HomeStaatspensioneeringPagina 33

JPEG (Deze pagina), 1.20 MB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

` Y was- -- -«4 iw ,;`«"‘ · V ­ , _. g,. . r in . ­ ---~«­«­··-- -·­­·-··‘·*"*‘*"""•""""""'“°"!°' .`
K
_ 33 `* ll
in f . . . . . . i f
Hd pensioneering als eene mogelijkheid voor de naastbijhggende toekomst, in ,
gk Neclerlcmtl, dan zal het moeten zgn een ,,geternperde" vorm van Staats
mg pensioneering, beperkt 111 haar omvang, gehouden binnen de grenzen die,
dt gelet alweder op de werkelijkheid, op de machtsverhoudingen van dezen tg d, 1
,H_ het bereikbaar geachte niet overschrhden. Eene Staatspensioneering, zuiver
we van beginsel, doch onvolwassen van groei.
BE Eer wg er toe overgaan een plan van Staatspensioneering voor Neder-
1t_ Zcmcl in groote hoofdlünen te schetsen, zullen wg het stelsel van arbeiders- [
Zh pensioneering bezien dat sedert een aantal jaren in Deaemcwkm van Staats-
lg wege is ingevoerd. Nagaan het vele kwade dat er door te goeder faam
is bekende Staathuishoudkundigen allerwege van wordt gesproken, daarnaast {jj?.
rd ook stellen onze eigen kritiek. '; '§~,
je Het kleine Deozemarkeoz, heeft onder de landen in Europa, die ouder-
jd domsverzekering tot een begin van uitvoering hebben gebracht, de rol ver- ­
kt vuld van een ,,enfant terrible"1). Als het kind in de fabel heeft het voor fp 1.;
kt het eerst de naaktheid gezien van koning dwangverzekering, wiens prachtige ’
16 kleeding door omstanders en voorbügangers als om strüd werd geroemd. ,_
JS ln 1889 is Dmlztschlemd er in geslaagd een stelsel in te voeren, onder gi
Gt welks plakzegel-ingevvikkeldheid de bevolking nog zucht. Een stelsel welks ‘·-l
.S_ degelüke bespreking, de bespreking van de noodzakelüke verbeteringen in
LH de toepassing vooral, sedert 1889 de eene boekenplank na de andere heeft Tij
lg gevuld en steeds voortgaat nieuwe te vullen. Daar komt Deozemcwkea een ei
,h paar jaar later, in 1891 met een ander stelsel dat, wat men er overigens
St van zeggen moge, schittert van eenvoud. Dezzcmoirkoiz heeft ontdekt dat zoo
je de werkelgkheid is dat oude afgewerkte arbeiders of welke andere ingezetenen
je ook op hun 60G jaar geen levensonderhoud hebben, als gevolg hunner lage ;_
St inkomsten gedurende hun werkersleven, het aangewezen middel is hen dat
S, van Staatswege rechtstreeks te verschaffen. Het geld dat er noodig is voor
H de voorziening, neemt het, alweder een ontdekking, waar het is of waar ·_{§
,1, het gemakkelük gebracht kan worden, uit de kas van Staat en gemeente. 1
gt Het acht het doeltreffend (er komt aan de ontdekkingen geen eind) om het
je voor de ouderdomsvoorziening bestemde geld, geheel en alte besteden voor
g, rechtstreeksohe uitkeering aan de lieden die het behoeven. Dat wil zeggen
{_ met büna volstrekte vermü ding van administratiekosten, die bij het Duitsche l_ ,
H verzekeringsstelsel ontzaggelük zijn, niet minder dan een achtste deel van Q‘j.jj
d alle uitgaven vereisohen. Kosten die bh elk verzekeringsstelsel zeer belang-
L rijk moeten wezen. De lezer zal, naar wij hartelük hopen, zich verbazen en j
H bedroeven over het feit dat het ,,Deensohe stelsel" voor deze ontdekkingen
h de minachting en den smaad van vrüwel alle arbeidersverzekeringsdeskun­
U digen, Duitsche en andere, heeft moeten ervaren. i'
1, De Deensohe wet bevat elf artikelen. 2)
S Artikel een luidt als volgt: ,,Wie na volbrenging van het GOO levens-
H jaar niet meer in staat is, voor ziohzelve of voor degenen, wier volle ï*,‘,
verzorging tot züne taak behoort, het noodige voor levensonderhoud of *ilr·.·
18 in geval van ziekte voor behandeling en verpleging te verschaffen, zal,
,_ voorzoover hh Rüksingezetene is, op den grondslag der onderstaande ‘?“
bepalingen, aanspraak hebben op ouderdomsondersteuning.
1- -­-­-~ gw
¤ M
H 1) Een ,,enfant te1·rib1e" is een kind dat de dingen bij hun naam noemt in gezel- " Y
r schappen waar men daarvan niet is gediend. l
J 2) De tekst Deensch en Duitsch is te vinden in ,,Die Arbeiter­Versicherung im
r. Auslande" bearbeitet von DR. ZACHER Heft I ,,Die Arbeiterversicherung in Denemark `=
Anlage 2. Berlin 1898. Verlag der Arbeite1·-Versorgiing A. Tnoscnmn. · j
äir
al
,.li
«<» ·‘ -~­4­­­- ‘ ---· « , ' ,r,_.,.....m,>1$g.g ·......r<­.a«­` ,is··1¥""’« i- { · AL Ms, 1"‘?ï;ïiï:`>"" J ­·