HomeStaatspensioneeringPagina 16

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 8.18 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

.,_,.»­··,­g..«·<.»» .,·« :- .. __ ~.;. ;»<»¤re...s.l«»,. ­ J. ...«;,;;_¤.·.,,;_ , Q _,` ­?` ___~FYP_'¤_“__ __` WI`_”r,­_w_Y______f ww v Ww _ , ,
I ‘
ST" Maar die zakken zgn leeg, zult ge zeggen? Inderdaad. Doch daar
zullen we wat op vinden. Er zgn oogenblikken, in veel gevallen eenmaal
, a per week dat er wat in die leege zakken komt, het loon. Dan zullen wg,
op dat oogenblik der loonsbetaling, van dat loon afnemen wat wg noodig achten.
Voor alle zekerheid en voor ons gemak zullen we dit noodige van het loon r
der arbeiders afnemen eer het in hun zakken komt. Zoo kunnen ze er zeker
5-.,,5 niet mee wegloopen en blgven wg buiten alle kwesties. .
ijf, Maar kunnen de arbeiders wat gg hen afneemt wel missen? Hebben i
zg het niet noodig voor hun levensonderhoud? De vraag schijnt onnoozel. Hoe (
minder zg het missen kunnen des te noodzakelgker is het dat wij het hen
afnemen, want des te zekerder is het dat zg, wanneer ze oud zgn ge-
· worden en niets meer verdienen, geen geld zullen hebben overgelegd. Heeft
{ niet de Staatscommissie 1) ons duidelgk gemaakt, waarom het noodig is,
[Q ~. _ vooral van de laagste loonen te nemen? Zg zegt toch: ,,wanneer men de
werklieden met een loon van f 3 a f 4 per week wenscht vrg te stellen
vallen duizenden werklieden buiten verzekering". (blz. 44). ,,Bg dit lage (
loon behoort toch niet de vraag op den voorgrond gesteld te worden wat _
de werkman daarvan wel kan missen; maar wel wat daarvan gemist moet
worden om hem te behoeden voor een hulpeloozen ouden dag" (waarmede
ig? bedoeld wordt, om te voorkomen dat hg de belastingbetalers dan geld zou
kosten). Bovendien ,,het stelsel van verplichte verzekering zou zgn doel
missen wanneer bedoelde categorie (groep) van werklieden ( ,, de minst beloonde"
met een loon van f 3 a f 4 ’s weeks) daarin niet werd opgenomen"(bladz.
45). Inderdaad, kan men in den gedachtengang van deze redeneering zeggen,
· zou het weinig afdoende zgn van deze armste arbeiders niet het geld af te
,;,4 nemen om hen op hun ouden dag in het leven te houden. Want dan kreeg "
men juist deze armsten toch op den hals en er zgn er niet weinig.
Doch wg Nederlanders zgn vrgheidlievend van inborst. We houden j
niet van dwang. Kunnen we er niet komen zoo we de arbeiders aanzet-
ten tot sparen? Ze ,,sparen" reeds uit eigen aandrang. Wij zien het uit
het aantal boekjes en uit de inlegcgfers bg de Postspaarbank en bg de •
Nutsspaarbanken. Doch ,,sparen" bg arbeiders is iets anders dan ,,sparen" _
bg welgestelden. Bg welgestelden is sparen, rentegevend wegleggen wat van
hun inkomsten is overgebleven nadat zg in het noodigste voor hun levens- (
_ - onderhoud hebben voorzien; nadat zg behalve hun huishuur, hun eten,ook ,
hun kleeren hebben betaald en hun dokter en een stuk huisraad. j
Bg hen is sparen een blgk van zekeren overvloed, bescheiden of on- ,4
bescheiden. l
Bg den arbeider echter is sparen het bewgs van armoede. Hg kan een (
stuk kleeren niet koopen indien hg niet eerst heeft gespaard. Hg kan geen
stuk huisraad koopen, indien hg niet eerst heeft gespaard. Hg kan zgn
dokter niet betalen, indien hg niet eerst heeft gespaard. Ook wordt hg
,,van den arme" begraven, o grootste nederlandsche schande! tenzg hg elke
week van zgn leven voor zgn begrafenis heeft gespaard. Zelfs kan hg geen
stuk gereedschap koopen, voor zgn locnwinning vereischt, zonder er eerst ,
voor te hebben gespaard. Professor Mr. D’AULN1s DE BOUROUILL, die deze
f dingen heeft onderzocht, zegt het zeer duidelgk. De arbeider spaart om ,,iets
j van blijvend nut in de huishouding te kunnen koopen" (bladz. 133 Rapp.
j_ Staatscommissie), voor ,,het langzamerhand aankoopen van gereedschap,
`
[ 1) Waar hier en in het vervolg wordt gesproken van Staatscommissie wordt be-
doeld de Staatscommissie, ingesteld bij Kon. Besl. van 31 Juli 1895. Het ,Verslag van de
Werkzaamheden enz." ’s~Gravenhage GEBR. v. CLEEF 1898, wordt in de volgende bladz.
aangeduid als ,,Rapport".
3