HomeStaatspensioneeringPagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

____ nx, ,,,-,,. v-.` _, ev.,-..­,,.,,r,ç`4,;;3 j ·.-~~·­». ·` ­,_ Q ;.».­.r,.,,r_;..,_·; ; .:«·4~gz.·­­«.«,-. ­«·x; ’·.·­«««·­•· - Y -u.­.«·­­..­­,­­­.-«­,­ «¤·«-­·r•v­•nrr•¤v·­«·«g¤«·..··-.­.·­..­­« v.·es«»:WV J­¥/»·¥ï
oiii i
s t; #
Q3) "
«
l N L E I D l N U.
Deze brochure is voor een deel verschenen als preadvies voor de 1
,,Vereeniging van de Staathuishoudkunde en de Statistiek", die voor hare ,
jaarvergadering van 13 October 1906, het vraagstuk van de ouderdoms en j
de invaliditeitsverzekering aan de orde had gesteld. Dit deel vormen de I
bladzüden 11 tot en met 55, slechts hier en daar gewüzigd en aangevuld, j
,§ o.a met de noten op bladz. 19 en 20. De geschriften der genoemde Vereening
zün uit hun aard en om hun prüs van beperkte verspreiding. Daarom is
schrüver dezes het bestuur dezer Vereeniging erkentelgk dat zij voor deze
omwerkin die edeeltelik een nadruk is hare toestemmin verleende. A
2=<.'2i..· { . J . .. ’ . lj
Het is voor ieder duidelijk dat eene behandeling van wat nog steeds lj
geldt als het vramgszfuk der ouderdoms en invaliditeits verzekering, bg ons lj
moest zijn het stellen van onzen eisch: Staatspensioneering. ,j
De lezer zal echter bemerken, dat wg ten opzichte van de uitvoering
der Staatsvoorziening onderscheid hebben gemaakt tusschen ouderdom en
. . . . O, .. .. . !'
invaliditeit. Voor onze partngenooten zullen wij van deze houding aanstonds
__, rekenschap geven. jl
In het Strijdprograin van de Sociaaldemocratische Arbeiderspartij gj
worden de eischen die de Partü voor de naaste toekomst stelt, ten opzichte
«¤‘j`·<=.i . . . . . . ~
van wat wg gewoon zijn te noemen arbeidersverzekering, als volgt gl
omschreven :
,,Verzekering van arbeiders tegen ziekte en ongelukken, pensionee-
êiitr rin der werklieden o kosten van den Staat en onder kontrole van belan ­
';%·z"ï¥. F . . • g
`£ hebbenden. Verantwoordeh kheid der werk evers voor alle on elukken den
;<=.,ä-; . . . J ,, ·
arbeider in hun dienst overkomen.
En in het Verkiezingsprogram van 1901 vonden wü als punt 2.
Arbeiders ensioneerin voor mannen en vrouwen o kosten van den ë
; ,; 77 p
smeer
Het staat ook voor ons vast dat Waar hier van ,,pensioneering op _
kosten van den Staat" wordt gesproken, niet enkel aan oude arbeiders, doch .
ook aan invaliede geworden arbeiders wordt gedacht. 1) Zoo onverzorgde .
ouderdom voor de arbeiders een ramp is die zh moeten afwenden, onver-
1) In het eerste strijdprogram van 14 April 1895 werd dan ook de invaliditeit
uitdrukkelijk vermeld. Daar heet het ,,Verzekering van arbeiders tegen ziekte en onge-
lukken, invaliditeit en ouderdom op kosten van den Staat ende werkgevers en onder kon- '
tröle van belanghebbenden. Verantwoordelijkheid der werkgevers voor alle ongelukken,
den arbeider in hun dienst overkomen? Dit punt is gewijzigd op het congres van 1897.
(Arnhem). Wij deelen hier een uittreksel uit het oiiäcieele verslag van dit congres mede
voorkomende in het Bijvoegsel behoorende bij ,,De Sociaaldemokraat" van 24 April 1897:
,,Op voorstel van Groningen wordt nu eerst het strijdprogram behandeld. Het voorstel
jf Amsterdam (20): ,,Verzekering van arbeiders tegen ziekte en ongelukken, pensioneering
gï der werklieden op kosten van den Staat" wordt aangenomen. Er wordt hierbij door
enkelen verklaard dat zij voor algeheele Staatsverzekering zijn, dus ook voor die tegen
ziekte en ongelukken. Maar het voorstel Amsterdam verklaart zich hier ook niet beslist
gl tegen, laat het in het midden en verlangt alleen beslist pensioneering van Staatswege.
Eg Daarom is men er algemeen voor. De andere desbetreffende voorstellen vervallen
hiermede?

H ”@Q5;;g;;;¢f‘ï ’ j` ri-..ï,i· _, ` " ‘ " `. ' TL? ".`` ‘ Y T‘T‘ ‘’`‘" #" rtv? rrr. ?‘ ·v.‘rSS‘*"""‘ï··>r~==::;==«==¤<·-=·==·­»-- .··g«­­;­­«.l,;