HomeDe Belgische wet van den 29 October 1846, houdende: instelling van het Hof van rekeningen (Algemeene Rekenkamer)Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 581.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 28.73 MB

`
rt
_ INSTELLING
vm um
HOF VAN REHENINGEN.
{Wet‘ van dm 29 October 1846.)
LEOPOLD, Komma nm BELGEN,
Aan allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut!
_ De Kamers hebben aangenomen, en bekrachtigen
y hetgeen volgt:
Anrmm. 1.
Het Hof van Rekeningen bestaat uit een Voorzitter, zes
Raadsleden en een Grillïer.
t worden alle zes jaren benoemd door de Kamer van
; Vertegenwoordigers, die altoos het regt heeft hunne be-
noeming in te trekken. "
De Voorzitter en de Raadsleden zullen den ouderdom
van 30 jaren moeten bereikt hebben.
ü De Griffier zal minstens 25 jaren oud moeten zijn; hij
heeft alleen eene raadgevende stem.
Arur. 2.
De Leden van het Hof van Rekeningen zullen elkander
niet mogen bestaan in of binnen den vierden graad van
bloedverwantschap of zwagersehap, noch, op het tüdstip
hunner eerste benoeming, in denzelfden graad verwant
zün aan eenen Minister, hoofd van een Departement van
Algemeen Bestuur.
Zij kunnen geen Leden zgn van eene der beide wetgevende
Kamers, noch eenige betrekking bekleeden , waaraan eene
Kl
l