HomeStaatspensioneeringPagina 19

JPEG (Deze pagina), 1.16 MB

TIFF (Deze pagina), 8.17 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

( f Y W iw w______w_Z,_TR_;,_,;;?1,,@;,¥;,;)‘,,,,,p;;g;g¢·h,_Z;_,,·1g_ --,g_,_,‘_,__,,_~_____,,, _``n .,.,,2.,. ;,.,.,,r.·..,,.r`..; ;-ï.=‘;:...:ï.,;i,;,;­...,r.`Z
dl.
i »
iii;
.. 17 ..
verzekering vereischt door den arbeider zelf wordt betaald, hem uit zgn
loon wordt genomen. iii?
De voorstanders van dwangverzekering die dit standpunt innemen, ` l
de volle premie te betalen door den arbeider zelf (voor wederzgds gemak P i
wordt gezorgd dat hg in den regel het bedrag der premie niet in de vingers J
krggt) zgn het meest getrouw aan hun uitgangspunt. Het moet ieder op-
vallen die de redeneering volgt. 4
Welke andere regeling zou mogelgk zgn ten opzichte der premiebe­
taling? le. Een gedeelte doen betalen door den werkgever, "
2e. een gedeelte doen betalen door den Staat. `
Doch hoe is te verdedigen den werkgever dezen last op te leggen, r j
waar ons uitgangspunt is dat het loon de volle prgs voor de geleverde ar- till
beidskracht omvat. Wij zullen zien dat inderdaad voor dezen maatregel Tëis
door de verdedigers slechts zeer zwakke redenen worden gegeven. Hier zijn
ze van de staatcommissie (bladz. 37). - j
li
,,Als belanghebbende bg de verzekering volgt op den arbeider de patroon x
die diens kracht in zgn dienst heeft gebruikt". De bedoeling is niet zeer
, helder. De patroon gebruikt de arbeidskracht die hg koopt en die hg met
het loon betaalt. Nu zou hg ,,belanghebbende"zijn bg voorziening in levens- i
onderhoud van den arbeider wanneer deze geen arbeidskracht meer kan f i
leveren? Maar, in vredesnaam, op welken grond? Zoo een gegeven arbeider
geen arbeidskracht meer levert, zal de patroon niets van hem koopen en
hem dus ook niets betalen. Eene verhouding van wederzgdsche belangen li
tusschen den patroon en dezen uitverkochten arbeider heeft dan opgehouden ’_
te bestaan. De patroon is dan belanghebbende geworden tegenover een
nieuwen leverancier van arbeidskracht, een verschen arbeider, die nog niet
is uitverkocht. Precies andersom dus dan de Staatscommissie meent. Waar gala
dan het ,,belang" wordt gezocht? ,,I-let werd toch geacht vast te staan dat {A
hg die zgne toekomst min of meer gewaarborgd weet, beter en gveriger jr "‘`i
zal werken dan hg die van den morgen tot den avond en ook nog daarna
· zich heeft te verontrusten over hetgeen aan zgn levensavond 1) kan ge­
beuren" zegt de Staatscommissie (bladz. 37). Doch men zou willen vragen,
als dat zoo zeker is, hoe komt het dan dat de werkgevers nog zoo weinig
tot pensioneering hunner arbeiders zgn overgegaan. Acht de commissie deze j·l"i?
werkgevers dan zoo achterlgk in het betrachten van hun eigen voordeel?
Zouden wellicht de werkgevers toch niet over betere en goedkoopere mid­ ,),1.
delen beschikken om hunne arbeiders tot gverig werken aan te sporen? jg
_ Doch hier dient ter verontschuldiging gezegd, dat de Staatscommissie ff
dezen aanslag op patroonsinkomsten niet werkelgk bedoelt te plegen. Want < li
waar ze tot de beslissing, komt dat arbeider en patroon elk de helft der , ;,
ouderdomspremie moeten betalen wordt deze gerechtvaardigd ,,uit een oog­
punt van practische regeling" (bladz 40). ,,Hierbg trad dan ook dadelgk op {fi
‘ den voorgrond de zienswgze dat de premie een deel van het loon behoort R;.
uit te maken". ,,Welk deel van de premie nu de patroon ook hebbe te be- $2
betalen, dit zal door hem steeds onder het loon worden berekend/’
Hetzg dus de patroon of de werkman de volle premie heeft te beta- J
len, dit zal volgens deze meening uit een oogpunt van beginsel geen verschil
maken. Waarmede wg dus verlaten hebben het gebied der bespiegeling ;
omtrent een of ander denkbeeldig patroonsbelang, en zijn teruggekeerd tot
1) Er staat ,levensav0nd of bij inva1iditeit". Doch de invaliditeit blijft hier nog
buiten beschouwing. , . i
2 j
2))
tij

»J«·~»­­»···­­­· g 1;, If ~- · » ·· _ · , ?;_;ï‘;;‘_ _"Q"/*'#`;"_Q?;§';G‘ ""’ ~>‘ïl/