HomeStaatspensioneeringPagina 36

JPEG (Deze pagina), 1.23 MB

TIFF (Deze pagina), 8.24 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

M - 36 -
5. _ _
Q- veel hooger wordt gesteld dan in Deiricizncwkeaz het geval is, zal het in
A afzienbaren tgd niet veel meer dan strikte nooddruft kunnen verschaffen.
De aanvrager die van zekere inkomsten, binnen bepaalde grenzen, de ver-
overaar is geweest, die ze heeft kunnen verdedigen tegen al de aanvallen
van het arbeidersleven tot hg den pensioenleeftijd heeft bereikt, hg zal van
gij , de kleine doch waardevolle voordeelen moeten kunnen genieten die het
buitenkansje hem biedt. Slechts zoo deze inkomsten een zekere grens over-
schrgden, ïou lelïn deel er van in mindering van het staatspensioen kunnen
wor en ge rac .
Veel ernstiger is ons bezwaar tegen artikel 20 der wet: de bepaling
die van pensioen uitsluit lien die tusschen hun 50e en 60e jaar armenbe~
deeling hebben genoten. De oorsprong van het artikel ligt in de begeerte
om scherp te onderscheiden tusschen zelfstandige werkers, die tot hun 60e
,, jaar volstrekt in eigen levensonderhoud konden voorzien, en zg die om
< welke reden ook, eer ouderdom hun arbeidskracht had verminderd, tot de
,,bedeelden" behoorden. Het is een terugslag op den smaad door de rijken
in de ,,bedeeling" gelegd, door de armen van alle landen er zoo grievend ·
~ in gevoeld. Men zal, bedenkende den eisch van aanpassing aan het thans
, bereikbare die wg ons zelf voor dit deel van het betoog hebben gesteld, willen
toegeven dat tusschen ,,bedeeling" en ,,Staatspensioen" verschil en schei-
=§i=Q`_ ding moet worden gehandhaafd. Doch de bepaling van dit artikel wordt
er niet minder verwerpelgk om. Zg ondermgnt den economischen
l grondslag waarop het betoog voor Staatspensioneering, als arbeiderseisch
aan den tegenwoordigen Staat, is opgebouwd. Want de gevolgen van den
Y g ouderdom voor den arbeider treden niet plotseling in te middernacht van
' · den eersten dag van het jaar waarmede de pensioensleeftgdis aangevangen.
2 Precies dezelfde oorzaken die Staatspensioneering te beginnen met dat
, ' oogenblik maken tot een recht, kunnen er toe leiden dat ook in voorafgaande
Q , l jaren door den arbeider de buitengewone hulp der gemeenschap moet wor-
A den ingeroepen. Met name in de tien jaren die aan den ouderdomsleeftgd
§ voorafgaan, wanneer, naar wg zagen, de arbeider reeds dikwgls buiten vaste
inkomsten in zgn vak gaat geraken. De gevallen zullen zich minder dikwgls ,
' voordoen wanneer voorziening tegen de gevolgen van invaliditeit, van ziekte,
i van werkloosheid van Staatswege is ingevoerd, voorziening tegen de meest
regelmatig voorkomende rampen in het arbeidersbestaan. Doch ook dan nog
Q, kunnen en zullen zg zich voordoen. Want broos als het fgnste glas is in
de economische omstandigheden van dezen tgd des arbeiders bestaan, zgn
vermogen om in eigen levensonderhoud te voorzien.Zoo ontwricht de beper-
j king het stelsel, althans den gedachtengang der wet zooals die uit econo­
mische overwegingen was afgeleid. Zoo zal deze beperking bg de aanvaar-
i ding van Staatspensioneering in onzen geest geheel moeten vervallen.
Het zal aan kenners van de leer der misdaad kunnen worden over-
E, , gelaten te beslissen of er inderdaad rnaatschappelgk belang is op zekere
5 ,,onteerende" daden de straf te stellen van onthouding van Staatspensioen
’ (art. Zd). En aan gewonere wetgevers, met aanleg voor spaarzaamheid
"ë zoowel als voor economie, om de gevallen te bepalen in welke ,,verkwisting"
{ het recht op Staatspensioen moet verbeuren (art. 2b). De ontwikkeling der
democratische gedachte die bg de invoering van werkelgk Staatspensioen ,
l f niet wel kan worden gemist, zal aan de beperkingen van beide soorten ,
' een zekere leiddraad moeten geven.
, Hoe staat het in de Deensche wet met de uitkeeringen van het
’ Staatspensioen? Men zegt dat het leven in dat land zeer goedkoop is. Men ”
dient aan te nemen dat het bgna kosteloos is, wil men de uitkeeringen
gi vooral op het platte land verstaan.
` ‘· E `•
. * "I’ ;·= · al M
~ Ah,. __ LLWH, ..4 D, .... ..r ­­·» · »