HomeStaatspensioneeringPagina 13

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

V. 9, ` ‘ ____‘ W7 W) _i,_:;F,ï, , aware...­..........m..­w,.­­­­­..,·.,.,,­­,.,«­»ww.•­¤«.ï«»»,;..rg«.ji.e«i~.T;.,·.’..·.ï,ï@­ïv;";'ïg«gTïï§'.`f`Y"'T5§§`
§
l
ïïj
R- 1 .r
E I. Het karakter van de verplichte ouderdomsverzekering. ~­ E
WU gaan nu de vraag beantwoorden: Is de invoering eener wettelüke
verplichting van arbeiders om zich te verzekeren tegen de geldelgke ge-
volgen van ouderdom, gewenscht?
Zoo wij deze vraag stellen bedoelen WU natuurlükis deze verplichting t t;
tot verzekering gewenscht voor de arbeiders. jj.
Dat deze verzekering met den dwang van premiebetaling aan de ' _( ,·
arbeiders opgelegd, gewenscht is voor de bezittende klasse, willen wg wel
dadelük toegeven.
Doch WU stellen ons op het standpunt, dat zoo het er in ons land
eindelük van komen zal de ouderdomsvoorziening voor arbeiders teregelen,
het belang der arbeiders en niet dat der bezittende klasse hierbij op den .
voorgrond zal staan. Zoo wij ons niet vergissen wordt dit standpunt ook ;_i _
beleden door de voorstanders der dwangverzekering. Wü zullen zien met lj
welk recht. ·‘»·,l
» Daartoe moeten wü trachten de verplichting tot verzekering aan §·
Ik arbeiders opgelegd, in haren waren aard te zien, haar karakter te ontleden. V;.
, Er zijn er onder de voorstanders van de verplichte ouderdomsver­
zekering, die ons deze taak van ontleding redelgk gemakkelijk maken. Zh ij
, doen het door met prüzenswaardige duidelükheid te zeggen, wat zij zelven
* met het opleggen van dezen verzekeringsplicht op het oog hebben. `jj5’
Wij geven onder deze oprechten, de eereplaats aan een fransch xy;
staathuishoudkundige, den Heer Mmmrcn Brock. {gi;.
Ziethier hoe hh omschrüft wat met de verplichting tot ouderdoms-
verzekering eigenlük wordt beoogd. tij;
In een züner boeken getiteld ,,De vorderingen van de wetenschap ig,
der economie" 1) spreekt hü over de zorgeloosheid van de groote massa gl
der arbeiders die in armoede leeft, welke zorgeloosheid oorzaak is van JH
. hunne hulpeloosheid en armlastigheid wanneer ze oud zün. 2) J _
E.l?*.
¤· 1) Les progrês de la Science économiques. 2e deel bladz. 469 enz. Parijs, Guillauwin ijf j
& Co. 1890. `&‘l‘
Q 2) De lezer die niet bekend is met de werken van staathuishoudkundigen uit de jaa
J goede oude school, uit den tijd toen de woordvoerders dezer wetenschap hunne bewe­ ä;l*='
ä ringen nog niet kleedden in de aantrekkelijker geachte gewaden van ook­socialerigheid I; l
zal wellicht aan de oprechtheid van den Heer M. Bnocx ergernis vinden. Het is echter C
g volkomen in den stijl van de oude staathuishoudkundige school om deu arbeider zorge- li
loos en onvoorzichtig te noemen. Hij is het reeds bij zijn geboorte in de keuze zijner , Q
ouders. Hij is het bij zijn huwelijk, gesloten zonder voldoende zekerheid van voldoend ._ er
§ levensonderhoud voor een gezin. Hij is het telkens wanneer hij vader wordt. Op zijn Q 3
E ouden dag blijkt ten stelligste dat hij het heel zijn lange leven geweest is, wijl hij dan '
5 geen geld heeft overgelegd. In dezen gedachtengang heeft men de uitingen van den af
2 Heer Bnocx te beschouwen.
I · ïx VT
ï Vtivr

=¤¤=·r=·==­·~··‘ `~· -1.;; ­ v «-¤.~.;;,,,;,.··.~. tra- · Y ,· new- · ) J · «.”=·»§;¥,{/;_;;a:...gr,«5p­··7»· L""j‘;·;‘;;_ï'