HomeStaatspensioneeringPagina 30

JPEG (Deze pagina), 1.22 MB

TIFF (Deze pagina), 8.20 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

e - 30 -
ii
iz De lezer zal hier geene uitvoerige ontleding der heerschende voort-
"’_ brengingswüze verwachten, geene uiteenzetting waarom en hoe zg in zich-
L zelve de gegevens bevat die tot hare omwenteling moeten voeren, de
*' omwenteling die haar zal richten op voorziening in algemeene behoefte.
De Staat die in onzen tijd züne aansprakelükheid aanvaardt voor ouder-
domsvoorziening, geheele of gedeeltelijke welke immers in beginsel niet
_. verschilt, stelt zich daarmede niet op communistischen grondslag. Het scheelt
nog veel. Het scheelt nog ongeveer alles. De Staat doet bg het aanvaarden
, der ouderdomsvoorziening als zün voor de hand liggende taak, niet anders
J dan de werkelükheid erkennen, zich aanpassen aan haren meest dringenden
` eisch. De Staat aanvaardt den feiteligken toestand. Deze is, naar ieder weet
en naar elk nieuw onderzoek voor de zooveelste maal bevestigt, dat oude
; g, , arbeiders geen loon meer kunnen maken, en dat het loon dat zg konden
. " maken zoolang hunne arbeidskracht een kooper vond, tegelükertüd volledig
is verbruikt, volledig moest worden verbruikt.
Er is dus geen onderhoud voor de afgewerkte arbeiders aanwezig,
voor de rest van hun leven. Wat hiervoor noodig was is buiten hun bereik
gebleven. Is in andere handen geraakt. De Staat, zonder zich in theorie te
verdiepen, ziet ook deze werkelükheid. In hetzelfde tüdperk dat deze thans
oude arbeiders hebben gewerkt, zonder meer dan het strikt noodige levens-
onderhoud te verwerven, heeft de Staat de rükdommen in het land in sterke
mate zien toenemen, de inkomens en vermogens, de kapitaalvorming van
iedere soort. Hg heeft er zich in verheugd en hü doet het nog. HQ heeft
ook gedaan wat genoemd werd de welvaart bevorderen. Op alle manieren
« , heeft hij de ondernemers, in den ruimsten zin, gesteund in het rük worden.
, Havens heeft hg voor hen aangelegd en dokken, zoo zü ze vroegen.
Spoorwegen heeft hü aan hunne belangen dienstbaar gemaakt of helpen
‘ maken. Stoomvaartlünen die hun handel moesten uitbreiden, voordeeliger
A afzet voor de door hen gehanteerde waren moesten openen, heeft hij helpen
oprichten, met staatsgeld gesteund. Expedities in de koloniën heeft hy
Y" , voor hen bekostigd. Alles in het belang der welvaart die zich uitsprak in
klimmenden rükdom, het toenemen in aantal en het groeien in omvang
van betrekkelük talrüke grootere en groote inkomens en vermogens. Dat
alles heeft hü gedaan en hü zal er mede voortgaan. Doch er is naast deze
`J blijde werkelükheid een andere, de berooide toestand der oude arbeiders.
Zij is niet nieuw, doch zü komt in een nieuw licht. De maatschappelüke
ontwikkeling, de beginnende groei der gemeenschapsgedachte, weerspiegeling
van de opkomende wüziging der machtsverhoudingen, der groeiende nieuwe
f ` invloeden in de samenleving, dringt de andere werkelükheid, de sombere,
op den voorgrond. De Staat ziet de tegenstelling tusschen rük geworden
g ondernemers, grooter en talrüker geworden inkomens en vermogens, en
schooiende of hongerende oudgeworden werkers. Er is, besluit hü, een fout
‘ geslopen in de werking van het overigens voortreffelijke stelsel dat hij
gp heeft bevorderd en gesteund. HU zal het verder bevorderen en steunen.
Al had hg de macht die hem zeker ontbreekt, hij zou niet den wil hebben
het anders te doen. Doch de fout, die al sterker tot hem spreekt zal hg
verbeteren. HU zal ingrgpen, zwakjes maar feitelük, in de verhoudingen
gi der rükdomsverdeeling. Iets van den rükdom zal hg nemen ten einde dit
. gedeelte om te zetten in levensonderhoud voor oude arbeiders.
Hoe zal hü het nemen?
HQ kan het niet anders, zeker niet beter doen dan als belastingheffer.
Het tastbare tekort dat hü by de oude arbeiders vaststelt, is als te veel
, gegaan niet steeds naar bepaalde aanwijsbare adressen, maar naar de groep
als geheel die met zgn medewerking en zgn hulp haar inkomens en vermo-
· 1­:**·i¤H•L!*%·•·¢"»""€`**"'*"*'*‘”""*"‘*