HomeDe Belgische wet van den 29 October 1846, houdende: instelling van het Hof van rekeningen (Algemeene Rekenkamer)Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 730.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 28.73 MB

E
J té.
... 7 ...... jv E
bezoldiging of schadeloosstelling uit de schatkist verbonden ii
is, noch middellijk of onmiddellijk belang hebben of gebezigd i
worden in eenige onderneming of zaak, waaromtrent jegens H
den Staat verantwoording moet worden afgelegd.
Zij mogen geen deel nemen aan een besluit over eenige
zaak , henzelven of hunne naastbestaanden, in of binnen
den vierden graad van bloedverwantsehap of zwagersehap, ' l
betreffende. j
Aar, 3. ·
Het is ieder lid verboden, op straffe van te worden
` beschouwd zijn ontslag te hebben genomen, eenige soort
van handel uit te oefenen; het zij dit geschiede door hem
zelven , het zij op naam zijner echtgenoote of door eenig
ander tusschenpersoon , zoomede om handelsagent te wezen
van of deel te nemen aan het bestuur of beheer eener
maatschappij of instelling van nüverheid. ij
Aar. 4.
De tegenwoordigheid van de meerderheid der leden van ‘
het Hof wordt vereischt, om eene rekening vast te stellen A
en te sluiten.
Aar. 5.
Dit Hof is belast met het onderzoek en de opneming van
de rekeningen van het Algemeen Bestuur en van alle reken- gp
pligtigen jegens den Staat. W
Het zorgt dat daarbij geen post van uitgaaf der begroo- H
tingen worde overschreden, en dat geene overschrijving "
plaats hebbe. ·
Het stelt de rekeningen van de verschillende administratiën l
vast, en is belast, te dien einde, alle noodige inlich­
tingen en stukken van verantwoording te verzamelen.
Het Hof heeft het regt zich alle staten, bescheiden
en ophelderingen te doen geven, die tot de ontvangsten
en uitgaven der gelden van den Staat en der provinciën v,
betrekking hebben.
1
t zi
i
jl
il j`
- K, . ‘ .... __ê,,& g gg jl