HomeStaatspensioneeringPagina 38

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 8.25 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

` ­­ 38 ­-
De kosten van verpleging in de tehuizen bedroegen aanzienli'k meer
‘ dan de pensioensuitlreeringen in geld J
In 1901 nl. in Kopeizhdgezz f 154,- per persoon.
9 ,, Frediksberg ,, 231,40 ,, ,,
,, dekleineresteden,, 174,20 ., ,,
op het platteland ,, 124,45 ,, ,,
gemiddeld over het geheele land ,, 148,85 ,, ,,
In 1901 is in het geheel door Rük en gemeente tezamen uitgegeven:
7 voor pensioenen in geld f 3,446,000
,, verpleging in tehuizen ,, 151,000
ir ,, tijdelgke ondersteuning ,, 14,000
dus slechts ruim 40/0 van het totaal voor verpleging in tehuizen.
j Het totaal der uitgaven wordt voor de helft gedragen door den Staat, voor
‘ de helft door de gemeenten (in 1901 bedroeg het aandeel van den Staat Kronen
2,763,544 van de gemeenten 2 759 463).
De, lezer moge den kleinen stortvloed van cgfers vergeven, er zullen
? _ er enkele van tepas komen hü de thans volgende beschouwing omtrent de
ouderdomsvoorziening die wij voor Nederlcmd aangewezen, d.i. voor den
1 eerstkomenden tüd bereikbaar achten.
A Wenschen wg dan inderdaad voor Nederlcmcl eene regeling in den
lj geest der Deensche wet?
‘ _ Ja, met inachtneming van de kritiek die wh op de Deensche regeling
“ hebben uitgeoefend; geen uitsluiting dus van die voor den pensioenleeftüd
vr; tüdelijk ,,bedeeling" hebben genoten, geen aftrek van eigen inkomsten der
rl aanvragers zoo dre een vastgesteld minimum niet te boven gaan, boven
zeker minimum gedeeltelüken aftrek en een hoogerpensioenbedrag dan voor
_ Denemarken is aïangenomen, waarbü evenwel bverschil voor de steden in
,. twee of meer groepen, en voor het platteland zou kunnennworden aange- 3
nomen. Er zouden voor enkele groote gemeenten afzonderlijk, verder voor
groepen gemeenten, verschillende bedragen in verband met den levens-
standaard kunnen worden vastgesteld. Het Staatspensioen in te gaan op
, _ 65;jarigen leeftüd, hetgeen voorloopig, wül immers tegelükertüd verplichte
` invaliditeitsverzekering, zooals in het volgende hoofdstuk omïchrevemtmoet
worden ingevoerd kan worden beproefd. Mocht de ervaring eeren da deze
leeftijd tetlaat is gesteld, dan zou- die nader moeten worden vervroegd. ,
Wij denken ons als bescheiden begin eene regeling in dezen geest:
10. wie als gezinshoofd of eenloopend persoon over inkomsten be-
schikt, stel van gemiddeld f 325 voor stedelgke gemeenten en vangemiddeld
- f 225 voor plattelandsgemeenten of meer zou voor pensioen niet in aan-
merking komen; D ’ _ j
20. met eigen inkosten beneden deze cijfers wordt rekening gehouden
Q; op onderstaande wijze: _ _ _ j
cr. inkomsten beneden f 120 per jaar worden niet rn mindering ge-
, bracht van het pensioenbedrag; i
; Z2. inkomsten van f 120 per jaar en daarboven worden voor de helft
van hun bedrag in mindering gebracht van het uit te keeren pensioen.
H Of iets in dien geest.
` ) 30. het pensioenbzal bedragen gemiddeld ongeveer f 225 (afwisselende
’ tusschen bijv. f 180 en büv. f 300 of iets hooger naar gelang van de kosten
{ . ·, van levensonderhoud in de gemeente).
r ï
E I ­x ‘~¤,._, ­-~-
‘ *2 ` j rg?-Y; -.:.,7;:. ·» . _,­ ,._,__, J ,.r.. . gm .. .4 V -«‘ Y -