HomeStaatspensioneeringPagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.22 MB

TIFF (Deze pagina), 8.18 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

W _ 1 __ , min,,,“..,.¤»m.¤6ïa¤’;i»¤.,..«,i;.¢«?:L,;2.,z.¤...,al.­.,_,`,_,.,....,.,..,...,_,......,....`..,,,,r..r.,, ..·.;..;r<,;ïn_;;,.;..,,;;.7 ,..·., . .,., çr. '*f"”"E;;
.,.,...7-- . , Q- ··‘·•" ` ‘ ’ " · ' ‘ ‘ · ‘-`
- 15 -
1
meubels en woning, bgdrage aan de ziekenbus, het begrafenisfonds en recht-
streeks door inbreng in de Spaarbank" (bladz. 134:). Waartoe de ,,inbreng in
de Spaarbank wordt aangewend"? Wg vinden het ook nog op een andere ’
plaats in het Rapport der Staatscommissie (bladz. 10). Niet voor den ouden
dag. ,,Dien dag acht hij nog in een onafzienbaar verschiet, terwgl in nog c
i zooveel andere meer nabgzgnde en daarom meer tot hem sprekende nooden , l
en behoeften voorziening noodig is b.v. ziekte, werkloosheid, opvoeding van «
te kinderen. Voor die zorgvolle omstandigheden spaart hg gaarne zooveel in
. zgn vermogen is". Dat sparen is, zooals weder Prof. Mr. n’AULN1s nn Bon- ï· .
ROUILL zegt, ,,eene psychologische eigenschap" (voortspruitende uit innerlgken W
drang) (bladz. 133) het is ,,eene noodzakclgke post op de uitgaven"die men
weet dat dringend noodig zgn.
Zoo is het sparen bg de arbeiders niet het wegleggen van inkomsten gg;
nadat in de gewone dagelgksche behoeften des levens is voorzien. Integen­ ig:
deel is het op zgn gunstigst de poging, niet immer geslaagd, om het aller-
noodigste, buiten het brood van het ontbgt en de aardappelen van het af g
middagmaal, voor het dagelgksche leven te verschaffen. Op zgn gunstigst,
- want dikwgls is het sparen niet meer dan het eenige middel om gedu­
rende de zomermaanden met wat ruimere verdiensten, voor de winter- Që
maanden, met geen of zeer schrale verdiensten, die elk jaar komen, het , , l
brood en de aardappelen te verschaffen. *
Er wordt dus, de deskundigen zgn het er over eens, voor den ouden
dag niet gespaard. Een reden te meer, naar men ziet, om wat voor den
ouden dag noodig is den arbeider van zgn loon af te nemen eer het hem .
bereikt. Doet men het niet, dan gaat het weg aan ,,sparen" voor kleeren ·‘ ir
en gereedschap en ,,huisraad", en vindt men er niets meer van op het ‘
oogenblik dat dit geld van de meest dringende noodzakelgkheid zou zgn, ‘ fë
om de aardappelen en het brood te koopen op den ouden dag.
Kan dan de vrgwillige verzekering niet baten? Zg kan het niet. Er
I zgn zooals wg reeds zagen honderd dringende redenen die den arbeider ;,;
zouden nopen eene eenmaal aangevangen premiebetaling te onderbreken en gig
O te staken, de onafwendbare gebeurtenissen van elke maand of van elk jaar.
Bovendien, en daar komt het op aan, de werkelgkheid toont ons dat het
. niet gebeurt, in ons land niet en ook niet in andere landen 1). Trouwens
zelfs waar een enkele arbeider zich vrgwillig verzekert en het lang genoeg iii-
) kan volhouden om aan zgn polis eenige waarde te geven, daar biedt dit Fläi
ç nog geen waarborg voor den ouden dag. Want als de nood aan den man
‘ komt, en dat is geen zeldzaamheid in het arbeidersleven, dan kan hg
Y deze polis verkoopen. En dan is er dus toch geen geld als het noodig wordt
om hem in het leven te houden op zgn ouden dag. ‘/1*;
l Gegeven dus de werkelgkheid dat een aantal arbeiders nog voortleven r ali
wanneer zg te oud zgn om loon te verdienen, gegeven daarnaast den ,__,
aandrang om in de daardoor noodige voorziening regeling te brengen,
gegeven eindelgk dat de arbeider toch zgn eigen levensonderhoud dient
te bekostigen, dan blgft er geen andere oplossing dan hem het geraamde
bedrag dezer kosten van zgn loon af te nemen zoolang hg loon verdient.
· Doch wgl het niet mogelgk is groote bedragen te nemen in eens, om de ,«ë·ïi)‘
goede reden dat de gemiddelde arbeider geen groote sommen in eens als ir
loon te ontvangen heeft, en hg ten slotte uit het ontvangen loon ook
elke week moet leven, moet de heffing verdeeld worden over zooveel g g
1) In Engeland bijv. het land bekend om zijn betrekkelijk hooge loonen, wordt c
het aantal arbeiders die voorziening voor hun ouden dag hebben getroffen geschat op ii, `
drie procent (Fabian Tract No. 73, bladz. 6). .
1
ij;
xl
. l
5 A
'”"””"" ‘ 1% " - 1 ‘ ‘":‘Tf;’;ï;;‘ QT-’·’=­=¥­`”ï· g M vi"