HomeStaatspensioneeringPagina 31

JPEG (Deze pagina), 1.22 MB

TIFF (Deze pagina), 8.20 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

1 -,.` ,f*.l' _,_,j,.‘ï ,: r , __>_ v 1 1 1 _ H _r__Y _____?* _ _m,ï 11
l g
" 31 "

_ gens heeft zien toenemen. Als belastingheffer kan hg allen bereiken die ig ?
_ in aanmerking komen. Naarmate hü zgn inzameling richt op de grootere
1 inkomens en vermogens heeft hü de meeste kans het teveelterugte nemen te l
,_ waar het terecht is gekomen.
- Dit is de theorie van wat men noemt de pensioneering der oude ‘
t arbeiders op kosten van den Staat. De maatregel zelve, wh zeiden het reeds,
1 kan worden aanvaard door een Staat die lustig voortgaat de belangen der
1 ondernemersklasse te dienen, hare rijkwording willens en wetens te bevor- .
1 deren. In dat geval met motiveering dat de regeling in het belang van
1 orde en rust wordt getroffen, als bevrediging van den meest dringenden l ‘ ‘i'‘’ 1
t eisch die door de staatsburgers geworden arbeiders wordt gesteld. Eene
1 rnotiveering die in de toelichting van de Staatsbijdrage in de Duitsche
1 Wet geenszins ontbreekt. 1) Doch overal waar de maatregel wordt aanvaard,
1. onafhankelijk van de op den voorgrond gebrachte motiveering, wordt in rg
beginsel de foutieve werking der voortbrengingswgze erkend, wordt de r_
1 toepassing der nieuwe regeling beproefd als het herstellen eener fout. J?
1 Voor de arbeidersklasse die de Staatspensioneering eischt, heeft zij §·-{
1 eene andere beteekenis dan voor den Staat van onze dagen die haar op * ig;
1 bovengenoemde gronden aanvaardt, hetzij geheel, hetzü gedeeltelük als ,1,
1_ staatsbijdrage in het arbeiderspensioen. @$1
1 Voor de arbeidersklasse is de eisch van Staatspensioneering niet de 115ä,l
1 poging om de bestaande orde in maatschappü en Staat te versterken en "
11 te bestendigen. Integendeel isdeze eisch een welberaamde aanval op deze JEQY
1 maatschappelijke orde. Een der sterkste en meest directe eischen die in al
_ dezen tijd kunnen worden gesteld. Een der sterkste omdat de eisch gesteund
_ wordt, weldra gedragen, door de maatschappelijke ontwikkeling zelve. Een jj
1 der sterkste ook omdat Staatspensioneering rechtstreeks afgaat op het doel
1 dat de strijdende arbeidersklasse voor oogen ziet, rechtstreeks ingaat tegen
1 de uitkomsten der arbeidsverhoudingen van dezen tijd, rechtstreeks ingaat gut
1 tegen de voortbrengingswijze zelve, deze aantast in haar grondslagen. Een der
1 meest directe eischen om de terugwerkende kracht der Staatspensioneering, rïïï
, die de strekking van den eisch verduidelijkt en verscherpt; züne feitelüke "’
E beteekenis van het herstellen eener erkende fout duidelük in het licht doet gt;
1 treden. Wanneer er een ongevallenwet wordt ingevoerd dan beoogt zij te W
_ zorgen voor de door ongevallen getroffenen in de toekomst. Zn legt een gi;
1 nieuwen en rechtmatigen last op het bedrüf. De ondernemers zullen _
, trachten en zullen er ook wel in slagen de verhooging der bedrijfskosten §fi_‘j
1 te verhalen in hoogeren verkoopprijs van het product. Doch er worden
geen kosten van vergoeding voor vroeger getroffenen op hen verhaald. De gj 1
1 ongevallenpremie is voor het vervolg een nieuw element in de productie- Q;
1 kosten geworden, zonder meer. Doch bij staatspensioneering gaat het anders. -
1 Wat de thans oude arbeiders vroeger te weinig ontvingen wordt nu voor il
1 een deel door den Staat teruggenomen, niet in eens maar gedurende een
_ aantal jaren, elk jaar een stuk. De wet volstaat niet met tot de bevoor· @1 ·r_»
1 deelden der voortbrengingswijze te zeggen: omdat het loon hetwelk de
1 arbeiders onder uwe heerschappij weten te bedingen ontoereikend is voor
1 ....­­­­ af?
I; 1) O. a. wordt in de ,,A1lgemeine Motive zum Entwurf Invaliditätsgesetzf’(Alge­
meene beweegredenen van het ontwerp Invaliditeitswet), dit motief genoemd: urn das .1
berechtigte Bedürfniss des Arbeiters nach einem ërreichbaren Mass von Fürsorge für den "‘
Fall des Alters und der Invalidität zu befriedigen, and dadurch die gesammte Staats und
° Gessllschaftsordnung zu stützem. (Cusiveering van mij.) Hetgeen vertaald luidt ,,0m de recht- €= =
1 matige behoefte der arbeiders aan eene bereikbare mate van voorziening in de gevolgen
) van ouderdom en invaliditeit te bevredigen en aldus de orde in Staat en Maatschappü te f l
. bevorderen. it"

I
i
E "" “"“"“" ” w' e ` . <» ,,,, r<*i‘°;’ï*?` ‘~~ "’ t