HomeStaatspensioneeringPagina 39

JPEG (Deze pagina), 964.05 KB

TIFF (Deze pagina), 8.25 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

. `”" ` ".¢ ""`¤ 2g ' ­ · . l Y in ffv 4-*/* wà­ v ,_­>vr ff 4 fva _.vw¤­vrw­t’F­­­­Y•‘·­. x K
AC


gl- Wat zou nu, wordt thans de vraag, Staatspensioneering op deze
grondslagen, van gemiddeld f 225 op 65-jarigen leeftijd in te gaan, kosten
p€l` jääl`? Q L ;
Om het antwoord te kunnen geven zou men het aantal personen _
moeten kennen die op dezen grondslag voor Staatspensioen in aanmerking
zouden komen.
Dit is het groote vraagteeken. Q; ‘
Enkele schrijvers die het cüfer voor ons land hebben geraamd komen ;=· .
tot zeer verschillende uitkomsten.
; Daar is Mr. Dr. J. E. Mrrnann 1), die op grond der volkstelling van , `
1889 en den pensioensleeftüd stellende boven 65 jaar, komt tot
35 000 gehuwde paren
en 80 000 ongehuwden, rnitsgaders weduwnaars en de zeer talrüke LL;. .
weduwen.
. 1 ii ii
Hij rekent dat 7/12C van het totaal aantal mannen en weduwen en
1‘ 6/129 van het aantal ongehuwde vrouwen van de geheele bevolking boven ii'. '/
1 65 jaar in de termen vallen voor pensioen. ·
Zijne cüfers overbrengende op de uitkomsten van de volkstelling van .2;/
1 1899 en den pensioenleeftijd stellende te beginnen met 65 jaar vinden wij
ë de onderstaande hooge oüfers:
I
7/12e van 79 031 gehuwde mannen 46 103 gehuwde paren
1 7/126 ,, 47 965 weduwnaars . - ..... 27 962 ‘`"l
r 7/12" ,, 89 254 weduwen ......... 52065 ag).;
ï 1/2 ,, 20149 ongehuwde vrouwen . . 10 074
_ 7/126 ,, 13 646 ongehuwde mannen . . 7 937
, Totaal eenloopende personen . . 98 038 ·.
j Daar is aan den anderen kant W. H. Vnrnenn 2). Hij stelt den pensioen- jij
. ; leeftijd op boven 60 jaar en wil zijn aantal te pensioneeren personen uit l
· de beroepstelling 1899 afleiden.

HU vindt in klasse D (gewone werklieden 61 jaar en 0 5
daarboven) ..................... 59 581 J
en in klasse 0 (meesterkneehts, kantoorpersoneel enz.) . . 3 382
Samen . . . 62 963 F j
n Daar moeten bükomen een aantal personen, zegt hij, uit klasseA en .,Q ‘ ii
B, die wel als zelfstandig in de beroepstelling staan, als ,,hoofd of bestuurder" al j
van een zaak of een bedrijf voor eigen rekening of voor rekening van een
ander, maar die zoo ze de 65 jaar hebben gehaald weinig minder arm zijn
, dan de_ arbeiders en in gelijke mate en op gelijke of overeenkomstige 4
z economisehe overwegingen pensioen behoeven. Er moeten ook een kleiner _
, aantal uit groep 0 en D worden afgetrokken, die in dienst zijn van open- fi ,;;
bare vervoermiddelen, in zekere gemeentediensten enz. die door hun werk- 2 .
gever moeten worden gepensioneerd. Ook de vrouwelijke dienstboden wil
hij door de ,,meesters" doen pensioneeren.
1) Bizadz. 200 en 201 van ,,Het Vraagstuk der verplichte pensi0enverzekering". ‘ E
2) Brochure ,,Arbeiderspensioneering" Amsterdam, J. A. Forvrnvrr 1899, 5 cent.
Verder verscheidene artikelen in het ,,Soc. Weekblad" en in ,,Het Volk", o.a. in ,,Het A 1
Volk" van 23, 24, 25 en 28 Maart 1905.

`ïn, M`? 4 L _A_____ · X r"