatspensioneeringPagina 40

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

- 40 ~ ‘
. Na deze en andere beschouwingen komt VLIEGEN bg een pensioen-
leeftgd boven 60 jaar op:
,ï 100000 pensioengerechtigden.
Dezelfde redeneering volgende zouden wg bg een pensioensleeftgd van
Q 65 jaar en daarboven op een in verhouding lager cgfer komen.
De beroepstelling 1899 geeft voor 66 jaar en ouder:
· Mannen. Vrouwen.
in Klassen 1~17 Ngverheidsbedrgven 8536 731
gp, ,, ,, 18 Landbouw 13 441 840
,, ,, 19 Jacht en Visscherg 241 4
gi 1 ,, ,, 20-23 Handelsbedrgven 2 925 137
t' ,, ,, 27 Huish. Diensten 471 2965
,, ,, 28 Losse Werklieden 1 615 5
a 27 229 4 682
· ‘ . Samen 31 911 mannen en vrouwen
cw
i g of zoo wg er in verhouding tot de uitkomsten der volkstelling de 65­jarigen
bgrekenen, vinden wg ongeveer 35 000.
ijäi ï. Langs denzelfden weg waarop Vmneniv van 62 963 getelden tot 100 000
geschatten kwam, zouden wg dus van 35 000 getelden tot een geschat
aantal van ongeveer 60 000 komen.
Doch nu hebben we enkel degenen die een beroep hebben opgegeven
. bg de beroepstelling, doch niet de zeer velen die in deze beroepstelling zgn
opgenomen als ,,zonder beroep." Dit zgn er van 66 jaar en daarboven niet
j minder dan 47 486 mannen en 132 328 vrouwen.Nu zgn onder deze vrouwen
{ ,1 in de eerste plaats geteld de vrouwen gehuwd met de gepensioneerde
I { mannen. Bovendien zegt Vtineniv van deze categorie ,,zonder beroep": ,,ln
A elk geval arbeiders zgn er niet bg, daar ’t toch algemeen de gewoonte is
dat een arbeider, zelfs als hg aan zgn vak niets meer doet, als hem officieel
gevraagd wordt naar zgn beroep, altgd zgn gewezen beroep noemt als het
i zgne." 1) Wg nemen aan dat deze gewoonte inderdaad in hooge mate be-
l staat en dus bg eene beroepstelling van grooten invloed is. Er zullen onder
W die ,,zonder beroep" ook zgn geteld de krankzinnigen en eenige andere
'··i«. rubrieken van gestichtsbevolking die niet onder Staatspensioneeringzouden
komen. Toch durven wg niet deze categorie geheel buiten rekening te laten
‘<ä in eene kostenraming.
gg, , De methode van Mn. DR. J. E. MILLARD achten wg te zeer los van
eenigszins positieve gegevens (hg zegt dat dit de gewoonlgk aangenomen
K 1 cgfers zgn voor West·Europeesche landen) 2) om ze tot grondslag te kunnen
· nemen.
Liever zouden we ons dan, in het volle besef dat dit ook slechts een
raming is, richten naar de ervaringscgfers in Denemarken verkregen.
Naar wg zagen bedroeg einde 1901 het aantal pensioentrekkenden
‘ in Denemarken van 65 jaar en daarboven nog niet ten volle anderhalf
procent van de geheele bevolking.
j? Nemen wg nu dit zelfde cgfer aan voor Neclerland dan vinden wg:
11/2 O/0 over de bevolking einde 1904 5509 659,
i J een geraamd aantal pensioentrekkenden van 65 jaar en daarboven
dus van 82500. N
` 1) Bladz. 26 ,,Arbeiderspensio11eering". N
` ,- 2) Bladz. 201.
i 1
Q 1 `är `A¥
) _«J