HomeStaatspensioneeringPagina 12

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

, 1
- io ­
;«_ niet door getroffen. Er komt nu een nieuw voorstel van de liberale regeering
met voorloopig enkel ouderdomsverzekering. Het is schrgver dezes niet ge-
il? geven er veel van te verwachten. Het zal, heeft hij reden te vreezen,
alweder onaannemelgk zgn. Want het zal ook gemaakt zgn naar Duitsch
i·;ïg’ï model: dwangverzekering met betaling van een deel der premie door de
arbeiders. Ook Zal, naar reeds bekend is, de ouderdomsverzekering de re-
geering niet veel mogen kosten. Het genoemd bedrag is slechts zes millioen.
Zoo zullen de arbeiders zich hebben voor te bereiden om ook dit ontwerp
af te weren. Doch met dit al blgft hun ouderdom, blgft hunne invaliditeit i
A onverzorgd. Zoo moeten de arbeiders zich opmaken om in plaats van het j
Q ; hoogstwaarschgnlgk onaannemelgke dat de Regeering hun gaat bieden, hun H
eigen eisch van Staatspensioen bg ouderdom, en invaliditeitsvoorziening _
eveneens als Staatszorg zonder bgdrage der arbeiders, te stellen.
Naast de bestrgding der dwangverzekering volgens het echte en on-
vervalschte Duitsche model biedt dit geschriftje ook een bespreking van
eenige andere plannen op het oogenblik in ons land aan de orde gesteld.
Er zgn er van allerlei soort. Ze melden zich aan onder allerlei namen:
vrgwillige verzekering met Staatsbgdrage, ,,sociale verzekering", de laatste
naar wg zien zullen, de mooie naam voor dwangverzekering met een rose
manteltje aan. Ook een plan van ouderdomsvoorziening door de vakver­
eeniging, eveneens met Staatsbgdrage. Elk voor zich en allen te zamen
Y, zgn de voorstellen belangrijk, als duidelgke blgken van de groote verwarring
waarin zich de burgelgkerpartgen ten opzichte van het bg uitstek ,,Moeilgke
Vraagstuk" van de arbeiderspensioneering bevinden. Een vraagstuk zoo
uitermate ,,moeilgk" omdat de oplossing veel geld dreigt te kosten
De aanprgzing van al deze verschillende stelsels is voor de arbeiders
ilïä in een opzicht een gunstig verschgnsel. Een vooruitgang bg enkele jaren
geleden. Want het begon er in ons land wel sterk op te gelgken, de Bond
voor Staatspensioneering moge aan deze bewering geen aanstoot nemen, dat X
er toch eigenlg k maar een stelsel was, namelgk voor de arbeiders het slechtste : ·
de dwangverzekering. Zoo mogelgk zonder staatsbgdrage, zoo noodig met
staatsbgdrage, doch in dat geval deze het liefst bekostigd uit belasting in ·’
hoofdzaak door de arbeiders op te brengen. l
Hg die den stand van het ,,Moeilgke Vraagstuk" in ons land in
den laatsten tgd nauwkeurig heeft gevolgd, ziet eenige kans dat de dwang-
verzekering van duitsch fabrikaat in ons land versleten zal zgn eer ze in
gebruik is genomen. Een blgde misgeboorte omdat het kind toch een
" mormeltje zou zgn geweest. Dit geschriftje beoogt deze uitkomst te be-
vorderen. En niet minder beoogt het voor vele lezers een opwekking te
zgn om aan den zuiveren en klaren arbeiderseisch van Staatspensioneering
nieuw leven te geven.

ri 5
li i
ii g
Q ï
i

‘~«v>~»»­.¤=m<qïjjf*j·v5·;t#;#;·1:71·r"··i‘"‘ir‘r;ï;"ï"ii" JT? "‘i‘" ‘’‘’ ’"”" `ïïl.T“ ’``‘ i ‘1`f”""*""""ïï‘?ï‘1Yï“”*TT”"°"'ï`ïTï'ï"*?*'*"""‘»-"‘*"'*’"g"’;*”""*’”"*"""”""‘“"'“’“"’”‘”’”"""“' "‘_ lg;