HomeStaatspensioneeringPagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

Y _ VW, __, _ _ g.¤.­.....».­­,­­-­­.­,,,­«.»»«««»>«»««k,e·»»r;·=,.¥ï»~r·a=a» ·`,­ k
,,,_>_,,________ ___, v_..,,`·g; yn ,,.,...4U.. ’Tl.,.­ ., ,_ v~“.` _,,_.v,u. »• .· (Q
2 x


- 9 -
zorgde invaliditeit is het vooral niet minder. Want invaliditeit treedt vroeger ’Qrï
W in, is feitelgk voor den arbeider vervroegden ouderdom. P
Hoe hebben wg het dan gewaagd ten opzichte van ouderdom en ;
invaliditeit eene afzonderlgke regeling voor te stellen? Hoe komen wij er
toe enkel voor ouderdom volle staatszorg te vragen, en voor invaliditeit "
een groote bgdrage van den werkgever en Staatszorg als aanvulling?
Wg doen het met gerustheid en voelen ons veilig dat wg daarmede ‘
K niet te kort doen aan een der beste en stevigste eischen van ons strgd- . l
r program.
I Want wg meenen dat in ons strgdprogram ten opzichte van de `i`
, invaliditeitsvoorziening slechts het beginsel is aangegeven, het beginsel dat . -1
l in geen geval de arbeider een deel van de kosten zgner invaliditeitsvoor- ’ j r
I ziening moet hebben te betalen. En dat de uitwerking van dit beginsel tot C ‘
[ later is overgelaten. Q,
Ook vinden wg in de bewoording van ons eerste strgdprogram van
1895 stevigen steun, waar wij de kosten van de invaliditeitsvoorziening 2- I
niet geheel aan den Staat willen opleggen, doch een deel daarvan door den
Staat willen doen heffen van de werkgevers. gl
|, Er zgn naar onze meening zeer voldoende gronden om aan deze jïsl
verdeeling van lasten der invaliditeitsvoorziening tusschen Staat en werk-
äävegs Zäst te houden. Wg geven ze in het derde hoofdstuk van dit geschrift
;; a z. en v.). jv
Bovendien zgn er nog enkele andere aanwgzingen die het geoorloofd .*9*
Qi; doen schgnen in dit opzicht te handelen zooals wg doen. P i
In de brochure van onzen partggenoot W. H. Vmmenn ,,Arbeiders-
l‘ pensioneering" in 1898 bg J. A. Fonrurm verschenen en blijkens vermelding `
H op den omslag samengesteld: ,,In opdracht van het Partijbestuur derS. D.
jj A. P." wordt bg de raming van de kosten uitsluitend aan ouderdomspen­ 31*
R.; sioen ten laste van den Staat gedacht, en voorziening bg invaliditeit in lg;
dit opzicht niet uitdrukkelgk vermeld, de behandeling daarvan in onder-
deelen blijkbaar uitgesteld tot een nadere gelegenheid. j,
Onze partg heeft dus ten opzichte van de voorziening bg invaliditeit
, wel haar principieel standpunt aangegeven, doch het niet in onderdeelen
uitgewerkt. Wat in de hiervolgende bladzgden over dit onderwerp wordt _l’,
j gezegd, is dus de persoonlijke meening van den schrgver. Hg kan slechts
r' hopen dat het op den duur moge blgken in overeenstemming te zgn met ii.
de meening der Partij, zoo die nader zal worden omschreven. In elk geval, ,I«
, op het voornaamste, op het eenige principieele punt staat hg veilig. Want
· ook in zgn voorstel, mag geen deel van de kosten der invaliditeitsvoorzie­ ,;.‘¥g’g
ning in den vorm van premie uit het loon van den arbeider worden
‘l ·
* Het is, naar schrgvers meening het juiste oogenblik om onzen eisch 1
van Staatspensioneering op den voorgrond te brengen. Want de voorziening
in de gevolgen van invaliditeit en ouderdom, gaat van de politieke pro-
gramma’s van welke regeeringspartg ook in ons land niet meer af, eer eene "'£'·@,
regeling is getroffen. Zoo komt het er voor de arbeiders op aan, meer dan E Q,
ooit, zich in beweging te stellen opdat zulk eene regeling ongeveer aanne- i
melgk zg. Wg gebruiken met opzet dit niet al te veel zeggende woord. i, j
Want onze wenschen van het oogenblik kunnen niet verder dan het ,,on-
geveer aannemelgke" gaan. Het omwwmemelgke echter zal in elk geval li
moeten worden geweerd. Het ontwerp van de vorige clericale regeering ge"
was onaannemelgk. Door een ,,politiek fortuintje" werden de arbeiders er ,
ï
ri
.§; X
..Q wy
rif
¤¤<·«·-vw--·’ ··j~~=·-«~ ··· ·¤==,·.‘;,.,L`...‘;ï.i*1‘ · ».;.•...:.·¢···" _; j; " <··;s5¤§zï?ïi;;.:;,,= .·,­ g,_rg7­v=· ix],