HomeStaatspensioneeringPagina 26

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 8.19 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

­-­ 26 ­
gehuwde kinderen, vooral indien een armbestuur of de particuliere liefda-
`·v- digheid daarvoor eenige vergoeding geeft, dat een zeker, stellig niet zeer
groot, percentage eenigermate door de kinderen wordt gesteund; en ten
slotte dat lieden uit den werkenden stand in den regel niet bg machte zgn
hunne ouders te onderhouden" (bladz. 75). 69. ten opzichte van ,,Eigen
verdiensten", dat ,,in zeer vele gevallen de bejaarden en invalieden, zoo zg
‘ daartoe nog in staat zgn, door allerlei werkzaamheden, die zg vroeger diep
vernederend zouden hebben geacht, en die thans een uitkomst voor hen
zgn, een ellendig korstje brood trachten te verdienen, maar dat meestal
ïäj .. het aldus met de uiterste inspanning verdiende loon zeer onbeduidend is,
en alleen strekt om andere hulpbronnen aan te vullen, en om met behulp
~· van deze het leven te rekken" (bladz. 81), en 70. ten opzichte van ,,open·
P bare liefdadigheid" ,,dat een zeer belangrgk gedeelte der bejaarden uit de
onbemiddelde standen alleen door de hulp der openbare liefdadigheid zich
in het leven kan houden. Toch zgn alle opgaven aangaande het aantal
bedeelden slechts aanwgzingen van de uitgeoefende liefdadigheid, geenszins
‘ van de uitgebreidheid van de heerschende armoede en gebrek. Want er zgn
[ ` immers, zooals reeds is aangetoond, ongetwgfeld velen die, na een eervol
leven, bedeeling een te groote vernedering beschouwen en met de kracht
der wanhoop het leven door andere hulpmiddelen zoeken te rekken"(bladz.
, 89 - 90).
Keeren vvg thans na dit samenvattend overzicht van den feitelgken
toestand der oude arbeiders in Nederlcmd terug tot onze vraag:
V l d. ,,Is invoering eener wettelgke verplichting van arbeiders om zich »
' te verzekeren tegen geldelgke gevolgen van ouderdom gewenscht?"
Wg kunnen thans, met de kennis der werkelgkheid die zoowel het 2
· ,,Rapport" als het onderzoek van Mr. MILLARD ons hebben verschaft, beter
' dan we het naar aanleidig der ,,Memorie" door redeneering hebben beproefd, .j
ons rekenschap geven wat ,,wettelgke verplichting van arbeiders om zich
te verzekeren enz." feitelgk is. i
De werkelgkheid is dat oude arbeiders, stel in den regel op 60 of 7
65 jarigen leeftgd (hier is enkel sprake van ongeschiktheid door ouderdom f
i' niet van beroepsinvaliditeit), voor hun beroepsarbeid ongeschikt zgn gewor­ `
den. Het overgroote aantal is dan ook buiten geregeld werk geraakt. Een j
aantal verdienen op andere wgze, door ,,karweitjes", nog eenig loon; een ë
even groot of grooter aantal verdienen geenerlei loon meer. Hoe zg leven ij
weet niemand precies. Wel is bekend dat zg niet leven uit besparingen. ‘
Want hun loon zoo lang zg regelmatig werken konden, is op zgn best toe- .
reikend geweest voor het allernoodzakelgkste levensonderhoud. Sparen voor s
den ouden dag is, behoudens zeer zeldzame uitzonderingen, onmogelgk ge- ,,
4 weest, en in deze uitzonderingsgevallen slechts in zeer onvoldoende mate ·.
mogelgk gebleken. Het beste wat van het ,,leven" dezer ouden kan worden g
ïr gezegd, is dat zg niet dood gaan. Zg komen niet van honger om. Hun leven 3;
à wordt ,,gerekt". Ze worden, hoe dan ook, in het leven gehouden. Door hun
E, kinderen zoo ze er zgn en niet te arm zgn. Door hun vroegeren werkge­
l, ver, somtgds. Door particuliere liefdadigheid, somtgds. Door openbaar of jl
¥ kerkelgk armbestuur, ook somtgds. Vaak door samenwerking van kinderen
` met liefdadigheid en armbestuur. Hier een hap en daar een brok. Tot dat p
; de dood komt, die voor velen een verlossing is. Want velen voelen scherp
Q dat het vooralsnog een vergissing is, als afgewerkt arbeider die geen loon
meer kan bedingen nog voort te leven.
De werkelgkheid is verder dat het onhoudbare van dezen toestand
gj wordt ingezien. Het inzicht is nog niet algemeen, doch is zich aan het uit-
r r ä
rr