HomeStaatspensioneeringPagina 32

JPEG (Deze pagina), 1.21 MB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

· ­ 32 - "

ouderdomszorg, zullen wg voortaan eene schatting van u heffen orn in
deze te voorzien. Zi` zegt verder: gi` zi`t aans Jrakelik voor den toestand
al J ?’. . ° J 1 J. ..
van vandaag, aansprakelgk dat dre voor de oude arbeiders zoo ondragelgk
isnen niet enkel voor hen, gg hebt een deel der gevolgen goed te maken,
wg komen van rr terugvorderen een deel van wat gg reeds veilig hadt
` binnengehaald en opgeborgen. Zoo spreekt de arbeiderseisch van staatspen­
çà sioneering naar twee kanten herstel van toe ebracht nadeel in het `ongste
. => . . > . g .. .
,, verleden, aanvaarding der nieuwe regeling voor de naastbg liggende toekomst.
Zoo is het een der meest kenmerkende eischen der arbeidersklasse, een die
het soherpst teekent de positie die de arbeidersklasse in dezen tgdinmeent.
€·‘ï Het is niet haar eenige eisoh. Niet haar voornaamste. Het is geen eisch
voor a le tgden. Enkel voor dezen overgangstgd. Overgang tot voortbreng ng
gericht op gemeensohappelgke voorziening. Doch in dezen overgangstgd rs
_ hg van rritnemende klaarheid. Want de staatspensioneering, gesteld zg werd
i ‘"' in redelgken omvang verkregen, doet een strik der meest grievende ellende
verdwgnen die de voortbrengingswgze heeft veroorzaakt. Doch tegelgkertgd
en even rechtstreeks als zg de gevolgen van het stelsel wegneemt, maakt
zg inbreuk op de werking van het stelsel voor de naaste toekomst, beperkt
zg zgn werking, verkleint zgn sohadelgkheid. Zg doet wat de organisatie
der arbeiders in vakvereenigingen niet heeft vermocht, getuige het thans
algemeen erkende mislrrkken der ouderdomsfondsen der vakvereenigingen, het
mislukken ook, op dit punt, der ,,friendly societies" (zieken- en ondersteunings
fondsen) in Engeland 1). Wat voor geslachten een eisoh is geweest waarvan
( de noodzakelgkheid algemeen werd erkend, doch waarvan de verwezenlgking
te vergeefs werd gezocht, de verzorging der oude arbeiders, wordt in den eisoh
; · voor staatspensioneering voor het eerst jrrist uitgedrukt, voor het eerst
_,, , gesteld op de plaats waar hg behoort, voor het eerst nagestreefd op de
, eenige wgze die zgne vervulling zal brengen. De verzorging der oude
r ·r, 1; ’ arbeiders is niet de taak der vakvereeniging. Wanneer zg het ooit geweest
{JT: kon zgn, kan zg het thans niet meer zgn, nu de maohtsverhouding tus-
êï sehen patroonsorganisatie en arbeidersorganisatie in bgna alle bedrgven in
dè ) volle wgziging is, nu meer dan ooit de vakvereenigingen aan beide zgden
strgdorganen zgn, hare kassen strgdkassen. Deze verzorging kan ook niet
Eïfgä de taak zgn van afzonderlgke arbeidersfondsen, want het loon dat de
vakor anisatie kan afdwin en is meer dan geheel noodi voorde vervulling,
.. g __ S _ e _ g _
‘J toch slechts gedeeltelgke, van dringende levenserschen van het oogenblik.
De verzorging der oude arbeiders is in dezen tgd de aangewezen taak van
den Staat, de doorvoering der staatspensioneering, het eerst voor de hand
_ liggende werk der arbeidersklasse, die zich haar taak bewust is geworden.
QW De Staat die de arbeiders ensioneerin zal invoeren o de motieven
Ar . . p .
hierboven aangevoerd, zal vestigen op dezelfde gronden waarop de eisch
steunt der arbeidersklasse, hg is er nog niet. Ook niet de Staat die zoo hg
arbeiderspensioneering aanvaardt, er een omvang aan zal geven, wat aan-
‘ vangsleeftgd en bedrag der uitkeeringen betreft, zooals die door de arbeiders
ïá moet worden geeischt en zooals die wanneer de arbeiders sterker zijn in
den Staat dan thans zal worden verkregen
t . 7 g ‘ .
i Hier gaat het om de vraag: wat kan de Staat doen in de eerstkomende
jaren? Zoo wg dus in de nog volgende bladzgden zrrllen spreken over Staats-
in I
Y l r) De twee grootste engelsche ,,f1·iendly s0cieties" (zieken en 0ndersteuningsfond~
sen) de ,,Manchester Unity of O1d­Fe1lows" en de ,,Ancient Order of F0resters" hebben
in 1882 pensioenverzekering ingesteld, vijf shilling (drie gulden) per week op 65­jarigen
leeftijd, met premie per jaar, per maand, per week, of in eens. Van de 750 000 leden der
”M&DChCSt€I Unity" traden er in 12 jaar tot 1895 vgfhonderd toe. Van de 720 000 leden
, der ,,F01·esters" traden er vg! toe. (,,Fabian Tract" No. 73, bladz. 5. Londen Fabian Society).